Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Vatongi 12:1-15

12  Zvino varume vokwaEfremu vakaungana, vakayambukira kuchamhembe, vakati kuna Jefta: “Nei wakaenda kunorwa nevanakomana vaAmoni, ukasatishevedza kuti tiende newe?+ Tichakupisira mumba mako.”+  Asi Jefta akati kwavari: “Ndakarwa zvikuru, ini nevanhu vangu, nevanakomana vaAmoni.+ Ndakashevedzera kwamuri kuti mundibatsire, asi hamuna kundiponesa paruoko rwavo.  Pandakaona kuti makanga musiri muponesi, ndakatsunga kuisa mweya wangu pangozi+ ndikayambuka kunorwa nevanakomana vaAmoni.+ Ipapo Jehovha akavaisa muruoko rwangu. Saka mauyirei kwandiri nhasi kuti murwe neni?”  Jefta akabva aunganidza varume vose vokuGiriyedhi+ akarwa naEfremu; varume vokuGiriyedhi vakauraya Efremu, nokuti vakanga vati: “Muri varume vakatiza kuna Efremu, haiwa iwe Giriyedhi, pakati paEfremu, pakati paManase.”  Giriyedhi akatora mazambuko aJodhani+ mberi kwaEfremu; uye varume vokwaEfremu vaitiza pavaiti: “Ndibvumirei kuyambuka,” varume vokuGiriyedhi vaibva vati kune mumwe nomumwe: “Uri muEfremu here?” Paaiti: “Aiwa!”  ivo vaibva vati kwaari: “Tapota iti Shibhoreti.” Asi aiti: “Sibhoreti,”+ zvaakanga asingakwanisi kutaura shoko racho zvakarurama. Vaimubata vomuurayira pamazambuko aJodhani. Naizvozvo panguva iyoyo pakafa zviuru makumi mana nezviviri pakati paEfremu.+  Jefta akaramba achitonga Israeri kwemakore matanhatu, Jefta wokuGiriyedhi achibva azofa akavigwa muguta rake muGiriyedhi.  Zvino Ibzani wokuBhetrehema+ akatanga kutonga Israeri pashure pake.+  Akava nevanakomana makumi matatu nevanasikana makumi matatu. Akatuma shoko kunze, akaunzira vanakomana vake vanasikana makumi matatu vakabva kunze. Akaramba achitonga Israeri kwemakore manomwe. 10  Ibzani akafa, akavigwa muBhetrehema. 11  Pashure pake Eroni muZebhuruni+ akatanga kutonga Israeri. Akaramba achitonga Israeri kwemakore gumi. 12  Eroni muZebhuruni akafa, akavigwa muAijaroni munyika yaZebhuruni. 13  Pashure pake Abdhoni mwanakomana waHireri muPiratoni+ akatanga kutonga Israeri. 14  Akava nevanakomana makumi mana nevazukurukomana makumi matatu vaitasva mbongoro dzanyatsokura+ makumi manomwe. Akaramba achitonga Israeri kwemakore masere. 15  Abdhoni mwanakomana waHireri muPiratoni akafa, akavigwa kuPiratoni munyika yaEfremu mugomo romuAmareki.+

Mashoko Emuzasi