Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zekariya 5:1-11

5  Zvino ndakatarirazve ndikaona; uye tarira! paiva nomupumburu+ waibhururuka.  Naizvozvo iyo yakati kwandiri: “Uri kuonei?”+ Ini ndikati: “Ndiri kuona mupumburu uri kubhururuka, wakareba makubhiti makumi maviri, uye wakafara makubhiti gumi.”  Yakabva yati kwandiri: “Uku ndiko kutuka kuri kuenda panyika pose,+ nokuti maererano nokutuka kwakanyorwa kurutivi urwu, vanhu vose vari kuba+ havasi kurangwa; uye vanhu vose vari kupika mhiko,+ maererano nokutuka kwakanyorwa kurutivi urwo,+ havasi kurangwa.  ‘Ndaita kuti kubude,’ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘uye kuchapinda muimba yembavha nomuimba youya ari kupika mhiko nezita rangu zvenhema;+ uye iko kuchagara muimba yake, kwoiparadza pamwe chete nematanda ayo nematombo ayo.’”+  Zvino ngirozi yakanga ichitaura neni yakauya ikati kwandiri: “Ndapota, tarira, uone kuti chiri kubuda ichi chii.”  Naizvozvo ndakati: “Chii?” Iyo ikati: “Ichi ndicho chiyero cheefa chiri kubuda.” Ikatizve: “Uku ndiko kutaridzika kwavo munyika yose.”  Zvino tarira! chivharo cheraundi chakagadzirwa nomutobvu chakasimudzwa; uye uyu ndiye mumwe mukadzi agere mukati meefa yacho.  Naizvozvo yakati: “Uhwu Uipi.” Yakamuwisirazve mukati meefa+ yacho, ichibva yakanda mutobvu unorema pamuromo wayo.  Ndakatarira, ndikaona vakadzi vaviri vachiuya, uye mhepo yaiva mumapapiro avo. Vaiva nemapapiro akaita semapapiro eshuramurove. Vakasimudza efa yacho zvishoma nezvishoma, ikava pakati penyika nematenga. 10  Naizvozvo ndakati kungirozi yakanga ichitaura neni: “Vari kuenda kupi neefa yacho?” 11  Iyo ikatiwo kwandiri: “Kuti vamuvakire+ imba munyika yeShinari;+ uye ichasimbiswa kwazvo, uye iye achaiswa ikoko panzvimbo yake yakakodzera.”

Mashoko Emuzasi