Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zekariya 6:1-15

6  Ndakabva ndatarirazve, ndikaona; uye tarira! ngoro ina dzakanga dzichiuya dzichibva pakati pemakomo maviri, uye makomo acho aiva makomo emhangura.  Ngoro yokutanga yaikweviwa nemabhiza matsvuku;+ uye ngoro yechipiri yaikweviwa nemabhiza matema.+  Ngoro yechitatu yaikweviwa nemabhiza machena;+ uye ngoro yechina yaikweviwa nemabhiza ane makamba makamba, ane mavara mavara.+  Zvino ndakapindura ndikati kungirozi yakanga ichitaura neni: “Ishe wangu, izvi zvii?”+  Naizvozvo ngirozi yacho yakapindura ikati kwandiri: “Iyi ndiyo midzimu mina+ yokumatenga iri kubuda+ pashure pokunge yamira pamberi paIshe+ wenyika yose.+  Iya iri kukweviwa nemabhiza matema, iwo ari kuenda kunyika yokuchamhembe;+ machena achaenda mhiri kwegungwa; ane makamba makamba achaenda kunyika yokumaodzanyemba.+  Ane mavara mavara+ achaenda, oramba achitsvaka kwokuenda, kuti afambe-fambe panyika.”+ Yakabva yati: “Endai, mufambe-fambe panyika.” Iwo akatanga kufamba-famba panyika.  Zvino yakashevedzera kwandiri, ikataura neni ichiti: “Ona, ayo ari kuenda kunyika yokuchamhembe ndiwo akaita kuti mudzimu+ waJehovha uve panyika yokuchamhembe.”+  Shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 10  “Tora chimwe chinhu kuvanhu vakatapwa,+ kuna Heridhai nokuna Tobhija nokuna Jedhaya; uye iwe uuye pazuva iroro, upinde muimba yaJosiya mwanakomana waZefaniya+ neava vakabva kuBhabhironi. 11  Utore sirivha nendarama, ugadzire korona yakanaka kwazvo,+ uiise mumusoro maJoshua+ mwanakomana womupristi mukuru Jehozadhaki. 12  Uti kwaari, “‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Heuno murume+ anonzi Nhungirwa.+ Achatungira ari panzvimbo yake, uye achavaka temberi yaJehovha.+ 13  Achavaka temberi yaJehovha, uye iye achakudzwa;+ uye achagara pasi, otonga ari pachigaro chake choumambo, achava mupristi ari pachigaro chake choumambo,+ uye zano rorugare+ richava pakati pazvo. 14  Korona yakanaka kwazvo ichava yaHeremu naTobhija naJedhaya+ naHeni mwanakomana waZefaniya kuti ive chiyeuchidzo+ mutemberi yaJehovha. 15  Vaya vari kure vachauya, vovaka temberi yaJehovha.” Imi muchaziva kuti Jehovha+ wemauto akandituma kwamuri.+ Chokwadi, izvi zvichaitika kana mukateerera inzwi raJehovha Mwari wenyu.’”+

Mashoko Emuzasi