Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zekariya 13:1-9

13  “Pazuva iroro+ pachava netsime+ richange rakavhurirwa imba yaDhavhidhi nevagari vomuJerusarema rokugeza chivi+ uye chinhu chinosemesa.+  “Zvino pazuva iroro,” ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, “ndichaparadza mazita ezvidhori munyika,+ haazoyeukwizve; uye ndichabvisawo vaprofita+ pamwe chete nomudzimu wokusachena munyika.+  Kana munhu akaprofitazve, baba vake naamai vake, ivo vakamubereka, ngavatiwo kwaari, ‘Hausi kuzorarama, nokuti wataura nhema uchishandisa zita raJehovha.’ Baba vake naamai vake, ivo vakamubereka, ngavamubvoore nokuda kwokuprofita kwake.+  “Zvino vaprofita vachanyara pazuva iroro, mumwe nomumwe achanyara+ nezvaanoratidzwa paanoprofita; uye havazopfeki nguo dzebasa dzakagadzirwa nemvere+ kuti vanyengere vanhu.  Iye achati, ‘Handisi muprofita. Ndiri munhu anorima ivhu, nokuti munhu wepanyika akanditenga ndichiri muduku.’  Mumwe achati kwaari, ‘Ko maronda aya ari pauri pakati pemaoko ako ndeei?’ Iye achati, ‘Ndeaya andakarohwa ndiri muimba yevanondida kwazvo.’”  “Haiwa iwe bakatwa, mukira mufudzi wangu,+ iye murume wandinoshamwaridzana naye,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto. “Rova mufudzi,+ makwai apararire;+ uye ndichadzosa ruoko rwangu pane aya asingakoshi.”+  “Zvino munyika yose,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “zvikamu zviviri pazvitatu zvichaparadzwa zvofa;+ uye chikamu chechitatu chichasara mairi.+  Ndichapfuudza chikamu chechitatu nomumoto;+ ndichavanatsa sokunatswa kunoitwa sirivha,+ ndovaedza, sokuedzwa kunoitwa ndarama.+ Ivo vachadana zita rangu uye ini ndichavapindura.+ Ndichati, ‘Ivo vanhu vangu,’+ uye ivo vachati, ‘Jehovha ndiye Mwari wedu.’”+

Mashoko Emuzasi