Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvakazarurwa 13:1-18

13  Iyo yakamira pajecha+ regungwa. Uye ndakaona chikara+ chichibuda mugungwa,+ chiine nyanga gumi+ nemisoro minomwe,+ panyanga dzacho paiva nekorona gumi, asi pamisoro yacho pakanga paine mazita okumhura.+  Zvino chikara chandakaona chakanga chakaita seingwe,+ asi makumbo acho akanga akaita seemhuka inonzi bheya,+ muromo wacho wakanga wakaita somuromo weshumba.+ Dhiragoni+ yakapa chikara simba racho nechigaro chacho choumambo nemasimba makuru.+  Ndakaona mumwe wemisoro yacho sokunge wakanga wakuvadzwa zvokufa, asi ronda rawo rinouraya+ rakapora, uye nyika yose yakatevera chikara ichichiyemura.  Vakanamata dhiragoni nokuti yakapa chikara simba, uye vakanamata chikara nemashoko okuti: “Ndiani akafanana nechikara, uye ndiani angarwa nacho?”  Chakapiwa muromo waitaura zvinhu zvikuru+ nokumhura,+ uye chakapiwa simba rokushanda kwemwedzi ine makumi mana nemiviri.+  Chakashama muromo wacho chichimhura+ Mwari, kuti chimhure zita rake nenzvimbo yake yaanogara, kunyange vaya vanogara kudenga.+  Chakabvumirwa+ kurwa nevatsvene uye kuvakunda,+ uye chakapiwa simba pamusoro pemadzinza ose nevanhu nendimi norudzi.  Vose vaya vanogara panyika vachachinamata; hapana kana nezita romumwe wavo rakanyorwa kubvira pakuvambwa kwenyika+ mumupumburu+ woupenyu weGwayana rakaurayiwa.+  Kana paine ane nzeve, ngaanzwe.+ 10  Kana paine munhu akakodzera kutapwa, achatapwa.+ Kana munhu achizouraya nebakatwa, iye anofanira kuurayiwa nebakatwa.+ Pano ndipo panodiwa kutsungirira+ nokutenda+ kwevatsvene.+ 11  Zvino ndakaona chimwe chikara+ chichibuda pasi,+ uye chakanga chiine nyanga mbiri dzakafanana nedzegwayana, asi chakatanga kutaura sedhiragoni.+ 12  Chinoshandisa simba rose rechikara chokutanga+ chichionekwa nacho. Chinoita kuti nyika nevaya vanogara mairi vanamate chikara chokutanga, chaiva neronda rinouraya rakapora.+ 13  Chinoita zviratidzo zvikuru,+ zvokuti chinotoita kuti moto uburuke kubva kudenga uchiuya panyika pamberi pevanhu. 14  Chinotsausa vaya vanogara panyika, nokuda kwezviratidzo zvachakabvumirwa kuti chiite chichionekwa nechikara, pachinenge chichiudza vaya vanogara panyika kuti vagadzire mufananidzo+ nokuda kwechikara chakanga chiine ronda rebakatwa+ asi chikapora. 15  Chakabvumirwa kuti chipe mhepo yokufema kumufananidzo wechikara, kuti mufananidzo wechikara utaure uye uurayise vose vaya vasingazombonamati mufananidzo+ wechikara. 16  Chinogombedzera vanhu vose,+ vaduku nevakuru, vapfumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kuti ivava vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo,+ 17  uye kuti parege kuva nomunhu angakwanisa kutenga kana kutengesa kunze kwomunhu ane chiratidzo, zita+ rechikara kana nhamba yezita racho.+ 18  Pano ndipo panodiwa uchenjeri: Munhu ane ungwaru ngaaverenge nhamba yechikara, nokuti inhamba yomunhu;+ uye nhamba yacho mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenhanhatu.+

Mashoko Emuzasi