Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvakazarurwa 18:1-24

18  Pashure pezvinhu izvi ndakaona imwe ngirozi ichiburuka kudenga, iine simba guru;+ uye nyika yakavhenekerwa nokubwinya kwayo.+  Yakashevedzera nenzwi rakasimba,+ ichiti: “Rawa! Bhabhironi Guru rawa,+ uye rava nzvimbo inogarwa nemadhimoni uye nzvimbo inovanda mhepo yose isina kuchena+ uye nzvimbo inovanda shiri dzose dzisina kuchena nedzinovengwa!+  Nokuti nokuda kwewaini yokutsamwa youfeve hwaro marudzi ose akawirwa nenhamo,+ uye madzimambo epanyika akaita ufeve+ naro, uye vanhu vaifamba vachitengesa+ vepanyika vakapfuma nokuda kwoumbozha+ hwaro hwakanyanyisa uye hunonyadzisa.”  Ndakanzwa rimwe inzwi richibva kudenga richiti: “Budai mariri, vanhu vangu,+ kana musingadi kugovana naro zvivi zvaro,+ uye kana musingadi kuwana mamwe matambudziko aro.  Nokuti zvivi zvaro zvatutirana kusvika kudenga,+ uye Mwari ayeuka mabasa aro okusaruramisira.+  Riitireiwo sezvarakaita iro,+ uye riitirei nekane kaviri, chokwadi, kaviri kezvinhu zvarakaita;+ mukapu+ marakaisa muvhenganiswa riisireiwo+ muvhenganiswa wakawanziridzwa nekaviri.+  Kusvikira parakazvikudza napo rikararama muumbozha hwokusanyara, kusvikira ipapo rirwadzisei nokurichemedza.+ Nokuti mumwoyo maro rinoramba richiti, ‘Ndinogara samambokadzi,+ handisi chirikadzi,+ uye handizombochemi.’+  Ndokusaka matambudziko aro+ achauya nezuva rimwe chete, rufu nokuchema nenzara, uye richaroromeswa nomoto,+ nokuti Jehovha Mwari, akaritonga, ane simba.+  “Madzimambo+ epanyika akaita ufeve naro akararama muumbozha hunonyadzisa achachema nokuzvirova nemhaka yeshungu pamusoro paro,+ paanotarira utsi+ hwokutsva kwaro, 10  paanenge akamira kure zvishoma achitya kurwadziwa kwaro achiti,+ ‘Maiwe, maiwe, iwe guta guru,+ Bhabhironi iwe guta rakasimba, nokuti kutongwa kwako kwasvika muawa imwe chete!’+ 11  “Uyewo, vanhu vaifamba vachitengesa+ vepanyika vachasvimha misodzi uye vacharichema,+ nokuti hapana achatenga zvinhu zvavo zvose, 12  zvinhu zvavo zvose+ zvendarama nesirivha nematombo anokosha nemaparera nemicheka yerineni yakanaka kwazvo neyepepuru neyesiriki nemitsvuku; uye zvinhu zvose zvemiti inonhuhwirira nezvinhu zvakagadzirwa nenyanga dzenzou zvemarudzi ose nezvinhu zvematanda anokosha kwazvo zvemarudzi ose nezvemhangura nezvesimbi nezvemabhura;+ 13  uyewo sinamoni nezvinonhuhwirira zvokuIndiya nerusenzi nemafuta anonhuhwirira nezvinonhuhwirira zvichena newaini nemafuta omuorivhi nefurawa yakatsetseka negorosi nemombe nemakwai, nemabhiza nengoro nevaranda nemweya yevanhu.+ 14  Chokwadi, michero yakanaka yaidiwa nomweya wako+ yabva kwauri, uye zvinhu zvose zvinofadza nezvinhu zvakanaka kwazvo zvaparara kwauri, uye vanhu havazombozviwanizve.+ 15  “Vanhu vaifamba vachitengesa+ zvinhu izvi, vakapfumiswa naro, vachamira vari kure zvishoma vachitya kurwadziwa kwaro uye vachasvimha misodzi vachichema,+ 16  vachiti, ‘Maiwe, maiwe—guta guru,+ rakapfeka nguo dzerineni yakanaka kwazvo nedzepepuru netsvuku, uye rakashonga kwazvo zvishongo zvendarama nematombo anokosha nemaparera,+ 17  nokuti upfumi huzhinji hwakadaro hwaparadzwa muawa imwe chete!’+ “Vakuru vose vengarava nevanhu vose vanofamba nomugungwa kwose kwose,+ nevafambisi vezvikepe navose vanowana zvokurarama nazvo pagungwa, vakamira kure zvishoma,+ 18  vakashevedzera sezvavaitarira utsi hwokupiswa kwaro, vakati, ‘Iguta ripi rakafanana neiri guta guru?’+ 19  Vakakandira guruva pamisoro yavo,+ vakashevedzera, vachisvimha misodzi uye vachichema,+ vakati, ‘Maiwe, maiwe—guta guru, vose vaiva nezvikepe pagungwa+ vakapfuma+ mariri nokuda kwoupfumi hwaro, nokuti raparadzwa muawa imwe chete!’+ 20  “Fara pamusoro paro, haiwa iwe denga,+ nemiwo vatsvene+ nemi vaapostora+ nemi vaprofita, nokuti Mwari aritonga, akariranga nokuda kwenyu!”+ 21  Zvino ngirozi yakasimba yakasimudza dombo rakaita seguyo guru,+ ikarikanda mugungwa,+ ichiti: “Bhabhironi guta guru richangoerekana rawisirwa pasi seizvi, uye harizombowanikizve.+ 22  Mutinhimira wevaimbi vanoimba norudimbwa uye wevaimbi nowevaridzi venyere nowevaridzi vemabhosvo hauzombonzwikizve mauri,+ iwe Bhabhironi, uye hapana mhizha dzebasa chero ripi zvaro dzichazombowanikazve mauri, uye hapana ruzha rweguyo ruchazombonzwikazve mauri, 23  hapana chiedza cherambi chichavhenekerazve mauri, uye hapana inzwi romuroori neromwenga richazombonzwikazve mauri;+ nokuti vanhu vako vaifamba vachitengesa+ ndivo vaiva vanhu vepanyika vane nzvimbo dzepamusoro,+ uye nokuti marudzi ose akatsauswa netsika yako yokuita zvemidzimu.+ 24  Chokwadi, mukati maro makawanikwa ropa+ revaprofita+ nerevatsvene+ nerevaya vose vakaurayiwa panyika.”+

Mashoko Emuzasi