Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaRoma 16:1-27

16  Ndinorumbidza Febhi hanzvadzi yedu kwamuri, mushumiri+ weungano iri muKenkreya,+  kuti mumugamuchire+ munaShe nenzira yakakodzera vatsvene, uye kuti mumubatsire pazvinhu zvose zvaangada kwamuri,+ nokuti iye akava mudziviriri wevazhinji, chokwadi, newanguwo ini.  Ndikwazisirei Priska naAkwira+ vashandi pamwe chete neni+ muna Kristu Jesu,  vakaisa mitsipa yavo pangozi+ nokuda kwomweya wangu, vasingaongwi+ neni chete asiwo neungano dzose dzemamwe marudzi;  uye kwazisai ungano iri mumba mavo.+ Kwazisai Epeneto anodiwa wangu, uyo ari mumwe wezvibereko zvokutanga+ zvaKristu muEzhiya.  Kwazisai Mariya, akakuitirai mabasa mazhinji.  Kwazisai Andronikasi naJuniyasi hama dzangu+ nevasungwa pamwe chete neni,+ varume vakakurumbira pakati pevaapostora uye vave vari pamwe+ naKristu kwenguva refu kupfuura zvandave ndiri.  Ndikwazisirei+ Ampriyato anodiwa wangu munaShe.  Kwazisai Ubhanosi mushandi pamwe chete nesu muna Kristu, naStakusi anodiwa wangu. 10  Kwazisai+ Aperesi, anotenderwa muna Kristu. Kwazisai imba yaAristobhuro. 11  Kwazisai Herodhiyoni hama yangu.+ Kwazisai imba yaNarikiso vari munaShe.+ 12  Kwazisai Trifena naTrifosa, vakadzi vari kushanda zvakaoma munaShe. Kwazisai Pesisi anodiwa wedu, nokuti akaita mabasa mazhinji munaShe. 13  Kwazisai Rufusi akasarudzwa munaShe, naamai vake, vari vanguwo. 14  Kwazisai Asinikrito, Fregoni, Hemesi, Patrobhasi, Hemasi, nehama dzavainadzo. 15  Kwazisai Firorogasi naJuria, Nereusi nehanzvadzi yake, naOrimbasi, nevatsvene vose vavainavo.+ 16  Kwazisanai nokutsvoda kutsvene.+ Ungano dzose dzaKristu dzinokukwazisai. 17  Zvino ndinokurayirai, hama, kuti muchenjerere vaya vanoita kuti pave nokupesana+ uye pave nezvinhu zvinogumbura zvakasiyana nedzidziso+ dzamakadzidza, musiyane navo.+ 18  Nokuti vanhu vorudzi irworwo havasi varanda vaShe wedu Kristu, asi vematumbu avo;+ uye vanonyengedza mwoyo yevasina mhosva vachishandisa kutaura kunonyengera+ nokutaura kwokurumbidza.+ 19  Nokuti kuteerera kwenyu kwakazivikanwa navose.+ Naizvozvo ndinofara pamusoro penyu. Asi ndinoda kuti muve vakachenjera+ pamusoro pezvakanaka, asi vasina mhosva+ pamusoro pezvakaipa.+ 20  Zvino Mwari anopa rugare+ achakurumidza kupwanya Satani+ pasi petsoka dzenyu. Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe wedu Jesu ngauve nemi.+ 21  Timoti mushandi pamwe chete neni anokukwazisai, naRusiyasi naJasoni naSosipata hama dzangu.+ 22  Ini, Tetio, anyora tsamba ino, ndinokukwazisai munaShe. 23  Gayo,+ mugamuchiri wangu noweungano yose, anokukwazisai. Erasto mutariri weguta+ anokukwazisai, naKwarito hama yake. 24  —— 25  Zvino kwaari+ iye anogona kuita kuti muve vakasimba maererano nemashoko akanaka andinozivisa uye kuparidzwa kwaJesu Kristu, maererano nokuzarurwa kwechakavanzika chitsvene+ chakaramba chakanyararwa kwenguva dzisingaperi 26  asi zvino chakaratidzwa pachena+ uye chakaitwa kuti chizivikanwe nomumagwaro ouprofita pakati pemarudzi ose maererano nomurayiro waMwari asingaperi kuti kuteerera kusimudzirwe pachishandiswa kutenda;+ 27  kuna Mwari, akachenjera oga,+ ngakuve nokubwinya+ nokuna Jesu Kristu+ nokusingaperi. Ameni.

Mashoko Emuzasi