Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvakazarurwa 16:1-21

16  Zvino ndakanzwa inzwi guru+ rakabva munzvimbo tsvene richiti kungirozi nomwe: “Endai mudururire ndiro nomwe dzokutsamwa+ kwaMwari panyika.”  Yokutanga+ yakaenda, ikadururira ndiro yayo panyika.+ Ronda rinorwadza uye rakaipa+ rakava pavanhu vakanga vaine chiratidzo chechikara+ uye vakanga vachinamata mufananidzo+ wacho.  Yechipiri+ yakadururira ndiro yayo mugungwa.+ Iro rakava ropa+ seromunhu akafa, uye mweya mipenyu yose yakafa, chokwadi, izvo zvinhu zvaiva mugungwa.+  Yechitatu+ yakadururira ndiro yayo munzizi+ nomuzvitubu zvemvura. Izvo zvakava ropa.+  Ndakanzwa ngirozi yaiva nesimba pamusoro pemvura ichiti: “Imi, Muripo uye makanga muripo,+ Makavimbika,+ makarurama, nokuti izvi ndizvo zvamatonga,+  nokuti ivo vakateura ropa revatsvene nerevaprofita,+ uye imi mavapa ropa+ kuti vanwe. Ivo vakakodzerwa nazvo.”+  Ndakanzwa atari ichiti: “Chokwadi, Jehovha Mwari, Wemasimbaose,+ zvamakatonga ndezvechokwadi uye zvakarurama.”+  Yechina+ yakadururira ndiro yayo pazuva; uye zuva rakabvumirwa kuti ripise+ vanhu nomoto.  Vanhu vakapiswa nokupisa kukuru, asi vakamhura zita+ raMwari, ane simba+ pamusoro pematambudziko aya, uye havana kupfidza kuti vamukudze.+ 10  Yechishanu yakadururira ndiro yayo pachigaro choumambo chechikara.+ Umambo hwacho hwakava rima,+ uye vakatanga kutsenga ndimi dzavo nokuda kwokurwadziwa kwavo, 11  asi vakamhura+ Mwari wokudenga nokuda kwokurwadziwa kwavo uye nokuda kwemaronda avo, uye havana kupfidza mabasa avo. 12  Yechitanhatu+ yakadururira ndiro yayo parwizi rukuru rwaYufratesi,+ mvura yarwo ikaoma,+ kuti nzira igadzirirwe madzimambo+ anobva kunobuda nako zuva. 13  Ndakaona kutaura kutatu kwakafuridzirwa+ kusina kuchena kwakanga kwakafanana nematatya+ kuchibuda mumuromo medhiragoni+ nomumuromo mechikara+ nomumuromo momuprofita wenhema.+ 14  Chokwadi, iko kutaura kunofuridzirwa+ nemadhimoni uye kunoita zviratidzo,+ kunoenda kumadzimambo+ enyika yose inogarwa,+ kuti kuaunganidzire kuhondo+ yezuva guru+ raMwari Wemasimbaose.+ 15  “Tarira! Ndiri kuuya sembavha.+ Anofara ndiye anoramba akamuka+ uye anochengeta nguo dzake dzokunze, kuti arege kufamba asina kupfeka vanhu vatarire nyadzi dzake.”+ 16  Iko kwakavaunganidzira kunzvimbo inonzi Ha-Magedhoni muchiHebheru.+ 17  Yechinomwe yakadururira ndiro yayo mumhepo.+ Inzwi guru+ rakabva rabuda munzvimbo tsvene richibva pachigaro choumambo, richiti: “Zvaitika!” 18  Mheni nemanzwi nokutinhira zvakavapo, uye kudengenyeka kwenyika kukuru+ kwakavapo, kwakanga kusati kwamboitika kubvira apo vanhu vakava panyika,+ kudengenyeka kwenyika kwakapararira kwazvo,+ kukuru kwazvo. 19  Guta guru+ rakatsemuka kuva mativi matatu, maguta emarudzi akaparadzwa; uye Bhabhironi Guru+ rakayeukwa pamberi paMwari, kuti aripe kapu yewaini yokutsamwa yehasha dzake.+ 20  Uyewo, zvitsuwa zvose zvakatiza, uye makomo haana kuwanikwa.+ 21  Chimvuramabwe+ chikuru chine matombo, rimwe nerimwe riine uremu hunenge hwetarenda chakawira vanhu chichibva kudenga, uye vanhu vakamhura+ Mwari nokuda kwedambudziko rechimvuramabwe,+ nokuti dambudziko racho rakanga rakakura kwazvo.

Mashoko Emuzasi