Zekariya 14:1-21

14  “Tarirai! Zuva raJehovha+ riri kuuya, uye zvinhu zvako zvakapambwa zvichagoverwa mukati mako.  Ndichaunganidza marudzi ose kuti arwe neJerusarema;+ uye guta racho richatorwa,+ dzimba dzichapambwa, uye vakadzi vachabatwa chibharo.+ Hafu yeguta ichatapwa;+ asi vanhu vachasara+ havazoparadzwi muguta.+  “Jehovha achabuda, orwa nemarudzi+ iwayo sezvaanoita pazuva rake rehondo, pazuva rokurwa.+  Pazuva iroro tsoka dzake dzichamira pagomo remiorivhi, riri pakatarisana neJerusarema, nechokunobuda zuva;+ uye gomo remiorivhi+ richatsemuka nepakati,+ kubvira kumabvazuva kusvikira kumavirira. Pachava nomupata mukuru; uye hafu yegomo racho ichaendeswa kuchamhembe, uye hafu yacho kumaodzanyemba.  Imi muchatizira kumupata wemakomo angu;+ nokuti mupata wemakomo acho uchasvika kuAzeri. Muchatotiza chete sokutiza kwamakaita kudengenyeka kwenyika kwakaitika mumazuva aUziya mambo waJudha.+ Jehovha Mwari wangu achauya,+ vatsvene vose vainaye.+  “Zvino pazuva iroro hapachazovi nechiedza chinokosha+—zvinhu zvichaumbana.+  Richava zuva rimwe chete rinozivikanwa seraJehovha.+ Hakuzovi nemasikati, uye hakuzoviwo nousiku;+ uye panguva yemanheru kuchava nechiedza.+  Pazuva iroro mvura mhenyu+ ichabuda muJerusarema,+ hafu yayo ichienda kugungwa rokumabvazuva+ uye hafu yayo kugungwa rokumavirira.+ Zvichaitika muzhizha nomuchando.+  Jehovha achava mambo panyika yose.+ Pazuva iroro Jehovha achava mumwe chete,+ uye zita rake richava rimwe chete.+ 10  “Nyika yose ichachinjwa kuti iite sezvakaita Arabha,+ kubvira kuGebha+ kusvikira kuRimoni+ riri kumaodzanyemba kweJerusarema; uye iro richakwidziridzwa, rogarwa munzvimbo yaro,+ kubvira kuGedhi raBhenjamini+ kusvikira kunzvimbo yokuGedhi Rokutanga, kusvikira kuGedhi Repakona, kubvira kuShongwe yaHananeri+ kusvikira kuzvisviniro zvamambo. 11  Vanhu vachagara mariri; uye harizomboparadzwizve,+ Jerusarema richagarwa rakachengeteka.+ 12  “Iri ndiro denda iro Jehovha acharova naro marudzi ose achaita basa rokurwisa Jerusarema:+ Nyama yomunhu ichaora akamira netsoka dzake;+ uye maziso omunhu achaorera mumakomba awo, uye rurimi rwomunhu ruchaorera mukanwa make. 13  “Pazuva iroro kuvhiringidzwa kunobva kuna Jehovha kuchapararira pakati pavo;+ uye mumwe nomumwe achabata ruoko rweshamwari yake, uye ruoko rwake ruchamukira ruoko rweshamwari yake. 14  Judha acharwira kuJerusarema; uye pfuma yemarudzi ose ari kumativi ose ichaunganidzwa, ndarama nesirivha nenguo zvakawanda kwazvo.+ 15  “Izvi ndizvo zvichange zvakaita denda remabhiza, manyurusi, ngamera, mbongoro hono, nezvipfuwo zvemarudzi ose zvichange zviri mumisasa iyoyo, sezvakaita denda iri. 16  “Zvino vanhu vose vachasara pamarudzi ose achauya kuzorwa neJerusarema,+ vachakwira kunokotamira Mambo+ gore negore,+ iye Jehovha wemauto,+ uye kunoita mutambo wematumba.+ 17  Ani naani asingazouyi+ kuJerusarema achibva mumhuri+ dzepanyika, kuti akotamire Mambo, iye Jehovha wemauto, haazonayisirwi mvura.+ 18  Kana mhuri yokuIjipiti ikasauya, yorega kupinda, naivowo havazonayisirwi mvura. Denda iro Jehovha acharova naro marudzi asingauyi kuzoita mutambo wematumba richaitika. 19  Uku ndiko kuchava kurangwa nokuda kwokutadza kweIjipiti uye kutadza kwemarudzi ose asingauyi kuzoita mutambo wematumba.+ 20  “Pazuva iroro pamabhero emabhiza pachanyorwa+ kuti ‘Utsvene ndohwaJehovha!’+ Makate+ ari muimba yaJehovha achava sendiro+ dziri pamberi peatari.+ 21  Makate ose ari muJerusarema nomuJudha achava chinhu chitsvene chaJehovha wemauto, uye vose vachange vachibayira zvibayiro vachapinda, votora zvinhu maari, vobikira maari.+ Muimba yaJehovha wemauto hamuzovizve nomuKenani+ pazuva iroro.”+

Mashoko Emuzasi