Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaRoma 14:1-23

14  Gamuchirai munhu asina kusimba+ pakutenda kwake, asi murege kuita zvisarudzo pamusoro pemibvunzo inomuka mumwoyo.+  Mumwe munhu ane kutenda kunomubvumira kudya zvinhu zvose,+ asi munhu asina kusimba anodya miriwo.  Munhu anodya ngaarege kuzvidza asingadyi,+ uye munhu asingadyi ngaarege kutonga anodya, nokuti Mwari akamugamuchira.  Ndiwe ani kuti utonge mushandi womumba womumwe munhu?+ Iye anomira kana kuti anowa pamberi patenzi wake.+ Chokwadi, achamiswa, nokuti Jehovha anogona kumumisa.+  Mumwe munhu anoti rimwe zuva rinopfuura rimwe;+ mumwe munhu anoti rimwe zuva rakafanana nemamwe ose;+ munhu mumwe nomumwe ngaave nechokwadi kwazvo mupfungwa dzake.  Uya anochengeta zuva anorichengeta nokuda kwaJehovha. Uyewo, uya anodya, anodya nokuda kwaJehovha,+ nokuti anoonga Mwari;+ uye uya asingadyi haadyi nokuda kwaJehovha,+ asi anoonga Mwari.+  Chokwadi, hapana mumwe wedu, anozviraramira oga,+ uye hapana anozvifira oga;  nokuti kana tichirarama, tinoraramira Jehovha,+ uye kana tichifa, tinofira Jehovha.+ Naizvozvo kana tichirarama uye kana tichifa, tiri vaJehovha.+  Nokuti Kristu akafa akavazve mupenyu nokuda kwaizvozvi,+ kuti ave Ishe pamusoro pavose vari vaviri, vakafa+ nevapenyu.+ 10  Asi iwe unotongerei hama yako?+ Kana kuti unozvidzireiwo hama yako? Nokuti tose tichamira pamberi pechigaro chokutonga+ chaMwari; 11  nokuti zvakanyorwa kuti: “‘Noupenyu hwangu,’ anodaro Jehovha,+ ‘mabvi ose achandipfugamira, uye rurimi rwose ruchabvuma Mwari pachena.’”+ 12  Saka mumwe nomumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari.+ 13  Naizvozvo ngatichiregai kutongana,+ asi sarudzai izvi,+ kuti murege kuisa pamberi pehama+ chinhu chinogumbura+ kana chinokonzera kuti igumburwe. 14  Ndinoziva uye ndinotenda munaShe Jesu kuti hapana chinhu chakasviba icho sezvachiri;+ kunze kwokuti munhu akafunga kuti chimwe chinhu chakasviba, kwaari chinova chakasviba.+ 15  Nokuti kana hama yako ichishungurudzwa nokuda kwezvokudya, hausisirizve kufamba maererano norudo.+ Usaparadza uyo akafirwa naKristu+ nezvokudya zvako. 16  Naizvozvo, musaita kuti zvakanaka zvamunoita zvitaurwe nenzira yakaipa kwamuri. 17  Nokuti umambo hwaMwari+ hahurevi kudya nokunwa,+ asi hunoreva kururama+ norugare+ nomufaro+ nomudzimu mutsvene. 18  Nokuti uya anoshandira Kristu pane izvi anogamuchirika kuna Mwari uye anofarirwa nevanhu.+ 19  Naizvozvo, ngatiteverei zvinhu zvinoita kuti pave norugare+ uye zvinhu zvinovaka mumwe nomumwe.+ 20  Regai kuputsa basa raMwari nokuda kwezvokudya chete.+ Chokwadi, zvinhu zvose zvakachena, asi zvinokuvadza munhu anodya, pazvinenge zvichigumbura mumwe.+ 21  Zvakanaka kurega kudya nyama kana kunwa waini kana kuti kuita chimwe chinhu chinogumbura hama yako.+ 22  Kutenda kwauinako, iva nako maererano newe pachako pamberi paMwari.+ Anofara munhu asingazviisi pakutongwa nezvaanobvuma kuti zvakanaka. 23  Asi kana asina chokwadi nazvo, atopiwa mhosva kana akadya,+ nokuti haadyi nokuda kwokutenda. Chokwadi, zvinhu zvose zvisingabvi pakutenda chivi.+

Mashoko Emuzasi