Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

VaRoma 5:1-21

5  Naizvozvo, zvino zvatakanzi takarurama nokuda kwokutenda,+ ngativei norugare+ naMwari nokunaShe wedu Jesu Kristu,  watakapindawo+ naye nokutenda muuyu mutsa usina kukodzera kuwanwa watimire mauri zvino; uye ngatipemberei nomufaro, takavakira patariro+ yokubwinya kwaMwari.  Kwete izvozvo chete, asi ngatipemberei nomufaro patinenge tiri pakutambudzika,+ zvatinoziva kuti kutambudzika kunobereka kutsungirira;+  kutsungirira kuchibereka kutenderwa;+ kutenderwa kuchibereka tariro,+  uye tariro haiiti kuti pave nokuora mwoyo;+ nokuti rudo rwaMwari+ rwakadururirwa mumwoyo medu+ nomudzimu mutsvene,+ watakapiwa.  Nokuti, chokwadi, patakanga tichiri vanhu vasina simba,+ Kristu akafira vanhu vasingadi Mwari panguva yakatarwa.+  Nokuti kashoma kuti mumwe munhu afire munhu akarurama;+ zvichida, mumwe munhu angatotsunga kufira+ munhu akanaka.+  Asi Mwari anoratidza rudo rwake+ kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.+  Naizvozvo, zvatakanzi takarurama nokuda kweropa rake,+ tichaponeswa zvikuru sei nomaari pahasha dzaMwari.+ 10  Nokuti kana, patakanga tiri vavengi,+ takayananiswa naMwari nokuda kworufu rwoMwanakomana wake,+ tichaponeswa zvikuru sei noupenyu hwake,+ zvino zvatakayananiswa. 11  Kwete izvozvo chete, asi tiri kupemberawo nomufaro muna Mwari nokunaShe wedu Jesu Kristu, zvino watakagamuchira kuyananiswa nomaari.+ 12  Saka, chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete+ uye rufu+ zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza+—. 13  Nokuti chivi chakanga chiri munyika kusvikira pakasvika Mutemo, asi munhu haanzi ane chivi kana pasina mutemo.+ 14  Kunyange zvakadaro, rufu rwakava mambo kubvira kuna Adhamu kusvikira kuna Mosesi,+ kunyange pane vaya vakanga vasina kutadza kufanana nokudarika kwakaitwa naAdhamu,+ akanga akafanana naiye aizouya.+ 15  Asi hazvina kudaro nechipo sezvazvakanga zvakaita nokudarika. Nokuti kana vazhinji vakafa nokuda kwokudarika kwomunhu mumwe chete, mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari nechipo chake chepachena chakapiwa pamwe chete nomutsa usina kukodzera kuwanwa pachishandiswa munhu mumwe chete+ Jesu Kristu, zvakava zvizhinji kwazvo kune vazhinji.+ 16  Uyewo, hazvina kudaro nechipo chepachena+ sezvazvakanga zviri nenzira iyo zvinhu zvakaitika nayo nokuda kwomunhu mumwe chete akatadza.+ Nokuti kutongwa+ kwakabva mukudarika kumwe chete kwakaguma nokupiwa mhosva,+ asi chipo chakabva mukudarika kuzhinji chakaguma nokunzi vakarurama.+ 17  Nokuti kana rufu rwakava mambo+ nokuda kwaiyeye nokudarika kwomunhu mumwe chete+ iyeye, vaya vanogamuchira kuwanda kwomutsa usina kukodzera kuwanwa+ nokwechipo chepachena+ chokururama vachava madzimambo+ zvikuru sei muupenyu nokuda kwomunhu mumwe chete, iye Jesu Kristu.+ 18  Naizvozvo, kungofanana nokudarika kumwe chete kwakaita kuti vanhu vemarudzi ose vapiwe mhosva,+ saizvozvowo nokuda kwokururamisa kumwe chete,+ vanhu vemarudzi ose+ vanonzi vakarurama nokuda kwoupenyu.+ 19  Nokuti vazhinji zvavakaitwa vatadzi nokuda kwokusateerera kwomunhu mumwe chete,+ saizvozvowo nokuda kwokuteerera+ kwomunhu mumwe chete vazhinji+ vachaitwa vakarurama.+ 20  Zvino Mutemo+ wakauya parutivi kuti kudarika kuwande.+ Asi uko chivi+ chakawanda, mutsa usina kukodzera kuwanwa+ wakawandawo. 21  Kuti zvidini? Kuti chivi norufu zvazvakava mambo,+ mutsa usina kukodzera kuwanwa+ uvewo mambo nokuda kwokururama kuti pave noupenyu husingaperi+ nokuna Jesu Kristu Ishe wedu.

Mashoko Emuzasi