Vatongi 5:1-31

5  Zvino pazuva iroro Dhibhora+ pamwe chete naBheraki+ mwanakomana waAbhinoamu+ vakaimba rwiyo,+ vachiti:   “Rumbidzai Jehovha,+Nokuda kwokurega bvudzi rakarembera pakati paIsraeri kuti varwe,Nokuda kwokuzvipira kwevanhu.+   Teererai, imi madzimambo;+ ipai nzeve, imi machinda:Ini, iyeni, ndichaimbira Jehovha.+Ndichaimbira Jehovha, Mwari waIsraeri.+   Jehovha, pamakabva kuSeiri,+Pamakafamba muchibuda musango reEdhomu,+Nyika yakazununguka,+ matenga akadonhawo,+Makore akadonhawo mvura.   Makomo akayerera achibva pamberi paJehovha,+Sinai+ iri richibva pamberi paJehovha,+ Mwari waIsraeri.+   Mumazuva aShamgari+ mwanakomana waAnati,Mumazuva aJaeri,+ makwara aiva asina zvinofambamo,Vanofamba mumigwagwa vaifamba nemakwara anotenderera.+   Vaigara mumaruwa vakanga vasisimo, vasisimo pakati paIsraeri,+Kusvikira ini, Dhibhora,+ ndasimuka,Kusvikira ndasimuka saamai pakati paIsraeri.+   Vakasarudza vanamwari vatsva.+Kurwa kwakavapo pamagedhi panguva iyoyo.+Nhoo yaisagona kuonekwa, kana pfumo refu,Pakati pezviuru makumi mana pakati paIsraeri.+   Mwoyo wangu unotsigira vatungamiriri vaIsraeri,+Vaiva vazvipiri pakati pevanhu.+Rumbidzai Jehovha.+ 10  Imi vatasvi vembongoro hadzi dzakatsvukuruka,+Imi munogara pamakapeti anokosha,Nemi munofamba mumugwagwa,Yeukai!+ 11  Mamwe manzwi evagoveri vemvura pakati penzvimbo dzinocherwa mvura,+Ikoko akatanga kurondedzera mabasa akarurama aJehovha,+Mabasa akarurama evanhu vake vanogara mumaruwa pakati paIsraeri.Panguva iyoyo vanhu vaJehovha ndipo pavakaburukira kumagedhi. 12  Muka, muka, haiwa iwe Dhibhora;+Muka, muka, imba rwiyo!+Simuka, Bheraki,+ uende nenhapwa dzako, iwe mwanakomana waAbhinoamu!+ 13  Panguva iyoyo vakapona ndipo pavakaburukira kuvakuru vakuru;Vanhu vaJehovha vakaburukira kwandiri kuzorwisana nevane simba. 14  Vakabva kuna Efremu mubani,+Vainewe, haiwa iwe Bhenjamini, pakati pemarudzi ako.Vatungamiriri vakaburuka vachibva kuna Makiri,+Vaya vaishandisa zvokushandisa zvomunyori+ vachibva kuna Zebhuruni. 15  Machinda aiva kwaIsakari+ aiva naDhibhora,SaIsakari, ndizvo zvaiva zvakaita Bheraki.+Akatumwa kubani netsoka.+Pakati pemapoka aRubheni kazhinji paiva nokuongororwa kwomwoyo.+ 16  Wakagarirei pasi pakati pehomwe mbiri dzechigaro,Kuti uteerere kurira kwenyere nokuda kwemapoka ezvipfuwo here?+Nokuda kwemapoka aRubheni kazhinji paiva nokuongororwa kwomwoyo.+ 17  Giriyedhi akaramba achigara kune rimwe divi raJodhani;+Dhani akarambirei achigara mungarava kwenguva yacho?+Asheri akagara asina chokuita pamhenderekedzo yegungwa,Akaramba achigara panzvimbo dzaaisvikira.+ 18  VaZebhuruni vanhu vaizvidza mweya yavo kusvikira pakufa;+Naftariwo,+ panzvimbo dzakakwirira dzenyika.+ 19  Madzimambo akauya, akarwa;Madzimambo eKenani ndipo paakarwa+MuTaanaki+ pedyo nemvura yeMegidho.+Hapana pfuma yesirivha yavakatora.+ 20  Nyeredzi dzakarwa dziri kudenga,+Dzakarwa naSisera dziri mumakwara adzinotenderera dziri. 21  Rukova rwaKishoni rwakavakukura,+Rukova rwemazuva ekare, irwo rukova rwaKishoni.+Wakatsika-tsika simba,+ haiwa mweya wangu. 22  Panguva iyoyo ndipo pairovera mahwanda emabhiza+ pasiNokuda kwokumhanya kwazvo kwemabhiza ake makono. 23  ‘Tukai+ Merozi,’ yakadaro ngirozi yaJehovha,+‘Rambai muchituka vagari vayo,Nokuti havana kuuya kuzobatsira Jehovha,Kuzobatsira Jehovha nevane simba.’ 24  Jaeri+ mudzimai waHebheri muKeni+ achakomborerwa kwazvo pakati pevakadzi,Achakomborerwa kwazvo pakati pevakadzi vari mutende.+ 25  Akakumbira mvura, iye akamupa mukaka;Akamupa mukaka wakakora mundiro huru yevakuru vakuru.+ 26  Akabva atambanudzira ruoko rwake kuhoko yetende,Ruoko rwake rworudyi kunyundo yomuti yevanoshanda nesimba.+Akarovera Sisera, akabvoora musoro wake,+Akaputsa, akatsemura zvavovo zvake. 27  Akawira pakati petsoka dzake, akadonha, akarara pasi;Akawira pakati petsoka dzake, akadonha;Paakawira, ndipo paakadonhera akundwa.+ 28  Mukadzi akatarira nepahwindo akaramba achimutsvaka,Ivo amai vaSisera nepasefa,+‘Nei ngoro yake yehondo yanonoka kuuya?+Nei mitsindo yengoro dzake yanonoka kudai?’+ 29  Vakadzi vake vakachenjera vanokudzwa+ vaimupindura,Chokwadi, iyewo aizvipindura nemashoko ake, achiti, 30  ‘Havafaniri kuwana here, havafaniri kugova zvakapambwa here,+Chibereko—zvibereko zviviri kumurume wose akagwinya,+Zvakapambwa zvemachira akaiswa rumwe ruvara nokuda kwaSisera, zvakapambwa zvemachira akaiswa rumwe ruvara,Nguo yakamendwa, jira rakaiswa rumwe ruvara, nguo mbiri dzakamendwaZvomumitsipa yevarume vakapambwa?’ 31  Nokudaro vavengi venyu vose ngavaparare,+ haiwa Jehovha,Vanokudai+ ngavave sezvinoitika panobuda zuva rine simba.”+ Nyika haina kuzonetswazve kwemakore makumi mana.+

Mashoko Emuzasi