Zekariya 3:1-10

3  Zvino akandiratidza mupristi mukuru Joshua+ amire pamberi pengirozi yaJehovha, uye Satani+ akamira kuruoko rwake rworudyi kuti amurwise.+  Ngirozi+ yaJehovha yakabva yati kuna Satani: “Jehovha ngaakutuke,+ haiwa iwe Satani, chokwadi Jehovha ngaakutuke, iye ari kusarudza Jerusarema!+ Uyu haasi danda rakabvutwa mumoto here?”+  Zvino Joshua akanga akapfeka nguo dzakasviba,+ akamira pamberi pengirozi.   Iye akabva ati kune vaya vakanga vakamira pamberi pake: “Mubvisei nguo dzakasviba.” Akatizve kwaari: “Ona, ndabvisa kukanganisa kwako pauri,+ wava kupfekedzwa nguo refu dzomutambo.”+  Ndakabva ndati: “Ngavaise ngowani yakachena mumusoro make.”+ Zvino vakaisa ngowani yakachena mumusoro make, vakamupfekedza nguo; uye ngirozi yaJehovha yakanga yakamira pedyo.  Ngirozi yaJehovha yakatanga kupupurira Joshua, ichiti:  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Kana ukafamba munzira dzangu, uye kana ukachengeta zvinhu zvangu zvaunosungirwa kuti uite,+ iwe uchabva watongawo imba yangu+ uye uchachengetawo zvivanze zvangu; uye ndichakubvumira kupinda wakasununguka pakati peava vakamira pedyo.’  “‘Ndapota, inzwa, haiwa iwe mupristi mukuru Joshua, iwe neshamwari dzako dzakagara pamberi pako, nokuti ivo vanhu vari kushanda sezviratidzo;+ nokuti ndichaunza mushumiri+ wangu anonzi Nhungirwa!+  Nokuti tarira! dombo+ randakaisa pamberi paJoshua! Padombo rimwe chete pane maziso manomwe.+ Tarira ndichatemera runyoro rwaro,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘uye ndichabvisa kukanganisa kwenyika iyoyo muzuva rimwe chete.’+ 10  “‘Pazuva iroro,’ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘mumwe nomumwe achashevedza mumwe wake, ari pasi pomuzambiringa uye ari pasi pomuonde.’”+

Mashoko Emuzasi