Zvakazarurwa 1:1-20

1  Zvakazarurwa+ naJesu Kristu, zvaakapiwa naMwari,+ kuti aratidze varanda vake+ zvinhu zvinofanira kukurumidza kuitika.+ Akatuma ngirozi yake,+ akaishandisa kuzvipa ichiita zvokuratidza+ muranda wake Johani,+  uyo akapupurira shoko rakapiwa naMwari+ uye uchapupu hwakapiwa naJesu Kristu,+ kunyange zvinhu zvose zvaakaona.  Anofara+ uyo anoverenga zvinonzwika+ nevaya vanonzwa mashoko ouprofita uhwu,+ nevanochengeta zvinhu zvakanyorwa mahuri;+ nokuti nguva yakatarwa yava pedyo.+  Johani, kuungano nomwe+ dziri muruwa rweEzhiya: Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare ngazvive nemi zvinobva kuna “Iye aripo neakanga aripo uye ari kuuya,”+ nokumidzimu minomwe+ iri pamberi pechigaro chake choumambo,  uye zvinobva kuna Jesu Kristu, “Chapupu Chakatendeka,”+ “Dangwe kubva kuvakafa,”+ no“Mutongi wemadzimambo enyika.”+ Kuna iye anotida+ uye akatisunungura pazvivi zvedu achishandisa ropa rake+  uye akaita kuti tive umambo,+ vapristi+ kuna Mwari wake uye Baba vake—chokwadi, kukudzwa nesimba ngazvive kwaari nokusingaperi.+ Ameni.  Tarira! Ari kuuya nemakore,+ uye maziso ose achamuona,+ nevaya vakamubaya;+ uye madzinza ose enyika achazvirova nemhaka yeshungu nokuda kwake.+ Chokwadi, Ameni.  “Ndini Arufa naOmega,”+ anodaro Jehovha Mwari, “Iye aripo neakanga aripo uye ari kuuya,+ Wemasimbaose.”+  Ini Johani, hama yenyu neanogoverana nemi pakutambudzika+ nomuumambo+ nomukutsungirira+ ndiri pamwe chete naJesu,+ ndakava pachitsuwa chinonzi Patmosi nokuda kwokutaura pamusoro paMwari nokupupurira Jesu.+ 10  Ini ndakava+ muzuva raShe+ ndaita zvokufuridzirwa+ uye ndakanzwa inzwi rakasimba+ shure kwangu rakaita serebhosvo, 11  richiti: “Zvaunoona nyora+ mumupumburu uzvitumire kuungano nomwe,+ muEfeso+ nomuSimina+ nomuPegamo+ nomuTiyatira+ nomuSadhisi+ nomuFiradhefiya+ nomuRaodhikiya.”+ 12  Ndakatendeuka kuti ndione inzwi rakanga richitaura neni, uye, ndatendeuka, ndakaona zvigadziko zvemarambi zvendarama zvinomwe,+ 13  pakati pezvigadziko zvemarambi pakanga paine mumwe munhu akafanana nomwanakomana womunhu,+ akapfeka nguo yaisvika kutsoka, akasunga pachipfuva nebhandi rendarama. 14  Zvakare, musoro wake nebvudzi rake zvakanga zvakachena+ semvere dzemakwai chena, sechando, uye maziso ake akanga akaita somurazvo womoto;+ 15  tsoka dzake dzakanga dzakafanana nemhangura yakanatswa+ painenge ichipenya iri muvira; inzwi+ rake rakanga rakaita sokutinhira kwemvura zhinji. 16  Muruoko rwake rworudyi akanga aine nyeredzi nomwe,+ uye mumuromo make makabuda bakatwa refu rakapinza,+ rinocheka nekwose, uye chiso chake chakanga chakaita sezvinoita zuva parinopenya nesimba raro.+ 17  Pandakamuona, ndakawira patsoka dzake sokunge ndakanga ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu, akati: “Usatya.+ Ndini Wokutanga+ noWokupedzisira,+ 18  nomupenyu;+ uye ndakanga ndakafa,+ asi, tarira! ndiri mupenyu nokusingaperi-peri,+ uye ndine kiyi dzorufu+ nedzeHadhesi.+ 19  Naizvozvo nyora zvinhu zvawaona, uye zvinhu zviripo nezvinhu zvichaitika pashure peizvi.+ 20  Kana chiri chakavanzika chitsvene chenyeredzi nomwe+ dzawaona paruoko rwangu rworudyi, nechezvigadziko zvemarambi zvendarama zvinomwe:+ Nyeredzi nomwe dzinomirira ngirozi dzeungano nomwe, uye zvigadziko zvemarambi zvinomwe zvinomirira ungano nomwe.+

Mashoko Emuzasi