VaRoma 3:1-31

3  Saka, muJudha+ anopfuura vamwe pachii, kana kuti kudzingiswa kunobatsirei?+  Anopfuura vamwe munzira dzose. Kutanga, nokuti vakachengeteswa mashoko matsvene aMwari.+  Saka, nyaya yacho ndeyei? Kana vamwe vasina kuratidza kutenda,+ kushayiwa kwavo kutenda zvichida kuchaita kuti kutendeka+ kwaMwari kushaye basa here?+  Izvozvo ngazvirege kumboitika! Asi Mwari ngaawanikwe ari wechokwadi,+ kunyange zvazvo vanhu vose vangawanikwa vari varevi venhema,+ sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Kuti muve akarurama mumashoko enyu uye mukunde pamhosva inenge ichitongwa.”+  Zvisinei, kana kusarurama kwedu kuchiita kuti kururama kwaMwari+ kuoneke, tichatii? Mwari haana kururama+ here paanoratidza hasha dzake? (Ndiri kutaura sezvinoita vanhu.)+  Izvozvo ngazvirege kumboitika! Kana zvikadaro, Mwari achatonga sei nyika?+  Asi kana chokwadi chaMwari+ chakakwidziridzwa kwazvo kuti iye akudzwe nokuda kwenhema dzangu, nei iniwo ndiri kutongwa somutadzi?+  Tinoregererei kutaura, sokupomerwa zvenhema+ kwatinoitwa uye sokutaura kunoita vamwe vanhu vachiti tinoti: “Ngatiitei zvinhu zvakaipa kuti zvinhu zvakanaka zviuye”?+ Kutongwa+ kwevanhu ivavo kuri maererano nokururamisira.+  Saka? Tiri munzvimbo iri nani here?+ Kana! Nokuti pamusoro apa tapa vaJudha nevaGiriki mhosva yokuti vose vari pasi pechivi;+ 10  sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Hapana munhu akarurama, kana mumwe chete zvake;+ 11  hapana ane njere, hapana anotsvaka Mwari.+ 12  Vanhu vose vakatsauka, vose zvavo pamwe chete vakava vasina zvavanobatsira; hapana anoitira vamwe mutsa, hapana kunyange nomumwe chete.”+ 13  “Huro dzavo iguva rakavhurika, vakanyengera nendimi dzavo.”+ “Uturu hwenyoka huri mumiromo yavo.”+ 14  “Miromo yavo izere nokutuka nokutaura kunovava.”+ 15  “Tsoka dzavo dzinokurumidzira kuteura ropa.”+ 16  “Kuparadza nenhamo zviri munzira dzavo,+ 17  uye havana kuziva nzira yorugare.”+ 18  “Kutya Mwari hakusi pamberi pavo.”+ 19  Zvino tinoziva kuti zvinhu zvose zvinotaura Mutemo+ unozvitaura kune vaya vari pasi poMutemo, kuti miromo yose idziviswe+ uye nyika yose ive yakakodzerwa+ nechirango chinobva kuna Mwari.+ 20  Naizvozvo hapana munhu achanzi akarurama+ pamberi pake nokuda kwemabasa omutemo, nokuti zivo yakarurama pamusoro pechivi+ inoitwa kuti ivepo nomutemo.+ 21  Asi zvino pasina mutemo kururama kwaMwari+ kwakaratidzwa pachena, zvakunopupurirwa+ noMutemo+ neZvakanyorwa nevaprofita;+ 22  chokwadi, kururama kwaMwari kunobva mukutenda muna Jesu Kristu,+ nokuda kwevaya vose vane kutenda.+ Nokuti hapana musiyano.+ 23  Nokuti vanhu vose vakatadza,+ vakakundikana kusvika pakubwinya kwaMwari,+ 24  uye vari kunzi vakarurama pachishandiswa mutsa wake usina kukodzera kuwanwa+ nokusunungurwa norudzikinuro+ rwakabhadharwa naKristu Jesu, sechipowo zvacho chepachena.+ 25  Mwari akaita kuti iye ave sechinopiwa chokuyananisa+ nokutenda muropa rake.+ Izvi zvakaitirwa kuti aratidze kururama kwake, nokuti Mwari akanga achikanganwira zvivi+ zvakaitika munguva yakapfuura, paakanga achishivirira;+ 26  kuti aratidze kururama+ kwake mumwaka uno uripo, kuti ave akarurama kunyange pakuti munhu anotenda muna Jesu akarurama.+ 27  Saka, kuzvirumbidza kuri kupi?+ Kwabviswa. Nomutemo upi?+ Uya wemabasa here?+ Chokwadi, aiwa, asi nomutemo wokutenda.+ 28  Nokuti tinofunga kuti munhu anonzi akarurama nokuda kwokutenda tisingabatanidzi mabasa omutemo.+ 29  Kana kuti iye ndiMwari wevaJudha chete here?+ Haasiriwo wevanhu vemamwe marudzi here?+ Chokwadi, wevanhu vemamwe marudziwo,+ 30  chokwadi kana Mwari ari mumwe chete,+ iye achati vanhu vakadzingiswa+ vakarurama nokuda kwokutenda uye vanhu vasina kudzingiswa+ vakarurama nokuda kwokutenda kwavo. 31  Saka, tinobvisa mutemo nokuda kwokutenda kwedu here?+ Izvozvo ngazvirege kumboitika! Asi, tinosimbisa mutemo.+

Mashoko Emuzasi