Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zekariya 2:1-13

2  Zvino ndakatarira ndikaona; uye tarira! kwaiva nomumwe murume, uye aiva netambo yokuyeresa+ muruoko rwake.  Naizvozvo ndakati: “Uri kuenda kupi?” Iye akati kwandiri: “Kunoyera Jerusarema, kuti ndione kufara kwaro nokureba kwaro.”+  Zvino tarira! ngirozi yaitaura neni yakanga ichienda, uye paiva neimwe ngirozi yaiuya kuzosangana nayo.  Yakabva yati kwairi: “Mhanya, taura nejaya riri uko, uti, ‘“Jerusarema richagarwa semisha yokumaruwa isina masvingo,+ nokuda kwokuwanda kwevanhu nezvipfuwo zviri mariri.+  Ini ndichava kwariri,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “rusvingo rwomoto kumativi ose,+ uye ndichava kubwinya mukati maro.”’”+  “Nhai imi! Nhai imi! Tizai, mubve kunyika yokuchamhembe,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Nokuti ndakakuparadzirai kumhepo ina dzokumatenga,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “Nhai iwe Ziyoni!+ Tiza, iwe uri kugara nomwanasikana weBhabhironi.+  Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, ‘Pashure pokukudzwa,+ iye akandituma kumarudzi aikupambai;+ nokuti anokugunzvai+ anogunzva mboni yeziso rangu.+  Nokuti ndichavasimudzira ruoko rwangu,+ uye vachapambwa nevaranda vavo.’+ Muchaziva kuti Jehovha wemauto akandituma.+ 10  “Shevedzera kwazvo ufare, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni;+ nokuti ndiri kuuya,+ uye ndichagara mukati mako,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 11  “Marudzi mazhinji achauya kuna Jehovha pazuva iroro,+ achava vanhu vangu;+ uye ndichagara pakati pako.” Uchaziva kuti Jehovha wemauto akandituma kwauri.+ 12  Jehovha achaita kuti Judha ave wake somugove wake uri panyika tsvene,+ uye achasarudzazve Jerusarema.+ 13  Rambai makanyarara, imi vanhu vose, pamberi paJehovha,+ nokuti abuda+ munzvimbo yake tsvene yaanogara.+

Mashoko Emuzasi