Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zekariya 11:1-17

11  “Vhura masuo ako, haiwa iwe Rebhanoni,+ kuti moto uparadze misidhari yako.+  Ungudza, haiwa iwe mujunipa, nokuti musidhari wawa; nokuti miti mikuru yacho yapambwa!+ Ungudzai, imi miti mikuru yeBhashani, nokuti sango risingapindiki ratemerwa pasi!+  Inzwai! Kuungudza kwevafudzi,+ nokuti ukuru hwavo hwapambwa.+ Inzwai! Kudzvova kwevana veshumba vava nezenze, nokuti matenhere makuru ari pedyo naJodhani apambwa.+  “Zvanzi naJehovha Mwari wangu, ‘Fudza makwai anofanira kuurayiwa,+  anourayiwa+ nevatengi vawo kunyange zvazvo asina mhosva.+ Vaya vari kuatengesa+ vanoti: “Jehovha ngaarumbidzwe, ini pandichawana pfuma.”+ Vafudzi vawo havatomboanzwiri tsitsi.’+  “‘Nokuti handizonzwirizve tsitsi vagari vomunyika,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Naizvozvo tarirai ndichaita kuti vanhu vazviwane, mumwe nomumwe ari muruoko rweshamwari yake+ nomuruoko rwamambo wake;+ uye ivo vachaparadza nyika, uye handizovanunuri muruoko rwavo.’”+  Ndakakufudzirai makwai+ aifanira kuurayiwa,+ haiwa imi makwai anotambudzika.+ Naizvozvo ndakatora midonzvo miviri.+ Mumwe ndakautumidza kuti Kunaka,+ mumwe wacho ndikautumidza kuti Chisungo,+ ndikafudza makwai.  Ndakazobvisa vafudzi vatatu mumwedzi+ mumwe chete, mweya wangu zvawakatadza kuvashivirira,+ uye mweya yavo yakasemeswawo neni.  Ndakazoti: “Handizorambi ndichikufudzai.+ Riri kufa, ngarife.+ Riri kuparara, ngariparare. Kana ari aya achasara, rimwe nerimwe ngaridye nyama yerimwe raro.”+ 10  Naizvozvo ndakatora mudonzvo wangu unonzi Kunaka,+ ndikautyora-tyora,+ kuti ndiputse sungano yangu yandakanga ndaita nemarudzi ose.+ 11  Yakaputsika pazuva iroro, mamwe makwai+ akanga achitambudzika aiva akanditarira+ akaziva saizvozvi kuti raiva shoko raJehovha. 12  Ndakabva ndati kwavari: “Kana zvakakunakirai,+ ndipei mubayiro wangu; asi kana zvisina, regai.” Vakabva varipa mubayiro wangu, masirivha makumi matatu.+ 13  Jehovha akabva ati kwandiri: “Akande munzvimbo inochengeterwa pfuma+—iwo mutengo mukuru wavakanditenga nawo sokuona kwavo.”+ Naizvozvo ndakatora masirivha acho makumi matatu ndikaakanda munzvimbo inochengeterwa pfuma paimba yaJehovha.+ 14  Ndakabva ndatyora-tyora mudonzvo wangu wechipiri, Chisungo,+ kuti ndiputse ukama+ hwaiva pakati paJudha naIsraeri.+ 15  Zvino Jehovha akati kwandiri: “Tora zvokushandisa zvomufudzi asina zvaanobatsira.+ 16  Nokuti tarira ndichamutsa mufudzi munyika ino.+ Haazofungi nezvemakwai ari kuparara.+ Haazotsvaki maduku acho, uye haazorapi makwai akatyoka.+ Haazopi zvokudya riya rakamira, achadya nyama yerakakora,+ uye achabvisa mahwanda emakwai.+ 17  Ane nhamo mufudzi+ wangu asina zvaanobatsira, iye anosiya makwai!+ Bakatwa richava paruoko rwake nepaziso rake rokurudyi. Chokwadi ruoko rwake ruchaoma,+ uye chokwadi ziso rake rokurudyi richatadza kuona zvakanaka.”

Mashoko Emuzasi