Zvakazarurwa 19:1-21

19  Pashure pezvinhu izvi ndakanzwa inzwi guru rakanga rakaita sereboka guru revanhu vaiva kudenga.+ Vakati: “Rumbidzai Jah!+ Ruponeso+ nokukudzwa nesimba ndezvaMwari wedu,+  nokuti kutonga kwake ndokwechokwadi uye kwakarurama.+ Nokuti atonga hure guru rakaodza nyika noufeve hwaro, uye atsiva ropa revaranda vake paruoko rwaro.”+  Vakabva vati kechipiri: “Rumbidzai Jah!+ Utsi hunobva pariri hunoramba huchikwira nokusingaperi-peri.”+  Vakuru vane makumi maviri nevana+ nezvisikwa zvipenyu zvina+ vakawira pasi, vakanamata Mwari agere+ pachigaro choumambo, vakati: “Ameni! Rumbidzai Jah!”+  Uyewo, inzwi rakabuda pachigaro choumambo rikati: “Rumbidzai Mwari wedu, imi mose varanda vake,+ vanomutya, vaduku nevakuru.”+  Zvino ndakanzwa rakanga rakaita seinzwi reboka guru revanhu uye soruzha rwemvura zhinji uye soruzha rwokutinhira kune simba. Ivo vakati: “Rumbidzai Jah,+ nokuti Jehovha Mwari wedu, Wemasimbaose,+ atanga kutonga samambo.+  Ngatifarei tifarisise, uye ngatimukudzei,+ nokuti nguva yokuroora+ kweGwayana yasvika+ uye mudzimai waro agadzirira.+  Chokwadi, abvumirwa kushonga nguo yerineni inopenya, yakachena, yakanaka kwazvo, nokuti rineni yakanaka kwazvo inomirira mabasa akarurama evatsvene.”+  Zvino ngirozi yacho yakandiudza kuti: “Nyora, kuti: Vanofara vaya vakakokwa+ kuzvokudya zvemanheru zvokuroora kweGwayana.”+ Uyewo, yakandiudza kuti: “Aya ndiwo mashoko echokwadi aMwari.”+ 10  Ndakabva ndawira pasi pamberi petsoka dzayo kuti ndiinamate.+ Asi yakandiudza kuti: “Chenjerera! Usadaro!+ Ndinongovawo muranda pamwe chete newe nowehama dzako dzine basa rokupupurira Jesu.+ Namata Mwari;+ nokuti kupupurira Jesu ndicho chinangwa chouprofita.”+ 11  Zvino ndakaona denga rakavhurika, uye, tarira! kwaiva nebhiza jena.+ Akanga akaritasva anonzi Akatendeka+ uye weChokwadi,+ anotonga uye anorwa zvakarurama.+ 12  Maziso ake akanga ari murazvo womoto,+ uye mumusoro make makanga muine korona zhinji.+ Aiva nezita+ rakanyorwa risina anoziva kunze kwake iye oga, 13  akanga akashonga nguo yokunze yakasaswa ropa,+ uye iye anonzi Shoko+ raMwari. 14  Uyewo, mauto akanga ari kudenga akanga achimutevera akatasva mabhiza machena, uye akanga akapfeka nguo yerineni chena, yakachena, yakanaka kwazvo. 15  Mumuromo make makabuda bakatwa refu+ rakapinza, kuti ateme marudzi naro, uye achaafudza netsvimbo yesimbi.+ Iye anotsikawo chisviniro chewaini+ yokutsamwa kwehasha dzaMwari+ Wemasimbaose. 16  Panguo yake yokunze, ipo pachidya chake, pakanga pakanyorwa zita rokuti, Mambo wemadzimambo naShe wemadzishe.+ 17  Ndakaonawo ngirozi imire muzuva, uye yakashevedzera nenzwi guru ikati kushiri+ dzose dzinobhururuka pakati pedenga: “Uyai kuno, muungane pakudya kukuru kwemanheru kwaMwari, 18  kuti mudye nhengo dzine nyama+ dzemadzimambo nenhengo dzine nyama dzevatungamiriri vehondo nenhengo dzine nyama dzevanhu vakasimba+ nenhengo dzine nyama dzemabhiza+ nedzevaya vanoatasva, nenhengo dzine nyama dzevanhu vose, dzevanhu vakasununguka nedzevaranda nedzevaduku nedzevakuru.” 19  Zvino ndakaona chikara+ nemadzimambo+ enyika nemauto avo vakaungana kuti varwe+ naiye akanga akatasva bhiza+ neuto rake. 20  Chikara+ chakabatwa, pamwe chete nomuprofita wenhema+ aiita zviratidzo+ pamberi pacho zvaaitsausa nazvo vaya vakagamuchira chiratidzo+ chechikara nevaya vanonamata mufananidzo wacho.+ Vose vakakandwa mugungwa romoto unopfuta nesarufa,+ vachiri vapenyu. 21  Asi vamwe vose vakaurayiwa nebakatwa refu rouya akanga agere pabhiza,+ iro bakatwa riya rakabuda mumuromo make.+ Shiri dzose+ dzakaguta+ nenhengo dzavo dzine nyama.+

Mashoko Emuzasi