Vatongi 21:1-25

21  Zvino varume vaIsraeri vakanga vapika vari muMizpa,+ vachiti: “Hapana mumwe wedu achapa Bhenjamini mwanasikana wake kuti ave mudzimai wake.”+  Naizvozvo vanhu vakasvika kuBheteri+ vakaramba vakagara ipapo pamberi paMwari wechokwadi+ kusvikira manheru, vakaramba vachichema kwazvo vachisvimha misodzi kwazvo.+  Uye vaiti: “Nei izvi zvaitika pakati paIsraeri, haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, kuti dzinza rimwe chete rishayikwe nhasi pakati paIsraeri?”+  Zuva rakatevera racho vanhu vakafumomuka, vakavaka atari ipapo, vakapa zvinopiwa zvinopiswa+ nezvinopiwa zvokugoverana.+  Vanakomana vaIsraeri vakabva vati: “Ndiani aripo pamadzinza ose aIsraeri asina kuenda neungano kuna Jehovha, nokuti kune mhiko huru+ yakaitika ine chokuita nouya asina kuenda kuna Jehovha kuMizpa, zvichinzi, ‘Chokwadi ngaaurayiwe.’”+  Vanakomana vaIsraeri vakatanga kuzvidemba pamusoro paBhenjamini hama yavo. Naizvozvo vakati: “Nhasi dzinza rimwe chete ragurwa pakati paIsraeri.  Tichaitei kune vaya vasara vasina madzimai, isu zvatakapika+ naJehovha kuti tirege kuvapa chero upi zvake wevanasikana vedu kuti vave madzimai avo?”+  Zvino ivo vakati: “Nderipi pamadzinza aIsraeri risina kuenda kuna Jehovha kuMizpa?”+ Uye, tarira! hapana akanga apinda mumusasa achibva kuJabheshi-giriyedhi+ achienda kuungano.  Vanhu pavakaverengwa, tarira! pakanga pasina munhu aivapo anobva pavagari vomuJabheshi-giriyedhi. 10  Nokudaro ungano yacho yakatuma varume vakashinga kwazvo zviuru gumi nezviviri ikoko ikavarayira, ichiti: “Endai, muuraye vagari vomuJabheshi-giriyedhi nomuromo webakatwa, kunyange vakadzi nevana.+ 11  Muite izvi: Paradzai munhurume wose nomukadzi wose akamborara nomunhurume.”+ 12  Zvisinei, pavagari vomuJabheshi-giriyedhi+ vakawana vasikana mazana mana, mhandara,+ vakanga vasati vamboziva murume nokurara nomunhurume. Naizvozvo vakauya navo kumusasa waiva kuShiro,+ riri munyika yeKenani. 13  Zvino ungano yose yakatumira shoko, ikataura nevanakomana vaBhenjamini vaiva paibwe reRimoni,+ ikavaudza nezvorugare. 14  Naizvozvo vaBhenjamini vakadzoka panguva iyoyo. Vakabva vavapa vakadzi vavakanga vachengetedza vari vapenyu kubva pavakadzi vokuJabheshi-giriyedhi;+ asi havana kuwana vaivakwanira.+ 15  Vanhu vakazvidemba pamusoro paBhenjamini+ nokuti Jehovha akanga aparadzanisa madzinza aIsraeri. 16  Naizvozvo varume vakuru veungano yacho vakati: “Tichaitei nevarume vasara vasina madzimai, nokuti vakadzi vatsakatiswa pakati paBhenjamini?” 17  Vakabva vati: “Panofanira kuva nenhaka nokuda kwevaya vakapukunyuka pakati paBhenjamini,+ kuti rimwe dzinza rirege kurova pakati paIsraeri. 18  Isu hatibvumirwi kuvapa madzimai pavanasikana vedu, nokuti vanakomana vaIsraeri vakapika, vachiti, ‘Anopa Bhenjamini mudzimai ngaatukwe.’”+ 19  Vakazoti: “Tarirai! Kune mutambo waJehovha gore negore kuShiro,+ iri kuchamhembe kweBheteri, nechokumabvazuva kwomugwagwa mukuru unobva kuBheteri uchienda kuShekemu+ uye nechokumaodzanyemba kweRebhona.” 20  Naizvozvo vakarayira vanakomana vaBhenjamini, vachiti: “Endai, muvandire muminda yemizambiringa. 21  Zvino mutarire, vanasikana vokuShiro pavanobuda kuzotamba+ mitambo inotambwa vachitenderera, mubudewo muminda yemizambiringa mumwe nomumwe atakure nechisimba mudzimai wake pavanasikana vokuShiro, muende kunyika yaBhenjamini. 22  Kana vanababa vavo kana hanzvadzi dzavo dzikauya kuzomhan’ara kwatiri, tichatiwo kwavari, ‘Tiitireiwo nyasha nokuda kwavo, nokuti hatina kutorera mumwe nomumwe mudzimai wake nokurwa,+ nokuti hamuzimi makavapa panguva yamaizova nemhosva.’”+ 23  Naizvozvo vanakomana vaBhenjamini vakaita saizvozvo chaizvo, vakatakura madzimai akavakwanira+ pavakadzi vaitamba+ mitambo inotambwa vachitenderera, vavakabvuta; vachibva vaenda, vakadzokera kunhaka yavo, vakavaka maguta+ vakagara maari. 24  Vanakomana vaIsraeri vakatanga kupararira vachibva ipapo panguva iyoyo, mumwe nomumwe achienda kudzinza rake nemhuri yake; uye vakabuda imomo, mumwe nomumwe achienda kunhaka yake.+ 25  Mumazuva iwayo pakati paIsraeri paiva pasina mambo.+ Mumwe nomumwe akanga ajaira kuita zvakanga zvakarurama kwaari.+

Mashoko Emuzasi