Vatongi 1:1-36

1  Zvino pashure pokufa+ kwaJoshua, vanakomana vaIsraeri vakabvunza+ Jehovha, vachiti: “Ndiani wedu achatanga kuenda kuvaKenani kunovarwisa?”  Jehovha akati: “Judha achaenda.+ Tarirai! Ndichaisa nyika yacho muruoko rwake.”  Judha akabva ati kuna Simiyoni mukoma wake: “Handei tose kumugove wangu+ uye ngatirwe nevaKenani, ini ndichazoendawo newe kumugove wako.”+ Naizvozvo Simiyoni akaenda naye.+  Nokudaro Judha akaenda, Jehovha akaisa vaKenani nevaPerizi mumaoko avo,+ zvokuti vakavakunda muBhezeki, varume zviuru gumi.  Pavakawana Adhoni-bhezeki muBhezeki, vakabva varwa naye vakakunda vaKenani+ nevaPerizi.+  Adhoni-bhezeki paakatanga kutiza, vakamudzingirira vakamubata, vakagura zvigunwe zvikuru zvemaoko ake nezvigunwe zvikuru zvetsoka dzake.  Adhoni-bhezeki akabva ati: “Kwave kuine madzimambo makumi manomwe akagurwa zvigunwe zvikuru zvemaoko awo nezvigunwe zvikuru zvetsoka dzawo ainhonga zvokudya pasi petafura yangu. Sezvandakaita, naizvozvo Mwari anditsiva.”+ Pashure paizvozvo vakamuunza kuJerusarema,+ akafira ikoko.  Vanakomana vaJudha vakarwawo neJerusarema+ vakaritora, vakariparadza nomuromo webakatwa, vakapisa guta racho nomoto.  Pashure pacho vanakomana vaJudha vakaenda kunorwa nevaKenani vaigara munzvimbo ine makomo neNegebhu+ neShefera.+ 10  Naizvozvo Judha akafamba achienda kunorwisa vaKenani vaigara muHebroni+ (zvino Hebroni raimbonzi Kiriyati-abha),+ uye vakauraya Sheshai naAhimani naTarimai.+ 11  Vakaramba vachifamba kubva ipapo vachienda kunorwisa vagari vokuDhebhiri.+ (Izvozvo zvisati zvaitika Dhebhiri rainzi Kiriyati-seferi.)+ 12  Karebhi+ akabva ati: “Munhu anorwisa Kiriyati-seferi akaritora, chokwadi, ndichamupa Akisa+ mwanasikana wangu kuti ave mudzimai wake.”+ 13  Zvino Otinieri+ mwanakomana waKenazi,+ munun’una waKarebhi,+ akaritora. Nokuda kwaizvozvo akamupa Akisa mwanasikana wake kuti ave mudzimai wake.+ 14  Paaienda kumba, akaramba achimukurudzira kuti akumbire munda kuna baba vake. Akabva aombera ari pambongoro.+ Karebhi akati kwaari: “Unodei?” 15  Iye akati kwaari: “Ndipei chikomborero,+ nokuti mandipa chikamu chomunda chokumaodzanyemba, uye ndipei Guroti-maimu.” Naizvozvo Karebhi akamupa Guroti Yokumusoro neGuroti Yokuzasi.+ 16  Zvino vanakomana vomuKeni,+ aiva tezvara vaMosesi,+ vakabuda muguta remichindwe+ nevanakomana vaJudha vachienda kurenje raJudha, riri kumaodzanyemba kweAradhi.+ Vakabva vaenda, vakagara nevanhu vacho.+ 17  Asi Judha akaramba achifamba naSimiyoni mukoma wake, vakarwisa vaKenani vaigara muZefati, vakaritsaura kuti riparadzwe.+ Nokudaro guta racho rakanzi Homa.