Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Vatongi 8:1-35

8  Zvino varume vaEfremu vakati kwaari: “Chinhu rudzii ichi chawakatiitira zvausina kutishevedza pawakaenda kunorwa naMidhiyani?”+ Uye vakaedza kumupopotera zvakasimba.+  Iye akazoti kwavari: “Zvino ndaitei kana ndichizvienzanisa nemi?+ Zvakasaririra zvakaunganidzwa naEfremu+ hazvisi nani kupfuura kukohwa mazambiringa kwaAbhi-ezeri+ here?  Mwari akaisa Orebhu naZeebhu+ machinda aMidhiyani mumaoko enyu, uye ndakwanisa kuitei kana ndichizvienzanisa nemi?” Paakataura shoko iri ndipo pakaderera hasha dzavo kwaari.+  Gidhiyoni akazosvika kuJodhani, akayambuka, iye nevarume mazana matatu vaaiva navo, vaneta asi vachiramba vachitevera.  Gare gare akati kuvarume veSukoti:+ “Ndapota ipai varume vari kutevera tsoka dzangu zvingwa zveraundi,+ nokuti vaneta uye ndiri kudzingirira Zebha+ naZarimuna,+ madzimambo aMidhiyani.”  Asi machinda eSukoti akati: “Zebha naZarimuna vatova muruoko rwako kuti uto rako ripiwe chingwa here?”+  Gidhiyoni akabva ati: “Saka Jehovha paachaisa Zebha naZarimuna muruoko rwangu, chokwadi ndichakwapura nyama yenyu neminzwa yerenje nemakwenzi ane minzwa.”+  Akaramba achikwira achibva ikoko achienda kuPenueri,+ akataura navo saizvozvi, asi varume vePenueri vakamupindura sokupindura kwakanga kwaitwa nevarume veSukoti.  Nokudaro akatiwo kuvarume vePenueri: “Pandinodzoka norugare, ndichakoromora shongwe iyi.”+ 10  Zvino Zebha naZarimuna+ vaiva muKakori, vaine mapoka avo, vanenge zviuru gumi nezvishanu varivo vose vakasara paboka rose reVokumabvazuva;+ uye vakanga vatofa vaiva varume zviuru zana nemakumi maviri vaivhomora bakatwa.+ 11  Gidhiyoni akaramba achikwira nenzira yevaya vaigara mumatende kumabvazuva kweNobha neJogbheha,+ akatanga kurwisa boka, boka racho parakanga risina kurinda.+ 12  Zebha naZarimuna pavakatanga kutiza, akabva avatevera, akabata madzimambo maviri aMidhiyani, Zebha naZarimuna;+ akadederesa boka rose. 13  Zvino Gidhiyoni mwanakomana waJoashi akatanga kudzoka nomumupata unokwidza kuHeresi achibva kunorwa. 14  Ari munzira akabata jaya revarume veSukoti,+ akaribvunza.+ Naizvozvo rakamunyorera mazita emachinda+ eSukoti nevarume vakuru vayo, varume makumi manomwe nevanomwe. 15  Naizvozvo akaenda kuvarume veSukoti akati: “Hevano Zebha naZarimuna vamakanditukira, muchiti, ‘Zebha naZarimuna vatova muruoko rwako here kuti varume vako vaneta vapiwe chingwa?’”+ 16  Akabva atora varume vakuru veguta racho neminzwa yerenje nemakwenzi ane minzwa, akadzidzisa varume veSukoti chidzidzo nazvo.+ 17  Akakoromora shongwe+ yePenueri,+ akauraya varume veguta racho. 18  Zvino akati kuna Zebha naZarimuna:+ “Varume vamakauraya kuTabhori+ vaiva vakadini?” Ivo vakati: “Zvawakaita, ndizvo zvavakanga vakaita, mumwe nomumwe, aine chimiro chakaita sechevanakomana vamambo.” 