Zekariya 8:1-23

8  Zvino shoko raJehovha wemauto rakaramba richiuya, richiti:  “Zvanzi naJehovha wemauto,+ ‘Ndichava negodo, ndichava negodo kwazvo+ nokuda kweZiyoni, uye ndichava negodo nokuda kwaro ndakatsamwa+ kwazvo.’”  “Zvanzi naJehovha, ‘Ndichadzokera kuZiyoni+ ndogara muJerusarema;+ uye Jerusarema richanzi guta rechokwadi,+ uye gomo raJehovha+ wemauto, richanzi gomo dzvene.’”+  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Harahwa nechembere dzichagara munzvimbo dzeJerusarema+ dzinoungana vanhu, mumwe nomumwe nomudonzvo+ wake muruoko rwake nokuda kwokuwanda kwemazuva ake.  Nzvimbo dzeguta dzinoungana vanhu dzichazara nevakomana nevasikana vanenge vachitamba munzvimbo dzaro dzinoungana vanhu.’”+  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Kunyange zvazvo zvingaita sezvakanyanya kuoma mukuona kwevanhu vachasara pamazuva iwayo, zvinofanira kuitawo sezvakanyanya kuoma mukuona kwangu here?’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto.”  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Tarirai ndichaponesa vanhu vangu munyika yokunobuda zuva nomunyika yokumavirazuva.+  Ndichavaunza, uye ivo vachagara muJerusarema;+ uye vachava vanhu vangu,+ uye ini ndichava Mwari wavo muchokwadi nomukururama.’”+  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Maoko enyu ngaasimbe,+ imi muri kunzwa mashoko aya ari kutaurwa nemiromo yevaprofita+ mumazuva ano, pazuva rakavakwa nheyo yeimba yaJehovha wemauto, kuti temberi ivakwe.+ 10  Nokuti mazuva iwayo asati asvika pakanga pasina mibayiro yevanhu;+ uye pakanga pasina kunyange mibayiro yezvipfuwo, pakanga pasina chinhu chakadaro; uye pakanga pasina rugare kune aibuda neaipinda nokuda kwemhandu,+ zvandakaramba ndichirovanisa vanhu.’+ 11  “‘Asi zvino handizovi sezvandaiva pamazuva ekare kune vachasara vevanhu ava,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto. 12  ‘Nokuti pachava nembeu yorugare;+ muzambiringa uchabereka zvibereko zvawo,+ nyika ichabudisa zvibereko zvayo,+ matenga achapa dova rawo;+ uye ndichaita kuti vachasara+ vevanhu ava vagare nhaka zvinhu zvose izvi.+ 13  Zvino sezvamakava chinhu chinotukwa pakati pemarudzi aya,+ haiwa imi imba yaJudha neimba yaIsraeri,+ saizvozvo ndichakuponesai, uye muchava chikomborero.+ Musatya.+ Maoko enyu ngaave nesimba.’+ 14  “Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, ‘“Sezvandakanga ndichifunga kukuunzirai dambudziko nokuda kwokunditsamwisa+ kwakaita madzitateguru enyu,” Jehovha wemauto adaro, “ndikasazvidemba,+ 15  saizvozvo ndichafungazve pamazuva iwayo kuitira Jerusarema neimba yaJudha+ zvinhu zvakanaka. Musatya.”’+ 16  “‘Izvi ndizvo zvinhu zvamunofanira kuita:+ Tauriranai chokwadi.+ Tongai nechokwadi uye nokutonga kworugare muri pamagedhi enyu.+ 17  Musarongerana dambudziko mumwoyo menyu,+ uye musada mhiko yenhema chero ipi zvayo;+ nokuti izvi ndizvo zvinhu zvose zvandakavenga,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.” 18  Zvino shoko raJehovha wemauto rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 19  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Kutsanya kunoitwa mumwedzi wechina,+ nokutsanya kunoitwa mumwedzi wechishanu,+ nokutsanya kunoitwa mumwedzi wechinomwe,+ nokutsanya kunoitwa mumwedzi wechigumi+ kuchava kupembera nomufaro uye kufara nemwaka yemitambo+ yakanaka kuimba yaJudha. Naizvozvo idai chokwadi norugare.’+ 20  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Marudzi nevagari vomumaguta mazhinji vachauyazve;+ 21  uye vagari vomune rimwe guta vachaenda kune vaya verimwe, vachiti: “Chokwadi ngatiendei+ kunotsvaka kunzwirwa nyasha+ naJehovha nokunotsvaka Jehovha wemauto. Ini ndichaendawo.”+ 22  Marudzi mazhinji nemarudzi ane simba achauya kuzotsvaka Jehovha wemauto muJerusarema+ uye kuzoita kuti anzwirwe nyasha naJehovha.’ 23  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Mumazuva iwayo varume gumi vanobva mumitauro yose yemarudzi+ vachabata,+ chokwadi vachabata kumupendero wenguo yomuJudha,+ vachiti: “Tichaenda nemi,+ nokuti takanzwa kuti Mwari anemi.”’”+

Mashoko Emuzasi