VaRoma 10:1-21

10  Hama, zvandinoda mumwoyo mangu nezvandinoteterera kuna Mwari nokuda kwavo, chokwadi, ndezvokuti ivo vaponeswe.+  Nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingairira+ kushumira Mwari; asi havazviiti maererano nezivo yakarurama;+  nokuti, zvavakanga vasingazivi kururama kwaMwari,+ havana kuzviisa pasi pokururama kwaMwari,+ asi vakatsvaka kumisa kururama kwavo pachavo.+  Nokuti Kristu ndiye mugumo woMutemo,+ kuti munhu wose anotenda ave nokururama.+  Nokuti Mosesi anonyora kuti munhu anenge aita kururama kunodiwa noMutemo achararama maererano nako.+  Asi kururama kunobva mukutenda kunotaura seizvi: “Usati mumwoyo mako,+ ‘Ndiani achakwira kudenga?’+ kuti aburutse Kristu;+  kana kuti, ‘Ndiani achaburukira mugomba rakadzikadzika?’+ kuti amutse Kristu kubva kuvakafa.”+  Asi Rugwaro runoti kudini? Runoti, “Shoko racho riri pedyo newe, mumuromo mako nomumwoyo mako”;+ iro, “shoko”+ rokutenda, ratiri kuparidza.+  Nokuti kana uchizivisa pachena ‘shoko iroro riri mumuromo mako,’+ kuti Jesu ndiIshe,+ uye uchitenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa,+ uchaponeswa.+ 10  Nokuti munhu anotenda nomwoyo+ kuti awane kururama, asi anozivisa pachena nomuromo+ kuti awane ruponeso. 11  Nokuti Rugwaro rwacho runoti: “Hapana anoisa+ kutenda kwake maari achaodzwa mwoyo.”+ 12  Nokuti hapana musiyano pakati pomuJudha nomuGiriki,+ nokuti kuna Ishe mumwe chete wevanhu vose, anopfumisa+ vose vanodana paari. 13  Nokuti “munhu wose anodana zita raJehovha achaponeswa.”+ 14  Zvisinei, vachadana sei pana iye wavasina kutenda maari?+ Uyewo, vachatenda sei maari iye wavasina kunzwa? Uyewo, vachanzwa sei kana pasina mumwe munhu anoparidza?+ 15  Uyewo, vachaparidza sei kana vasina kutumwa?+ Sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Dzakanaka sei tsoka dzevaya vanozivisa mashoko akanaka ezvinhu zvakanaka!”+ 16  Kunyange zvakadaro, havasi vose vakateerera mashoko akanaka.+ Nokuti Isaya anoti: “Jehovha, ndiani akatenda muchinhu chakanzwiwa kwatiri?”+ 17  Naizvozvo kutenda kunotevera chinhu chakanzwiwa.+ Uyewo chinhu chakanzwiwa chinouya neshoko pamusoro paKristu.+ 18  Kunyange zvakadaro ndinobvunza kuti, Havana kukundikana kunzwa here? Chokwadi, chaizvoizvo, “inzwi ravo rakabuda rikaenda munyika yose,+ uye mashoko avo kumigumo yenyika inogarwa.”+ 19  Kunyange zvakadaro ndinobvunza kuti, VaIsraeri havana kukundikana kuziva here?+ Kutanga Mosesi anoti: “Ndichaita kuti muve negodo neicho chisiri rudzi; ndichaita kuti mutsamwe zvine chisimba ndichishandisa rudzi rwemapenzi.”+ 20  Asi Isaya anoshinga kwazvo obva ati: “Ndakawanikwa nevaya vakanga vasiri kunditsvaka;+ ndakaonekwa nevaya vakanga vasiri kundibvunza.”+ 21  Asi pamusoro paIsraeri anoti: “Zuva rose ndakatambanudzira maoko angu kuvanhu vasingateereri+ uye vane nharo.”+

Mashoko Emuzasi