+ 18  Pashure Judha akatora Gaza+ nenharaunda yaro neAshkeroni+ nenharaunda yaro neEkroni+ nenharaunda yaro. 19  Jehovha akaramba aina Judha, zvokuti akaita kuti nzvimbo ine makomo ive yake, asi akakundikana kudzinga vagari vomubani, nokuti vaiva nengoro dzehondo+ dzaiva nemajeko esimbi.+ 20  Pavakapa Karebhi Hebroni, sezvakanga zvapikirwa naMosesi,+ akabva adzinga vanakomana vatatu vaAnaki+ imomo. 21  Vanakomana vaBhenjamini havana kudzinga vaJebhusi vaigara muJerusarema;+ asi vaJebhusi vachiri kugara nevanakomana vaBhenjamini muJerusarema kusvikira nhasi.+ 22  Munguva iyi imba yaJosefa+ yakaendawo kunorwa neBheteri,+ uye Jehovha akanga ainavo.+ 23  Imba yaJosefa yakatanga kusora+ Bheteri (sezvineiwo, guta racho raimbonzi Ruzi),+ 24  uye nharire dzakaona mumwe murume achibuda muguta. Naizvozvo dzakati kwaari: “Tapota, tiratidze nzira yokupinda nayo muguta, uye tichakuitira mutsa.”+ 25  Naizvozvo murume wacho akadziratidza nzira yokupinda nayo muguta; dzikatanga kurwisa guta nomuromo webakatwa,+ asi dzakarega murume wacho nemhuri yake yose vachienda havo.+ 26  Ipapo murume wacho akaenda kunyika yevaHiti,+ akavaka guta, akaritumidza kuti Ruzi. Ndiro zita raro kusvikira nhasi. 27  Zvino Manase+ haana kuita kuti Bheti-sheyani+ nemataundi aiva pasi paro neTaanaki+ nemataundi aiva pasi paro nevagari vokuDhori+ nemataundi aiva pasi paro nevagari vokuIbreyamu+ nemataundi aiva pasi paro nevagari vokuMegidho+ nemataundi aiva pasi paro ave ake, asi vaKenani vakaramba vachigara munyika iyi.+ 28  VaIsraeri vakava nesimba,+ vakashandisa vaKenani basa rokumanikidzirwa,+ asi havana kuvadzinga zvachose.+ 29  Efremu haanawo kudzinga vaKenani vaigara muGezeri, asi vaKenani vakaramba vachigara pakati pavo muGezeri.+ 30  Zebhuruni+ haana kudzinga vagari vokuKitroni nevagari vokuNaharori,+ asi vaKenani vakaramba vachigara pakati pavo+ uye vakashandiswa basa rokumanikidzirwa.+ 31  Asheri+ haana kudzinga vagari vokuAko nevagari vokuSidhoni+ neAarabhu neAkzibhu+ neHeribha neAfiki+ neRehobhu.+ 32  VaAsheri vakaramba vachigara pakati pevaKenani vaigara munyika yacho, nokuti havana kuvadzinga.+ 33  Naftari+ haana kudzinga vagari vokuBheti-shemeshi nevagari vokuBheti-anati,+ asi vakaramba vachigara pakati pevaKenani vaigara munyika yacho;+ uye vagari vokuBheti-shemeshi nevokuBheti-anati vakava vavo kuti vavashandise basa rokumanikidzirwa.+ 34  VaAmori vakaramba vachisundira vanakomana vaDhani+ munzvimbo ine makomo, nokuti havana kuvabvumira kuti vaburukire mubani.+ 35  Naizvozvo vaAmori vakaramba vachigara muGomo reHeresi nomuAijaroni+ neShaaribhimu.+ Asi ruoko rweimba yaJosefa rwakavatambudza kwazvo zvokuti vakamanikidzwa kuita basa rakaoma.+ 36  Nharaunda yevaAmori yaibva pamukwidza weAkrabhimu,+ kubvira kuSera zvichikwidza.

Mashoko Emuzasi