Vatongi 15:1-20

15  Zvino kwapera chinguva, mumazuva okukohwa gorosi, Samsoni akashanyira mudzimai wake aine mbudzana.+ Naizvozvo akati: “Ndichapinda mune mudzimai wangu muimba yomukati.”+ Asi baba vake havana kumubvumira kupinda.  Baba vake vakati: “Chaizvoizvo ndakati, ‘Chokwadi unofanira kuva unomuvenga.’+ Nokudaro ndakamupa muperekedzi wako.+ Munun’una wake haasi nani kupinda zvaari here? Ndapota, ngaave wako panzvimbo pomumwe wacho.”  Zvisinei, Samsoni akati kwavari: “Iko zvino handisi kuzova nemhosva nevaFiristiya kana ndikavaitira zvinovakuvadza.”+  Zvino Samsoni akaenda, akabata makava+ mazana matatu, akatora mazhenje omoto, akasunganidza miswe yacho akaisa zhenje romoto rimwe pakati pemiswe miviri, pakati chaipo.  Adaro, akabatidza mazhenje omoto, akaaregedzera muminda yaiva nezviyo zvakanga zvisati zvakohwewa zvevaFiristiya. Nokudaro akapisa zvinhu zvose nomoto kubvira kuchisote kusvikira kuzviyo zvakanga zvisati zvakohwewa neminda yemizambiringa neminda yemiorivhi.+  Zvino vaFiristiya vakatanga kuti: “Ndiani aita izvi?” Vakabva vati: “NdiSamsoni mukuwasha womuTimna, nokuti akatora mudzimai wake, akamupa muperekedzi wake.”+ VaFiristiya vakaenda vakapisa mukadzi wacho nababa vake nomoto.+  Samsoni akatiwo kwavari: “Kana mukaita zvakadai, hapana zvandingaita kunze kwokuti ndizvitsive pamuri,+ uye pashure ndicharega.”  Zvino akauraya vakawanda kwazvo, achiunganidza makumbo pamusoro pezvidya, achibva aenda, akatanga kugara mumukaha weibwe reEtamu.+  Gare gare vaFiristiya+ vakauya, vakadzika musasa muJudha,+ vakafamba-famba muRehi.+ 10  Varume vaJudha vakabva vati: “Nei mauya kuzotirwisa?” ivo vachibva vati: “Tauya kuzosunga Samsoni, kuti timuitire sezvaakatiitira.” 11  Naizvozvo varume vaJudha zviuru zvitatu vakaenda kumukaha weibwe reEtamu+ vakati kuna Samsoni: “Hauzivi here kuti vaFiristiya vari kutitonga?+ Nokudaro izvi zvawatiitira zvinorevei?” Akabva ati kwavari: “Zvavakandiitira ndizvo zvandakavaitirawo.”+ 12  Asi vakati kwaari: “Tauya kuzokusunga, kuti tikuise muruoko rwevaFiristiya.” Samsoni akati kwavari: “Ndipikirei kuti imi hamuzondirwisi.” 13  Ivo vakati kwaari: “Aiwa, asi tichangokusunga chete, tokuisa mumaoko avo; asi chokwadi hatizokuurayi.” Naizvozvo vakamusunga netambo itsva mbiri+ vakamubudisa muibwe racho. 14  Iye akasvika kuRehi, vaFiristiya vakashevedzera nomufaro pavakasangana naye.+ Zvino mudzimu waJehovha+ wakashanda paari, tambo dzaiva pamaoko ake dzikava seshinda dzerineni dzatsva nomoto,+ zvokuti zvisungo zvake zvakanyunguduka pamaoko ake. 15  Zvino akawana pfupa nyoro reshaya yembongoro hono, akatambanudza ruoko rwake, akaritora, akauraya varume chiuru naro.+ 16  Samsoni akabva ati: “Nepfupa reshaya yembongoro hono—murwi mumwe, mirwi miviri! Nepfupa reshaya yembongoro hono ndauraya varume chiuru.”+ 17  Paakapedza kutaura, akabva arasa pfupa reshaya raiva muruoko rwake, akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Ramati-rehi.+ 18  Zvino akava nenyota kwazvo, akatanga kuchema kuna Jehovha akati: “Ndimi makapa ruponeso urwu rukuru muruoko rwomushumiri wenyu,+ zvino ndofa nenyota uye ndowira muruoko rwevanhu vasina kudzingiswa here?”+ 19  Naizvozvo Mwari akatsemura gomba rakaita seduri raiva muRehi, mvura+ ikatanga kubuda mariri, akanwa, pashure simba+ rake rikadzoka, akararamazve.+ Ndokusaka akaritumidza kuti Eni-hakore, riri muRehi kusvikira nhasi. 20  Akaramba achitonga Israeri mumazuva evaFiristiya kwemakore makumi maviri.+

Mashoko Emuzasi