Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Vatongi 5:1-31

5  Zvino pazuva iroro Dhibhora+ pamwe chete naBheraki+ mwanakomana waAbhinoamu+ vakaimba rwiyo,+ vachiti:   “Rumbidzai Jehovha,+ Nokuda kwokurega bvudzi rakarembera pakati paIsraeri kuti varwe, Nokuda kwokuzvipira kwevanhu.+   Teererai, imi madzimambo;+ ipai nzeve, imi machinda: Ini, iyeni, ndichaimbira Jehovha.+ Ndichaimbira Jehovha, Mwari waIsraeri.+   Jehovha, pamakabva kuSeiri,+ Pamakafamba muchibuda musango reEdhomu,+ Nyika yakazununguka,+ matenga akadonhawo,+ Makore akadonhawo mvura.   Makomo akayerera achibva pamberi paJehovha,+ Sinai+ iri richibva pamberi paJehovha,+ Mwari waIsraeri.+   Mumazuva aShamgari+ mwanakomana waAnati, Mumazuva aJaeri,+ makwara aiva asina zvinofambamo, Vanofamba mumigwagwa vaifamba nemakwara anotenderera.+   Vaigara mumaruwa vakanga vasisimo, vasisimo pakati paIsraeri,+ Kusvikira ini, Dhibhora,+ ndasimuka, Kusvikira ndasimuka saamai pakati paIsraeri.+   Vakasarudza vanamwari vatsva.+ Kurwa kwakavapo pamagedhi panguva iyoyo.+ Nhoo yaisagona kuonekwa, kana pfumo refu, Pakati pezviuru makumi mana pakati paIsraeri.+   Mwoyo wangu unotsigira vatungamiriri vaIsraeri,+ Vaiva vazvipiri pakati pevanhu.+ Rumbidzai Jehovha.+ 10  Imi vatasvi vembongoro hadzi dzakatsvukuruka,+ Imi munogara pamakapeti anokosha, Nemi munofamba mumugwagwa, Yeukai!+ 11  Mamwe manzwi evagoveri vemvura pakati penzvimbo dzinocherwa mvura,+ Ikoko akatanga kurondedzera mabasa akarurama aJehovha,+ Mabasa akarurama evanhu vake vanogara mumaruwa pakati paIsraeri. Panguva iyoyo vanhu vaJehovha ndipo pavakaburukira kumagedhi. 12  Muka, muka, haiwa iwe Dhibhora;+ Muka, muka, imba rwiyo!+ Simuka, Bheraki,+ uende nenhapwa dzako, iwe mwanakomana waAbhinoamu!+ 13  Panguva iyoyo vakapona ndipo pavakaburukira kuvakuru vakuru; Vanhu vaJehovha vakaburukira kwandiri kuzorwisana nevane simba. 14  Vakabva kuna Efremu mubani,+ Vainewe, haiwa iwe Bhenjamini, pakati pemarudzi ako. Vatungamiriri vakaburuka vachibva kuna Makiri,+ Vaya vaishandisa zvokushandisa zvomunyori+ vachibva kuna Zebhuruni. 15  Machinda aiva kwaIsakari+ aiva naDhibhora, SaIsakari, ndizvo zvaiva zvakaita Bheraki.+ Akatumwa kubani netsoka.+ Pakati pemapoka aRubheni kazhinji paiva nokuongororwa kwomwoyo.+ 16  Wakagarirei pasi pakati pehomwe mbiri dzechigaro, Kuti uteerere kurira kwenyere nokuda kwemapoka ezvipfuwo here?+ Nokuda kwemapoka aRubheni kazhinji paiva nokuongororwa kwomwoyo.+ 17  Giriyedhi akaramba achigara kune rimwe divi raJodhani;+ Dhani akarambirei achigara mungarava kwenguva yacho?+ Asheri akagara asina chokuita pamhenderekedzo yegungwa, Akaramba achigara panzvimbo dzaaisvikira.+ 18  VaZebhuruni vanhu vaizvidza mweya yavo kusvikira pakufa;+ Naftariwo,+ panzvimbo dzakakwirira dzenyika.+ 19  Madzimambo akauya, akarwa; Madzimambo eKenani ndipo paakarwa+ MuTaanaki+ pedyo nemvura yeMegidho.+ Hapana pfuma yesirivha yavakatora.+ 20  Nyeredzi dzakarwa dziri kudenga,+ Dzakarwa naSisera dziri mumakwara adzinotenderera dziri. 21  Rukova rwaKishoni rwakavakukura,+ Rukova rwemazuva ekare, irwo rukova rwaKishoni.+ Wakatsika-tsika simba,+ haiwa mweya wangu. 22  Panguva iyoyo ndipo pairovera mahwanda emabhiza+ pasi Nokuda kwokumhanya kwazvo kwemabhiza ake makono. 23  ‘Tukai+ Merozi,’ yakadaro ngirozi yaJehovha,+ ‘Rambai muchituka vagari vayo, Nokuti havana kuuya kuzobatsira Jehovha, Kuzobatsira Jehovha nevane simba.’ 24  Jaeri+ mudzimai waHebheri muKeni+ achakomborerwa kwazvo pakati pevakadzi, Achakomborerwa kwazvo pakati pevakadzi vari mutende.+ 25  Akakumbira mvura, iye akamupa mukaka; Akamupa mukaka wakakora mundiro huru yevakuru vakuru.+ 26  Akabva atambanudzira ruoko rwake kuhoko yetende, Ruoko rwake rworudyi kunyundo yomuti yevanoshanda nesimba.+ Akarovera Sisera, akabvoora musoro wake,+ Akaputsa, akatsemura zvavovo zvake. 27  Akawira pakati petsoka dzake, akadonha, akarara pasi; Akawira pakati petsoka dzake, akadonha; Paakawira, ndipo paakadonhera akundwa.+ 28  Mukadzi akatarira nepahwindo akaramba achimutsvaka, Ivo amai vaSisera nepasefa,+ ‘Nei ngoro yake yehondo yanonoka kuuya?+ Nei mitsindo yengoro dzake yanonoka kudai?’+ 29  Vakadzi vake vakachenjera vanokudzwa+ vaimupindura, Chokwadi, iyewo aizvipindura nemashoko ake, achiti, 30  ‘Havafaniri kuwana here, havafaniri kugova zvakapambwa here,+ Chibereko—zvibereko zviviri kumurume wose akagwinya,+ Zvakapambwa zvemachira akaiswa rumwe ruvara nokuda kwaSisera, zvakapambwa zvemachira akaiswa rumwe ruvara, Nguo yakamendwa, jira rakaiswa rumwe ruvara, nguo mbiri dzakamendwa Zvomumitsipa yevarume vakapambwa?’ 31  Nokudaro vavengi venyu vose ngavaparare,+ haiwa Jehovha, Vanokudai+ ngavave sezvinoitika panobuda zuva rine simba.”+ Nyika haina kuzonetswazve kwemakore makumi mana.+

Mashoko Emuzasi