19  Iye akati: “Vaiva vanun’una vangu, vanakomana vaamai vangu. NaJehovha mupenyu, kudai makanga mavachengetedza vari vapenyu, ndaisazofanira kukuurayai.”+ 20  Akabva ati kuna Jeteri dangwe rake: “Simuka, vauraye.” Asi jaya racho harina kuvhomora bakatwa raro, nokuti raitya, zvarakanga richiri jaya.+ 21  Naizvozvo Zebha naZarimuna vakati: “Simuka iwe utirwise, nokuti zvakaita murume, ndizvo zvakaita kuva nesimba kwake.”+ Naizvozvo Gidhiyoni akasimuka, akauraya+ Zebha naZarimuna, akatora zvishongo zvakaita somwedzi zvaiva pamitsipa yengamera dzavo. 22  Gare gare varume vaIsraeri vakati kuna Gidhiyoni: “Titonge,+ iwe nomwanakomana wako nomuzukuru wakowo, nokuti watiponesa paruoko rwaMidhiyani.”+ 23  Asi Gidhiyoni akati kwavari: “Ini handisi kuzokutongai, uyewo mwanakomana wangu haangakutongii.+ Jehovha ndiye achakutongai.”+ 24  Gidhiyoni akati kwavari: “Regai ndikukumbirei kuti: Ndipei, mumwe nomumwe wenyu, rin’i yepamhino+ yezvinhu zvake zvakatorwa nechisimba.” (Nokuti vaiva nerin’i dzepamhino dzendarama, nokuti vaiva vaIshmaeri.)+ 25  Vakabva vati: “Chokwadi tichakupa.” Naizvozvo vakawaridza jasi mumwe nomumwe akakanda pariri rin’i yepamhino yezvinhu zvake zvakatorwa nechisimba. 26  Kurema kwerin’i dzacho dzepamhino dzendarama dzaakanga akumbira kwakasvika mashekeri endarama chiuru nemazana manomwe, tisingabatanidzi zvishongo zvakaita somwedzi+ nemhete nenguo dzakagadzirwa nemvere dzemakwai dzepepuru yakatsvukuruka+ zvaiva pamadzimambo aMidhiyani uye tisingabatanidzi zvishongo zvomuhuro zvaiva pamitsipa yengamera.+ 27  Zvino Gidhiyoni akaigadzira kuti ive efodhi,+ akaiisa panooneka muguta rake reOfra;+ vaIsraeri vose vakatanga kuita unzenza nayo ipapo,+ zvokuti yakava musungo kuna Gidhiyoni nokuimba yake.+ 28  Nokudaro Midhiyani+ akakundwa pamberi pevanakomana vaIsraeri, uye havana kuzosimudzazve musoro wavo; nenyika haina kuzonetswazve kwemakore makumi mana mumazuva aGidhiyoni.+ 29  Jerubhaari+ mwanakomana waJoashi akaenda, akaramba achigara mumba make. 30  Zvino Gidhiyoni akava nevanakomana makumi manomwe+ vakabva muchiuno chake, nokuti akava nemadzimai mazhinji. 31  Kana ari murongo wake aiva muShekemu, iyewo akamuberekera mwanakomana. Naizvozvo akamutumidza kuti Abhimereki.+ 32  Gidhiyoni mwanakomana waJoashi akazofa anyatsokwegura, akavigwa munzvimbo yemakuva yaJoashi baba vake muOfra yevaAbhi-ezeri.+ 33  Gidhiyoni paakanga angofa vanakomana vaIsraeri vakatangazve kuita unzenza navanaBhaari,+ zvokuti vakagadza Bhaari-bheriti samwari wavo.+ 34  Vanakomana vaIsraeri havana kuyeuka Jehovha Mwari wavo,+ akanga avanunura muruoko rwevavengi vavo vose vaiva kumativi ose;+ 35  uye havana kuitira imba yaJerubhaari, iye Gidhiyoni, mutsa worudo+ nokuda kwezvakanaka zvose zvaakanga aitira Israeri.+

Mashoko Emuzasi