Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zefaniya 2:1-15

2  Unganai, chokwadi unganai,+ haiwa imi rudzi rusingachenuruki zviso nokunyara.+  Murau usati wabereka chinhu chero chipi zvacho,+ zuva racho risati rapfuura sezvinoita hundi, kutsamwa kukuru kwaJehovha kusati kwauya pamusoro penyu,+ zuva rokutsamwa kwaJehovha risati rauya pamusoro penyu,+  tsvakai Jehovha,+ imi vanyoro vose vepanyika,+ imi makaita zvaakatonga. Tsvakai kururama,+ tsvakai unyoro.+ Zvimwe+ mungavanzwa pazuva rokutsamwa kwaJehovha.+  Nokuti Gaza richava guta rakasiyiwa;+ uye Ashkeroni richaitwa dongo.+ Kana riri Ashdhodhi,+ vacharidzinga masikati makuru;+ uye Ekroni richadzurwa.+  “Vane nhamo vaya vanogara munzvimbo iri pedyo negungwa, irwo rudzi rwevaKereti!+ Shoko raJehovha riri kukurwisai. Haiwa iwe Kenani, nyika yevaFiristiya, ndichakuparadzawo, zvokuti hapazovi neanogara mauri.+  Nzvimbo iri pedyo negungwa ichava mafuro,+ iine matsime evafudzi nematanga emakwai akavakwa nematombo.  Ichava nzvimbo yevanhu veimba yaJudha vachasara.+ Vachafura mairi. Vachazvambarara mudzimba dzomuAshkeroni munguva yemanheru. Nokuti Jehovha Mwari wavo achafunga nezvavo,+ odzosa vanhu vavo vakatapwa.”+  “Ndakanzwa kuzvidza kweMoabhi+ uye mashoko okutuka evanakomana vaAmoni,+ avakazvidza nawo vanhu vangu, vakaramba vachitaura zvinhu zvokuzvitutumadza kwazvo kunharaunda yavo.  Naizvozvo, noupenyu hwangu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri, “Moabhi ichava seSodhoma,+ uye vanakomana vaAmoni+ vachava seGomora, nzvimbo yorukato, gomba romunyu, uye dongo nokusingagumi.+ Vanhu vangu vachasara vachavapamba, vachasara vorudzi rwangu vachavagara nhaka.+ 10  Izvi ndizvo zvavachava nazvo panzvimbo pokudada kwavo,+ nokuti vakazvidza, vakaramba vachizvitutumadza kwazvo pamberi pevanhu vaJehovha wemauto.+ 11  Jehovha achange achityisa kwavari;+ nokuti achaonza vanamwari vose vepanyika,+ uye vanhu vose vachamukotamira,+ mumwe nomumwe ari munzvimbo yake, izvo zvitsuwa zvose zvemarudzi.+ 12  “Nemiwo, imi vaItiopiya,+ muchava vanhu vakaurayiwa nebakatwa rangu.+ 13  “Achatambanudzira ruoko rwake kuchamhembe, uye achaparadza Asiriya.+ Achaita kuti Ninivhi rive dongo,+ nzvimbo isina mvura sezvakaita renje. 14  Mapoka emhuka achazvambarara mariri, idzo mhuka dzose dzomusango dzomunharaunda yacho.+ Sekwe romuromo murefu nenungu+ zvicharara pamisoro yembiru dzaro chaipo.+ Inzwi richaramba richiimba pahwindo. Chikumbaridzo chichaparadzwa; nokuti achaisa pachena mapuranga akaroverwa pamadziro.+ 15  Iri ndiro guta raipembera nomufaro rakanga rakagara rakachengeteka,+ riya raiti mumwoyo maro, ‘Ndini, uye hakuna mumwe.’+ Haiwa razova chinhu chinokatyamadza sei, nzvimbo yokuti mhuka dzomusango dzizvambarare! Munhu wose anopfuura nomariri acharidza muridzo; achavheyesa ruoko rwake.”+

Mashoko Emuzasi