Vatongi 16:1-31

16  Pane imwe nguva Samsoni akaenda kuGaza,+ akaona mukadzi aiva pfambi ikoko, akapinda maaiva.+  VaGaza vakaudzwa, zvichinzi: “Samsoni apinda muno.” Naizvozvo vakamukomba,+ vakamuvandira usiku hwose pagedhi reguta.+ Vakaramba vakanyarara usiku hwose, vachiti: “Mangwanani pakunongoedza, tichamuuraya.”+  Zvisinei, Samsoni akaramba akarara kusvikira pakati pousiku, akazomuka pakati pousiku, akabata masuo egedhi+ reguta nematanda maviri omumativi, akaadzura pamwe chete nomuzariro wacho, akazviisa pamapfudzi ake, akakwira nazvo+ pamusoro pegomo riri pamberi peHebroni.+  Zvino pashure paizvozvo akadanana nomumwe mukadzi aiva mumupata une rukova weSoreki, ainzi Dherira.+  Madzishe akabatana+ evaFiristiya akauya kwaari akati: “Munyengedze+ uone kuti simba rake guru riri pai uye kuti chii chatingamukurira nacho uye kuti chii chatingamusunga nacho kuti timukunde; uye isu, mumwe nomumwe achakupa masirivha chiuru nezana rimwe chete.”+  Gare gare Dherira akati kuna Samsoni: “Ndapota ndiudze, Simba rako guru riri pai uye chii chaungasungwa nacho kuti munhu akukunde?”+  Samsoni akabva ati kwaari: “Kana vakandisunga nemadzira+ manomwe achiri manyoro asati aomeswa, ndichaperawo simba ndikava somunhuwo zvake.”  Naizvozvo madzishe akabatana+ evaFiristiya akamuunzira madzira manomwe achiri manyoro akanga asati aomeswa. Gare gare iye akamusunga nawo.  Zvino vaivandira vakanga vakagara muimba yake yomukati,+ uye akatanga kuti kwaari: “Samsoni, vaFiristiya+ vakusvikira!” Ipapo akadambura madzira acho nepakati, sokudambuka nepakati kunoita tambo yeshinda yakakoswa painonzwa moto.+ Simba rake harina kuzivikanwa.+ 10  Pashure paizvozvo Dherira+ akati kuna Samsoni: “Tarira! Wandinyengedza kuti undiudze nhema.+ Ndapota, zvino ndiudze kuti chii chaungasungwa nacho.” 11  Naizvozvo akati kwaari: “Kana vakandisunga zvakasimba netambo itsva dzisati dzamboshandiswa, ndichaperawo simba ndikava somunhuwo zvake.” 12  Nokudaro Dherira akatora tambo itsva akamusunga nadzo akati kwaari: “Samsoni, vaFiristiya vakusvikira!” Nguva yose iyi vanovandira vakanga vakagara muimba yomukati.+ Ipapo akadzidambura pamaoko ake nepakati seshinda.+ 13  Pashure paizvozvo Dherira akati kuna Samsoni: “Kusvikira zvino wandinyengedza kuti unditaurire nhema.+ Ndiudze kuti chii chaungasungwa nacho.”+ Akabva ati kwaari: “Kana ukaruka mhotsi nomwe dzomusoro wangu neshinda inochinjika.”+ 14  Naizvozvo akadzisunga nehoko, achibva ati kwaari: “Samsoni, vaFiristiya vakusvikira!”+ Nokudaro akamuka pahope dzake, akadzura hoko yechokurukisa neshinda inochinjika. 15  Zvino akati kwaari: “Ungataura sei uchiti, ‘Ndinokuda,’+ kana mwoyo wako usiri kwandiri? Katatu aka wandinyengedza uye hauna kundiudza kuti simba rako guru riri pai.”+ 16  Mweya wake wakatadza kushivirira kusvikira pakuda kufa,+ nokuti aimunetsa+ nemashoko ake nguva dzose uye airamba achimumanikidza. 