Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaRoma 9:1-33

9  Ndiri kutaura chokwadi+ muna Kristu; handisi kureva nhema,+ hana yangu zvainopupurirana neni mumudzimu mutsvene,  kuti ndine shungu kwazvo uye ndine marwadzo asingaperi mumwoyo mangu.+  Nokuti ndaizoda hangu kuti ini somunhu akatukwa, ndiparadzaniswe naKristu nokuda kwehama dzangu,+ hama dzangu panyama,+  idzo dziri vaIsraeri,+ dzakagamuchirwa sevanakomana,+ dzine kukudzwa+ nesungano,+ dzakapiwa Mutemo,+ dzine basa dzvene+ nezvipikirwa;+  idzo dzine madzitateguru+ uye kwakabva Kristu panyama:+ Mwari,+ ari pamusoro pezvose, ngaarumbidzwe nokusingaperi. Ameni.  Zvisinei, hazvina kuita sokunge kuti shoko raMwari rakanga rakundikana.+ Nokuti havasi vose vanobva kuna Israeri vari “Israeri” chaiye.+  Uyewo ivo vose havasi vana nokuti vanonzi vana* vaAbrahamu,+ asi: “Achanzi ‘mwana wako’ achavapo nokuna Isaka.”+  Kureva kuti, vana panyama+ havasi vana vaMwari chaivo,+ asi vana vokupikirwa+ ndivo vanonzi vana.  Nokuti shoko rechipikirwa rakanga rakaita sezvinotevera: “Gore rinouya panguva ino ndichauya uye Sara achava nomwanakomana.”+ 10  Asi haisi nyaya iyoyo yoga, asiwo Ribheka paakabata pamuviri pemapatya+ nomurume uyu, iye Isaka tateguru vedu: 11  nokuti pavakanga vasati vaberekwa uyewo vasati vaita kana chinhu chakanaka kana chakaipa,+ kuti chinangwa chaMwari pamusoro pokusarudza chirambe chiri pana Iye anodana,+ kwete pamabasa, 12  mukadzi wacho akaudzwa kuti: “Mukuru achava muranda womuduku.”+ 13  Sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Ndakada Jakobho, asi ndakavenga Isau.”+ 14  Saka, tichatii? Mwari haaruramisiri here?+ Izvozvo ngazvirege kumbova zvakadaro! 15  Nokuti iye anoti kuna Mosesi: “Ndichanzwira ngoni chero wandinenge ndanzwira ngoni, uye ndichanzwira tsitsi chero wandinenge ndanzwira tsitsi.”+ 16  Naizvozvo, hazvisi kuna iye anoda kana kuna iye anomhanya, asi zviri kuna Mwari+ ane ngoni.+ 17  Nokuti Rugwaro runoti kuna Farao: “Nokuda kwechikonzero ichochi ndaita kuti urambe uchirarama, kuti ndiratidze simba rangu nokwauri, uye kuti zita rangu riziviswe munyika yose.”+ 18  Naizvozvo, anonzwira ngoni waanoda,+ asi anorega waanoda achiva nenharo.+ 19  Naizvozvo muchati kwandiri: “Nei achiri kuwanira mhosva? Nokuti ndiani akapikisa kuda kwake kwakataurwa zvakajeka?”+ 20  Haiwa iwe munhu,+ saka, iwe ndiwe ani chaizvo kuti upindure Mwari?+ Chinhu chakaumbwa chingati here kune akachiumba, “Wakandigadzirirei seizvi?”+ 21  Chii? Muumbi+ haana simba here pamusoro peivhu kuti aite mudziyo, mumwe unoshandiswa zvinokudzwa uye mumwe unoshandiswa zvinozvidzwa, achishandisa mukanyiwa iwoyo?+ 22  Zvino, kana Mwari akashivirira nomwoyo murefu kwazvo midziyo yokuitirwa hasha yakaitwa kuti ikodzere kuparadzwa, kunyange zvazvo aida kuratidza hasha dzake uye kuita kuti simba rake rizivikanwe,+ 23  kuti azivise pfuma+ yokukudzwa kwake pamidziyo+ yengoni, yaakafanogadzira nokuda kwokukudzwa,+ 24  zvino zvakadini nesu vaakadana kwete chete kubva pakati pevaJudha asiwo kubva pakati pemamwe marudzi?+ 25  Zvakaita sokutaurawo kwaanoita mubhuku raHosiya, kuti: “Vaya vasiri vanhu vangu+ ndichavadana kuti ‘vanhu vangu,’ uye iye akanga asingadiwi ndichamudana kuti ‘anodiwa’;+ 26  uye munzvimbo mavakanzi, ‘Hamusi vanhu vangu,’ imomo vachadanwa kuti ‘vanakomana vaMwari mupenyu.’”+ 27  Zvakare, Isaya anoshevedzera pamusoro paIsraeri, kuti: “Kunyange zvazvo vanakomana vaIsraeri vangava vazhinji sejecha regungwa,+ vakasara ndivo vachaponeswa.+ 28  Nokuti Jehovha achaita kuti vanhu vari panyika vazvidavirire, achazviita zvizere uye asinganonoki.”+ 29  Uyewo, sokutaura kwakanga kwaita Isaya kare achiti: “Kudai Jehovha wemauto+ asina kutisiyira vana, tingadai takava seSodhoma, uye tingadai takaitwa seGomora.”+ 30  Saka, tichatii? Kuti vanhu vemamwe marudzi vakawana kururama,+ iko kururama kunobva mukutenda+ kunyange zvazvo vaisatevera kururama; 31  asi Israeri, kunyange zvazvo aitevera mutemo wokururama, haana kusvika pamutemo.+ 32  Nokuda kwechikonzero chei? Nokuti haana kuutevera nokutenda, asi nemabasa.+ Vakagumburwa ne“dombo rokugumbura”;+ 33  sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Tarirai! Ndiri kuisa muZiyoni dombo+ rokugumbura uye dombo guru remhosva,+ asi iye anoisa kutenda pariri haangaodzwi mwoyo.”+

Mashoko Emuzasi

VaR 9:7 Kureva, “mbeu.”