Vatongi 18:1-31

18  Mumazuva iwayo pakati paIsraeri pakanga pasina mambo.+ Uye mumazuva iwayo dzinza revaDhani+ rakanga richizvitsvakira nhaka yokuti rigare; nokuti kusvikira pazuva iroro vakanga vasati vawana nhaka pakati pemadzinza aIsraeri.+  Vanakomana vaDhani vakazotuma varume vashanu vemhuri yavo, varume vaibva pakati pavo, vanhu vakashinga, vaibva kuZora+ neEshtaori,+ kunosora+ nyika nokunoiongorora. Naizvozvo vakati kwavari: “Endai munoongorora nyika.” Kwapera nguva yakati, vakasvika munzvimbo ine makomo yaEfremu+ kuimba yaMika,+ vakararapo.  Pavakanga vari pedyo neimba yaMika, vakaziva inzwi rejaya riya, iye muRevhi wacho, zvokuti vakatsaukira ipapo. Vakati kwariri: “Ndiani akakuunza pano, uri kuitei munzvimbo ino, uye unodei pano?”  Rakatiwo kwavari: “Mika akandiitira zvokuti nezvokuti kuti andibhadhare,+ uye kuti ndive mupristi+ wake.”  Vakabva vati kwaari: “Tapota, bvunza+ Mwari+ kuti tizive kana rwendo rwedu rwatiri kufamba ruchizobudirira.”  Naizvozvo mupristi wacho akati kwavari: “Endai norugare. Rwendo rwenyu rwamunofamba runotarisirwa naJehovha.”  Naizvozvo varume vacho vashanu vakapfuurira, vakasvika kuRaishi,+ vakaona kuti vanhu vaiva mukati maro vaigara sei vachizviraramira maererano netsika yevaSidhoni, vakanyarara, vasingafungiri,+ uye kwaisava nomukundi aidzvinyirira akanga achinetsa chinhu munyika yacho, nokuti vaiva kure nevaSidhoni+ uye vakanga vasina chokuita nevanhu.  Vakazosvika kuhama dzavo kuZora+ neEshtaori,+ hama dzavo dzikatanga kuti kwavari: “Makafamba sei?”  Ivo vakati: “Simukai, handei tinorwa navo; nokuti takaona nyika yacho, uye yakanaka kwazvo.+ Asi muri kuzengurira. Musava nousimbe hwokufamba kuti mupinde muite kuti nyika yacho ive yenyu.+ 10  Pamunopinda, muchasvika kuvanhu vasingafungiri,+ uye nyika yacho yakafara kwazvo; nokuti Mwari aiisa mumaoko enyu,+ nzvimbo isina chinhu chero chorudzi rupi zvarwo chiri panyika chingashayikwa.”+ 11  Varume mazana matanhatu vaiva vakasungirira zvombo zvehondo, vaiva vemhuri yevaDhani,+ vakabva ikoko, kureva kuZora neEshtaori.+ 12  Vakaenda, vakadzika musasa paKiriyati-jearimu+ riri muJudha. Ndokusaka vakatumidza nzvimbo iyoyo kuti Mahane-dhani+ kusvikira nhasi. Tarira! Iri kumavirira kweKiriyati-jearimu. 13  Pashure paizvozvo vakapfuura vachibva ipapo vachienda kunzvimbo ine makomo yaEfremu, vakasvika kuimba yaMika.+ 14  Varume vashanu vakanga vaenda kunosora+ nyika yeRaishi+ vakabva vati kuhama dzavo: “Maiziva here kuti mudzimba idzi mune efodhi neterafimu+ nomufananidzo wakavezwa+ nomufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa?+ Zvino fungai zvamunofanira kuita.”+ 15  Naizvozvo vakatsaukira ipapo, vakasvika kuimba yejaya racho, muRevhi,+ paimba yaMika, vakatanga kubvunza kuti rakanga rakadini.