Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

VaRoma 7:1-25

7  Hama, kuti mungava musingazivi here, (nokuti ndiri kutaura nevanhu vanoziva mutemo,) kuti Mutemo nditenzi pamunhu kana achiri mupenyu?+  Somuenzaniso, mukadzi akaroorwa akasungwa nomutemo kumurume wake paanenge achiri mupenyu; asi kana murume wake akafa, iye asunungurwa pamutemo womurume wake.+  Naizvozvo, murume wake paanenge achiri mupenyu, kana iye akava womumwe murume, anganzi imhombwekadzi.+ Asi kana murume wake akafa, iye asununguka pamutemo wake, zvokuti kana akava womumwe murume anenge asiri mhombwekadzi.+  Naizvozvo, hama dzangu, nemiwo makaitwa vakafa kuMutemo+ nomuviri waKristu, kuti muve vomumwe munhu,+ uya akamutswa kubva kuvakafa,+ kuti tiberekere Mwari zvibereko.+  Nokuti patakanga tichiita zvinoenderana nenyama,+ zvido zvokutadza izvo zvakanga zvichimutswa noMutemo zvakanga zvichishanda munhengo dzedu kuti tiberekere rufu zvibereko.+  Asi zvino takasunungurwa paMutemo,+ nokuti takafa+ kune chakanga chakatibata zvakasimba, kuti tive varanda+ mupfungwa itsva nomudzimu,+ kwete mupfungwa yekare nebumbiro remitemo rakanyorwa.+  Saka, tichatii? Mutemo chivi here?+ Izvozvo ngazvirege kumbova zvakadaro! Chokwadi ndingadai ndisina kusvika pakuziva chinonzi chivi+ kudai pakanga pasina Mutemo; uye, somuenzaniso, ndingadai ndisina kuziva chinonzi kuchochora+ kudai Mutemo wakanga usina kuti: “Usachochora.”+  Asi chivi, pachakaitwa kuti chivepo nomurayiro,+ chakaita kuti mandiri muve nokuchochora kwemarudzi ose, nokuti mutemo usipo chivi chakanga chakafa.+  Chokwadi, ndaimbova mupenyu mutemo usipo;+ asi murayiro pawakasvika,+ chivi chakavazve chipenyu, ini ndikafa.+ 10  Murayiro wakanga uri wokuupenyu,+ ndakauwana kuva wokurufu.+ 11  Nokuti chivi, pachakaitwa kuti chivepo nomurayiro, chakandinyengedza,+ chikandiuraya chichiushandisa. 12  Naizvozvo, Mutemo wacho mutsvene,+ uye murayiro wacho mutsvene, wakarurama+ uye wakanaka.+ 13  Saka, zvakanaka zvakava rufu kwandiri here? Izvozvo ngazvirege kumboitika! Asi chivi chakadaro, kuti chiratidzwe sechivi chinokonzera rufu kwandiri nokushanda kwechinhu chiya chakanaka;+ kuti chivi chibve chatonyanya kuva chivi nokushanda kwomurayiro.+ 14  Nokuti tinoziva kuti Mutemo ndewomudzimu;+ asi ini ndiri wenyama, ndakatengeswa kuti ndive muranda wechivi.+ 15  Nokuti handizivi zvandiri kuita. Nokuti zvandinoda, handizviiti; asi zvandinovenga ndizvo zvandinoita. 16  Zvisinei, kana zvandisingadi zviri izvo zvandinoita,+ ndinobvuma kuti Mutemo wakanaka.+ 17  Asi zvino ari kuzviita haasisirizve ini, asi chivi chinogara mandiri.+ 18  Nokuti ndinoziva kuti mandiri, imo munyama yangu, hamugari chinhu chakanaka;+ nokuti simba rokuda+ ririmo mandiri, asi simba rokuita+ zvakanaka harimo. 19  Nokuti zvakanaka zvandinoda handizviiti,+ asi zvakaipa zvandisingadi ndizvo zvandinoita. 20  Zvino, kana zvandisingadi zviri izvo zvandinoita, ari kuzviita haasisirizve ini, asi chivi chinogara mandiri.+ 21  Saka, ndinowana mutemo uyu mandiri: kuti pandinoda kuita zvakarurama,+ zvakaipa zviri mandiri.+ 22  Ndinofarira+ mutemo waMwari maererano nomunhu+ wandiri nechomukati, 23  asi ndinoona munhengo dzangu+ mumwe mutemo uchirwisana+ nomutemo wepfungwa dzangu+ uye uchinditungamirira ndiri nhapwa kuenda kumutemo wechivi+ uri munhengo dzangu. 24  Ndiri munhu wenhamo! Ndiani achandinunura mumuviri uri kuwana rufu urwu?+ 25  Mwari ngaaongwe nokuna Jesu Kristu Ishe wedu!+ Naizvozvo, nepfungwa dzangu ini ndiri muranda womutemo waMwari,+ asi nenyama yangu womutemo wechivi.+

Mashoko Emuzasi