Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Vatongi 13:1-25

13  Zvino vanakomana vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha,+ zvokuti Jehovha akavaisa muruoko rwevaFiristiya+ kwemakore makumi mana.  Munguva iyi kwaiva nomumwe murume wokuZora+ wemhuri yevaDhani,+ ainzi Manoa.+ Mudzimai wake akanga asingabereki uye akanga asina kubereka mwana.+  Kwapera nguva yakati, ngirozi yaJehovha yakazviratidza kumukadzi wacho+ ikati kwaari: “Tarira, zvino, haubereki uye hauna kubereka mwana. Chokwadi uchava nepamuviri uye uchabereka mwanakomana.+  Ndapota, zvino chenjerera, usanwa waini kana doro rinodhaka,+ uye usadya chero chinhu chipi zvacho chisina kuchena.+  Nokuti, tarira! uchava nepamuviri, uchabereka mwanakomana, uye hapana chisvo chinofanira kuveura musoro wake,+ nokuti mwana wacho achava muNaziri+ waMwari paanobuda mudumbu;+ ndiye achatungamirira pakuponesa Israeri muruoko rwevaFiristiya.”+  Mukadzi wacho akabva aenda akati kumurume wake: “Pane munhu waMwari wechokwadi auya kwandiri, chitarisiko chake changa chakaita sechitarisiko chengirozi yaMwari wechokwadi,+ chinotyisa kwazvo.+ Handina kumubvunza kuti anga achimbobva kupi, uye haana kundiudzawo zita rake.+  Asi ati kwandiri, ‘Tarira! Uchava nepamuviri, uye uchabereka mwanakomana.+ Zvino usanwa waini kana doro rinodhaka, uye usadya chero chinhu chipi zvacho chisina kuchena, nokuti mwana wacho achava muNaziri waMwari paanobuda mudumbu kusvikira pazuva rokufa kwake.’”+  Zvino Manoa akatanga kuteterera Jehovha achiti: “Pamusoroi, Jehovha.+ Munhu waMwari wechokwadi wamuchangobva kutuma, ndapota, ngaauyezve kwatiri atirayiridze+ zvatinofanira kuitira mwana achaberekwa.”+  Naizvozvo Mwari wechokwadi akateerera inzwi raManoa,+ ngirozi yaMwari wechokwadi ikauyazve kumukadzi wacho paaiva akagara mumunda, uye murume wake Manoa akanga asipo. 10  Mukadzi wacho akabva akurumidza, akamhanya, akaudza murume wake,+ akati kwaari: “Tarira! Murume akauya kwandiri zuva riya azviratidza kwandiri.”+ 11  Manoa akasimuka, akaenda nomudzimai wake, akasvika kumurume wacho, akati kwaari: “Ndimi murume akataura nomukadzi here?”+ iye achibva ati: “Ndini.” 12  Manoa akabva ati: “Zvino mashoko enyu ngaaitike. Mararamiro omwana achava akadini nebasa rake richava rei?”+ 13  Naizvozvo ngirozi yaJehovha yakati kuna Manoa: “Mukadzi ngaarege zvose zvandakamutaurira.+ 14  Ngaarege kudya kana chinhu chinobva pamuzambiringa, usamurega achinwa waini kana doro rinodhaka,+ uye usamurega achidya chero chinhu chorudzi rupi zvarwo chisina kuchena.+ Ngaachengete zvinhu zvose zvandakamurayira.”+ 15  Zvino Manoa akati kungirozi yaJehovha: “Tapota, regai tikunonotsei tikugadzirirei mbudzana pamberi penyu.”+ 16  Asi ngirozi yaJehovha yakati kuna Manoa: “Kana ukandinonotsa, handizodyi zvokudya zvako; asi kana uchizopa chinopiwa chinopiswa kuna Jehovha,+ ungachipa hako.” Nokuti Manoa haana kuziva kuti akanga ari ngirozi yaJehovha. 17  Manoa akabva ati kungirozi yaJehovha: “Munonzi ani,+ kuti zvamataura pazvinoitika tikukudzei?” 18  Zvisinei, ngirozi yaJehovha yakati kwaari: “Unombobvunzireiko zita rangu, zvarinoshamisa?” 19  Zvino Manoa akatora mbudzana nechinopiwa chezviyo, akazvipa Jehovha padombo.+ Iye akanga achiita chimwe chinhu nenzira inoshamisa, Manoa nomudzimai wake zvavaiva vakatarira. 20  Naizvozvo murazvo zvawaikwira kudenga uchibva paatari, ngirozi yaJehovha yakabva yakwira iri mumurazvo weatari, Manoa nomudzimai wake zvavaiva vakatarira.+ Vakabva vawira pasi nezviso zvavo.+ 21  Zvino ngirozi yaJehovha haina kuzozviratidzazve kuna Manoa nomudzimai wake. Manoa ndipo paakabva aziva kuti yakanga iri ngirozi yaJehovha.+ 22  Naizvozvo Manoa akati kumudzimai wake: “Chokwadi tichafa,+ nokuti taona Mwari.”+ 23  Asi mudzimai wake akati kwaari: “Kudai Jehovha anga achida kungotiuraya, angadai asina kugamuchira chinopiwa chinopiswa nechinopiwa chezviyo zvabva muruoko rwedu,+ angadai asina kutiratidza zvinhu zvose izvi, uye zvino angadai asina kuita kuti tinzwe chinhu chakadai.”+ 24  Gare gare mukadzi wacho akabereka mwanakomana, akamutumidza kuti Samsoni;+ mukomana wacho akaramba achikura, Jehovha akaramba achimukomborera.+ 25  Kwapera nguva yakati, mudzimu waJehovha+ wakatanga kumugombedzera ari muMahane-dhani+ pakati peZora+ neEshtaori.+

Mashoko Emuzasi