+ 16  Nguva yose iyi varume mazana matanhatu vakanga vakasungirira zvombo zvavo zvehondo,+ vaiva vevanakomana vaDhani,+ vakanga vakamira panopindwa napo pagedhi. 17  Varume vashanu vakanga vaenda kunosora nyika+ zvino vakaenda, kuti vapinde imomo vatore mufananidzo wakavezwa+ neefodhi+ neterafimu+ nomufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.+ (Mupristi+ wacho akanga akamira panopindwa napo pagedhi aine varume mazana matanhatu vakanga vakasungirira zvombo zvehondo.) 18  Ivava vakapinda mumba maMika, vakatora mufananidzo wakavezwa, efodhi neterafimu nomufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.+ Mupristi+ wacho akati kwavari: “Muri kuitei?” 19  Asi vakati kwaari: “Nyarara. Bata muromo wako, uende nesu uve baba+ nomupristi+ wedu. Ndezvipi zviri nani, kuti urambe uri mupristi weimba yomunhu mumwe chete+ kana kuti uve mupristi wedzinza nemhuri pakati paIsraeri?”+ 20  Mwoyo womupristi wacho wakafara,+ akatora efodhi neterafimu nomufananidzo wakavezwa,+ akapinda pakati pevanhu vacho. 21  Vakabva vatendeuka, vakaenda, vakaisa vana nezvipfuwo nezvinhu zvinokosha mberi kwavo.+ 22  Ivo vakanga vava kure zvishoma neimba yaMika, varume vaiva mudzimba dzaiva pedyo neimba yaMika+ pavakashevedzwa, vakaedza kunobata vanakomana vaDhani. 23  Pavakaramba vachishevedzera kuvanakomana vaDhani, ivo vakabva vacheuka vakati kuna Mika: “Waita seiko+ zvawaunganidza vanhu?” 24  Naizvozvo akati: “Matora vanamwari vangu+ vandakagadzira,+ uyewo mupristi+ wacho, zvino mava kuenda, ini ndichineizve?+ Saka, mungati sei kwandiri, ‘Waita seiko?’” 25  Vanakomana vaDhani vakati kwaari: “Usaita kuti inzwi rako rinzwike pedyo nesu, kuti varume vane mweya iri kushungurudzika+ varege kukurwisai, ukarasikirwa nomweya wako nemweya yeimba yako.” 26  Vanakomana vaDhani vakaramba vachienda; uye Mika akaona kuti vakanga vakasimba kupfuura zvaaiva,+ naizvozvo akatendeuka akadzokera kumba kwake. 27  Ivo vakatora zvakanga zvagadzirwa naMika nomupristi+ waakanga awana, vakaramba vachienda nechokuRaishi,+ kunorwa nevanhu vakanyarara, vasingafungiri.+ Vakavauraya nomuromo webakatwa,+ vakapisa guta racho nomoto.+ 28  Pakanga pasina mununuri, nokuti raiva kure neSidhoni,+ uye vakanga vasina kana chokuita nevanhu; uye maiva mubani reBheti-rehobhu.+ Vakabva vavaka guta vakagara mariri.+ 29  Uyezve, vakatumidza guta racho kuti Dhani zita rababa vavo, Dhani,+ akanga aberekerwa Israeri.+ Asi, pakutanga guta racho raimbonzi Raishi.+ 30  Pashure paizvozvo vanakomana vaDhani vakazvimisira mufananidzo wakavezwa;+ uye Jonatani+ mwanakomana waGeshomu,+ mwanakomana waMosesi, iye nevanakomana vake vakava vapristi vedzinza revaDhani kusvikira pazuva rokutapwa kwenyika yacho.+ 31  Vakaramba vakazvimisira mufananidzo wakavezwa waMika, waakanga agadzira, mazuva ose ayo imba+ yaMwari wechokwadi yakaramba iri muShiro.+

Mashoko Emuzasi