Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zekariya 1:1-21

1  Mumwedzi wechisere mugore rechipiri raDhariyasi,+ shoko raJehovha rakauya kuna Zekariya+ mwanakomana waBherekiya mwanakomana womuprofita Idho,+ richiti:  “Jehovha akatsamwira madzibaba enyu—akaatsamwira kwazvo.+  “Zvino uti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “‘Dzokai kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘uye ini ndichadzoka kwamuri,’+ Jehovha wemauto adaro.”’  “‘Regai kuita semadzibaba enyu+ ayo vaprofita vekare vakashevedzera kwaari,+ vachiti: “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Ndapota, dzokai, mubve panzira dzenyu dzakaipa nepamabasa enyu akaipa.’”’+ “‘Asi iwo haana kuteerera, uye haana kundinzwa,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “‘Zvino madzibaba enyu ari kupi?+ Uye vaprofita+ vacho vakaramba vachirarama nokusingagumi here?  Asi mashoko angu nemirau yangu zvandakarayira vashumiri vangu, ivo vaprofita,+ hazvina kubata madzibaba enyu here?’+ Naizvozvo iwo akadzoka, akati: ‘Jehovha wemauto akatiitira+ maererano nezvaaifunga,+ maererano nenzira dzedu uye maererano nemabasa edu.’”  Pazuva rechimakumi maviri nemana romwedzi wechigumi nomumwe chete, kureva mwedzi waShebhati, mugore rechipiri raDhariyasi,+ shoko raJehovha rakauya kuna Zekariya+ mwanakomana waBherekiya mwanakomana womuprofita Idho,+ richiti:  “Ndakaona usiku, uye tarira! paiva nomurume+ akanga akatasva bhiza dzvuku,+ akanga akamira pakati pemiti yemikute+ yaiva munzvimbo yakadzika; uye shure kwake kwaiva nemabhiza matsvuku, nematsvukutsvuku, nemachena.”+  Naizvozvo ndakati: “Ishe wangu, ava ndivanaani?”+ Ngirozi yakanga ichitaura neni ikabva yati+ kwandiri: “Ini ndichakuratidza kuti ava ndivanaani.” 10  Murume akanga akamira pakati pemiti yemikute akabva apindura, akati: “Ava ndivo vakatumwa naJehovha kuti vafambe-fambe panyika.”+ 11  Ivo vakapindura ngirozi yaJehovha yakanga yakamira pakati pemiti yemikute, vakati: “Takafamba-famba munyika,+ uye tarira! nyika yose yakanyarara uye haina chiri kunetsa.”+ 12  Naizvozvo ngirozi yaJehovha yakapindura, ikati: “Haiwa Jehovha wemauto, muchasvika riniko musinganzwiri ngoni Jerusarema nemaguta aJudha,+ amakatsamwira kwemakore makumi manomwe aya?”+ 13  Zvino Jehovha akapindura ngirozi yakanga ichitaura neni, nemashoko akanaka, mashoko anonyaradza;+ 14  uye ngirozi yakanga ichitaura neni yakati kwandiri: “Shevedzera uchiti, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Ndave ndiine godo, ndiine godo kwazvo nokuda kweJerusarema uye nokuda kweZiyoni.+ 15  Ndakatsamwa kwazvo, ndakatsamwira marudzi akagara zvakanaka;+ nokuti ini, ndakatsamwa zvishoma,+ asi iwo, akabatsira kuti pave nedambudziko.”’+ 16  “Naizvozvo zvanzi naJehovha, ‘“Ndichadzoka kuJerusarema ndiine ngoni zhinji.+ Imba yangu ichavakwa mariri,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, “uye tambo yokuyeresa ichatambanudzirwa pamusoro peJerusarema.”’+ 17  “Shevedzerazve uchiti, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Maguta angu achafashukira nezvakanaka;+ uye Jehovha achazvidemba pamusoro peZiyoni,+ osarudzazve Jerusarema.”’”+ 18  Zvino ndakatarira ndikaona; uye tarira! kwaiva nenyanga ina.+ 19  Naizvozvo ndakati kungirozi yakanga ichitaura neni: “Zvii izvi?” Iyo ikati kwandiri: “Idzi ndidzo nyanga dzakaparadzira Judha,+ Israeri+ neJerusarema.”+ 20  Jehovha akandiratidzazve mhizha ina. 21  Ndakabva ndati: “Ava vari kuuya kuzoitei?” Iye akati: “Idzi ndidzo nyanga+ dzakaparadzira Judha zvokuti hapana kana akasimudza musoro wake; uye vamwe ava vachauya kuzovadederesa, kuzowisira pasi nyanga dzemarudzi ari kusimudzira nyika yaJudha nyanga, kuti vaiparadzire.”+

Mashoko Emuzasi