Zvakazarurwa 11:1-19

11  Zvino ndakapiwa tsanga yakaita sekatanda+ pandakaudzwa kuti: “Simuka uyere nzvimbo tsvene yetemberi+ yaMwari neatari nevaya vanonamatira mairi.  Asi kana chiri chivanze chiri kunze+ kwenzvimbo tsvene yetemberi, chisiye uye usachiyera, nokuti chakapiwa mamwe marudzi,+ uye iwo achatsika-tsika guta dzvene+ kwemwedzi ine makumi mana nemiviri.+  Ndichaita kuti zvapupu zvangu zviviri+ zviprofite+ zvakapfeka masaga+ kwemazuva ane chiuru chine mazana maviri nemakumi matanhatu.”  Izvi zvinofananidzirwa nemiorivhi miviri+ nezvigadziko zvemarambi+ zviviri uye izvo zvimire pamberi paShe wenyika.+  Kana munhu achida kuzvikuvadza, moto unobuda mumiromo yazvo woparadza vavengi vazvo;+ uye kana munhu akada kuzvikuvadza, anofanira kuurayiwa saizvozvo.  Izvi zvine simba rokuvhara denga+ kuti mvura irege kunaya+ mumazuva okuprofita kwazvo, uye zvine simba pamusoro pemvura rokuishandura kuva ropa+ nokurova nyika nematambudziko emarudzi ose pose pazvinenge zvichida hazvo.  Pazvinenge zvapedza kupupura kwazvo, chikara chinobuda mugomba rakadzikadzika+ chicharwa nazvo chozvikunda uye chozviuraya.+  Zvitunha zvazvo zvichava mumugwagwa wakafara weguta guru rinonzi Sodhoma+ neIjipiti mupfungwa yomudzimu, umo Ishe wazvo akarovererwawo.+  Vaya vanobva kuvanhu nemadzinza nendimi nemarudzi+ vachatarira zvitunha zvazvo kwemazuva matatu nehafu,+ uye havaiti kuti zvitunha zvazvo zvivigwe muguva. 10  Vaya vagere panyika vachafarira+ kufa kwazvo uye vachapembera nomufaro, uye vachatumirana zvipo,+ nokuti vaprofita vaviri ava vakarwadzisa vaya vanogara panyika. 11  Pashure pemazuva matatu nehafu+ mudzimu woupenyu wakabva kuna Mwari wakapinda mazviri,+ izvo zvikamira netsoka dzazvo, uye vaya vaizviona vakabatwa nokutya kukuru. 12  Zvakanzwa inzwi guru+ richibva kudenga richiti kwazviri: “Kwirai kuno.”+ Zvakakwira kudenga zviri mugore, uye vavengi vazvo vakazviona. 13  Muawa iyoyo kudengenyeka kukuru kwenyika kwakaitika, chegumi+ cheguta chikawa; uye vanhu vane zviuru zvinomwe vakaurayiwa nokudengenyeka kwenyika, uye vamwe vose vakatya vakakudza Mwari wokudenga.+ 14  Nhamo yechipiri+ yapfuura. Tarira! Nhamo yechitatu iri kukurumidza kuuya. 15  Ngirozi yechinomwe yakaridza bhosvo rayo.+ Manzwi makuru akanzwika kudenga, achiti: “Umambo hwenyika hwava umambo hwaShe+ wedu nohwaKristu+ wake, uye Iye achatonga samambo nokusingaperi-peri.”+ 16  Vakuru vane makumi maviri nevana+ vakanga vagere pamberi paMwari pazvigaro zvavo zvoushe vakawira pasi nezviso zvavo+ vakanamata Mwari,+ 17  vachiti: “Tinokuongai,+ Jehovha Mwari, Wemasimbaose,+ Imi muripo+ uye makanga muripo, nokuti matora simba renyu guru+ uye matanga kutonga samambo.+ 18  Asi marudzi akava nehasha, hasha dzenyu dzakauya, uye nguva yakatarwa yokuti vakafa vatongwe, kuti mupe varanda venyu vaprofita+ nevatsvene nevaya vanotya zita renyu mubayiro+ wavo, vaduku nevakuru,+ kuti muparadze+ vaya vanoparadza nyika.”+ 19  Nzvimbo tsvene yetemberi yaMwari iri kudenga+ yakavhurwa, uye areka+ yesungano yake yakaonekwa iri munzvimbo tsvene+ yetemberi yake. Naizvozvo pakava nemheni nemanzwi nokutinhira nokudengenyeka kwenyika nechimvuramabwe chikuru.

Mashoko Emuzasi