17  Akazomuudza nomwoyo wake wose+ akati kwaari: “Musoro wangu hausati wamboveurwa nechisvo,+ nokuti ndiri muNaziri waMwari kubva mudumbu raamai vangu.+ Kana ndikaveurwa, simba rangu richabvawo kwandiri, ndichapera simba ndikava sevamwe vanhu vose.”+ 18  Dherira paakaona kuti akanga amuudza nomwoyo wake wose, akabva atumira shoko akashevedza madzishe akabatana evaFiristiya,+ achiti: “Uyai kuno zvino, nokuti andiudza nomwoyo wake wose.”+ Zvino madzishe akabatana evaFiristiya akaenda kwaari kuti aende aine mari mumaoko awo.+ 19  Zvino iye akamurarisa pamabvi ake. Akabva ashevedza mumwe murume akamuveurisa mhotsi nomwe dzomusoro wake, achibva atanga kumukurira, uye simba rake rakaramba richibva kwaari. 20  Zvino akati: “Samsoni, vaFiristiya vakusvikira!” Ipapo akamuka kuhope dzake akati: “Ndichabuda sepane dzimwe nguva+ ndizvizunze ndisununguke.” Asi haana kuziva kuti Jehovha akanga abva kwaari.+ 21  Naizvozvo vaFiristiya vakamubata, vakatushura maziso ake,+ vakaenda naye kuGaza,+ vakamusunga nezvisungo zviviri zvomumakumbo zvemhangura;+ uye iye akava mukuyi+ mujeri.+ 22  Munguva iyi bvudzi romusoro wake rakatanga kukura kwazvo paakanga achangobva kuveurwa.+ 23  Zvino madzishe akabatana evaFiristiya, akaungana kuti abayire chibayiro chikuru kuna Dhagoni+ mwari wawo, kuti afare, akaramba achiti: “Mwari wedu aisa Samsoni muvengi wedu muruoko rwedu!”+ 24  Vanhu pavakamuona, pakarepo vakarumbidza mwari wavo,+ vakati, “nokuti mwari wedu aisa muvengi wedu+ nomuparadzi wenyika yedu+ neakauraya vazhinji vedu muruoko rwedu.”+ 25  Zvino nokuti mwoyo yavo yaifara,+ vakatanga kuti: “Shevedzai Samsoni kuti atifadze.”+ Naizvozvo vakanoshevedza Samsoni mujeri kuti atambe pamberi pavo;+ vakamumisa pakati pembiru. 26  Samsoni akabva ati kumukomana akanga akamubata ruoko: “Nditendere kuti ndibate mbiru dzakasimbisa imba kwazvo uye rega ndizendame padziri.” 27  (Sezvineiwo, imba yacho yakanga yakazara nevarume nevakadzi uye madzishe ose akabatana evaFiristiya aivapo;+ pamusoro pedenga reimba paiva nevarume nevakadzi vanenge zviuru zvitatu vaiva vakatarira Samsoni paaivafadza.)+ 28  Zvino Samsoni+ akashevedzera kuna Jehovha+ akati: “Changamire Ishe Jehovha, ndapota ndiyeukei,+ ndapota ndisimbisei,+ nguva ino chete, haiwa imi Mwari wechokwadi, regai nditsive vaFiristiya nokutsiva rimwe remaziso angu maviri.”+ 29  Naizvozvo Samsoni akazvitsigisa pambiru mbiri dzepakati dzaiva dzakasimbisa imba kwazvo, akadzibata, imwe norudyi rwake, imwe noruoko rwake rworuboshwe. 30  Samsoni akati: “Regai mweya wangu ufe+ pamwe chete nevaFiristiya.” Akabva azvikotamisa nesimba, imba ikawira madzishe akabatana nevanhu vose vaiva mairi,+ zvokuti vakafa vaakauraya pakufa kwake vakava vakawanda kupfuura vaya vaakauraya muupenyu hwake hwose.+ 31  Gare gare hama dzake neimba yose yababa vake vakauya, vakamusimudza, vakaenda naye, vakamuviga pakati peZora+ neEshtaori+ munzvimbo yemakuva yaManoa+ baba vake. Iye akanga atonga Israeri kwemakore makumi maviri.+

Mashoko Emuzasi