Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zekariya 4:1-14

4  Zvino ngirozi yakanga ichitaura neni yakadzoka, ikandimutsa, somunhu anomutswa pahope.+  Yakabva yati kwandiri: “Uri kuonei?”+ Naizvozvo ndakati: “Ndaona, uye tarira! pane chigadziko chemarambi, chose zvacho chakagadzirwa nendarama,+ chiine ndiro pamusoro pacho. Marambi manomwe echigadziko chacho ari pachiri, iwo ari manomwe;+ uye marambi ari pamusoro pacho ane pombi nomwe.  Pane miorivhi miviri iri pedyo nacho,+ mumwe uri kurudyi rwendiro uye mumwe uri kuruboshwe rwayo.”  Ndakabva ndapindura ngirozi yakanga ichitaura neni, ndikati: “Ishe wangu, zvinhu izvi zvinorevei?”+  Naizvozvo ngirozi yakanga ichitaura neni yakapindura ikati kwandiri: “Chokwadi hauzivi here kuti zvinhu izvi zvinorevei?” Ini ndikati: “Hungu, ishe wangu.”+  Naizvozvo yakapindura, ikati kwandiri: “Izvi ndizvo zvataurwa naJehovha kuna Zerubhabheri, achiti, ‘“Hazviitwi nehondo,+ kana nesimba,+ asi nomudzimu wangu,”+ Jehovha wemauto adaro.  Ndiwe ani, haiwa iwe gomo guru?+ Uchava nyika yakati chechetere pamberi paZerubhabheri.+ Iye achabudisa dombo repamusoro.+ Vachashevedzera+ kwariri kuti: “Unofadza kwazvo! Unofadza kwazvo!”’”+  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Maoko aZerubhabheri akavaka nheyo yeimba iyi,+ uye maoko ake achaipedzisa.+ Muchaziva kuti Jehovha wemauto akandituma kwamuri.+ 10  Nokuti ndiani akazvidza zuva rezvinhu zviduku?+ Vachafara,+ voona tambo yokuyeresa iri muruoko rwaZerubhabheri. Aya manomwe ndiwo maziso aJehovha.+ Ari kufamba-famba panyika pose.”+ 11  Zvino ini ndakapindura ndikati kwairi: “Miorivhi miviri iyi iri kurutivi rworudyi rwechigadziko chemarambi nokuruboshwe rwacho inorevei?”+ 12  Ndakabva ndapindura kechipiri ndikati kwairi: “Masvinga maviri ematavi emiorivhi, ari kudurura mvura mvura yakaita sendarama ichibva maari achishandisa pombi dzendarama chii?” 13  Naizvozvo iyo yakati kwandiri: “Chokwadi hauzivi here kuti zvinhu izvi zvinorevei?” Ini ndikati: “Hungu, ishe wangu.”+ 14  Naizvozvo yakati: “Ava ndivo vakazodzwa+ vaviri vakamira pedyo naIshe wenyika yose.”+

Mashoko Emuzasi