Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zekariya 7:1-14

7  Mugore rechina ramambo Dhariyasi,+ shoko raJehovha rakauyazve kuna Zekariya, pazuva rechina romwedzi wechipfumbamwe, kureva Kisrevhi.+  Bheteri rakatumira shoko kuna Sharezeri naRegemu-mereki nevarume vake kuti vanotsvaka kunzwirwa nyasha+ naJehovha,  richiti kuvapristi+ veimba yaJehovha wemauto, nokuvaprofita: “Ndicheme mumwedzi wechishanu,+ ndisingadyi, sezvandakaita kwemakore mazhinji aya here?”+  Zvino shoko raJehovha wemauto rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Iti kuvanhu vose vomunyika yacho nokuvapristi, ‘Pamaitsanya+ uye pamaiungudza mumwedzi wechishanu nomumwedzi wechinomwe,+ kwemakore makumi manomwe,+ maitsanyira ini here?+  Pamaidya nepamainwa, hamusi imi maidya, uye hamusi imi mainwa here?  Hamufaniri kuteerera mashoko+ akashevedzerwa naJehovha achishandisa vaprofita vekare,+ Jerusarema parakanga richiri kugarwa, richigara zvakanaka, riine maguta aro kumativi ose, uye Negebhu+ neShefera+ zvichiri kugarwa here?’”  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kuna Zekariya, richiti:  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Tongai nokururamisira+ kwechokwadi; uye itiranai mutsa worudo+ nengoni;+ 10  uye regai kubiridzira chirikadzi+ kana nherera,+ mutorwa+ kana anotambudzika,+ uye regai kurongerana chinhu chakaipa mumwoyo menyu.’+ 11  Asi ivo vakanga vachingoramba kuteerera,+ vakaramba vakasindimara,+ uye vakaisa zvimiti munzeve dzavo kuti varege kunzwa.+ 12  Vakaita kuti mwoyo+ yavo iite sedombo reemeri kuti varege kuteerera mutemo+ nemashoko zvakatumirwa naJehovha wemauto achishandisa mudzimu wake,+ achishandisa vaprofita vekare;+ zvokuti Jehovha wemauto akatsamwa kwazvo.”+ 13  “‘Naizvozvo iye zvaakashevedzera ivo vakasateerera,+ saizvozvo ivo vaishevedzerawo, ini ndisingateereri,’+ Jehovha wemauto adaro. 14  ‘Zvino ndakavakanda nemhepo ine mvura kumarudzi ose+ avakanga vasingazivi;+ uye nyika yasara yava dongo shure kwavo, isina anopfuura nomairi uye isina anodzoka kwairi;+ uye vakaita kuti nyika yakanaka+ ive chinhu chinokatyamadza.’”

Mashoko Emuzasi