Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

VaKorose 1:1-29

1  Pauro, muapostora waKristu Jesu nokuda kwaMwari,+ naTimoti+ hama yedu,  kuvatsvene nehama dzakatendeka dziri pamwe+ naKristu dziri kuKorose: Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu ngazvive nemi.+  Tinogara tichionga+ Mwari Baba vaShe wedu Jesu Kristu patinokunyengetererai,+  zvatakanzwa nezvokutenda kwenyu pamusoro paKristu Jesu uye kuda kwamunoita vatsvene vose+  nokuda kwetariro+ yamakachengeterwa kumatenga.+ Tariro iyi makainzwa kare nokutaurwa kwechokwadi chemashoko iwayo akanaka+  ayo akauya kwamuri, sezvaari kubereka zvibereko+ achiwedzera+ munyika+ yose sezvaari kuitawo pakati penyu, kubvira pazuva ramakanzwa nokuziva zvakarurama mutsa usina kukodzera kuwanwa+ waMwari muchokwadi.+  Ndizvo zvamakadzidza kuna Epafrasi,+ muranda pamwe chete nesu anodiwa, uyo ari mushumiri akatendeka waKristu nokuda kwedu,  akatizivisawo rudo rwenyu+ rwamuinarwo mumudzimu.  Ndokusaka isuwo, kubvira pazuva ratakanzwa nezvazvo, tisina kurega kukunyengetererai+ nokukumbira kuti muzadzwe nezivo yakarurama+ pamusoro pokuda kwake nokuchenjera kwose+ nokunzwisisa kwomudzimu,+ 10  kuti mufambe zvakakodzera+ Jehovha,+ mumufadze kwazvo zvamunoramba muchibereka zvibereko mumabasa ose akanaka,+ muwedzere pazivo yakarurama+ pamusoro paMwari, 11  muchisimbiswa nesimba rose kusvika panosvika simba rake rinokudzwa+ kuti mutsungirire+ zvizere nokuva vane mwoyo murefu nomufaro, 12  muchionga Baba vakaita kuti muve vakakodzera kugoverana nhaka+ yevatsvene+ vakavhenekerwa nechiedza.+ 13  Iye akatinunura pasimba+ rerima, akatipinza+ muumambo+ hwoMwanakomana wake waanoda,+ 14  anoshandiswa kutisunungura norudzikinuro, iko kukanganwirwa kwezvivi zvedu.+ 15  Iye ndiye mufananidzo+ waMwari asingaoneki,+ dangwe+ rezvisikwa zvose; 16  nokuti pachishandiswa iye+ zvimwe zvinhu zvose zvakasikwa zviri kumatenga nezviri panyika, zvinhu zvinooneka nezvinhu zvisingaoneki, pasinei nokuti zvingava zviri zvigaro zvoumambo here kana ushe kana hurumende kana vanhu vane masimba.+ Zvimwe zvinhu zvose zvakasikwa pachishandiswa iye+ uye nokuda kwake. 17  Uyewo, akatangira zvimwe zvinhu zvose+ uye zvimwe zvinhu zvose zvakaitwa kuti zvivepo pachishandiswa iye,+ 18  uye iye ndiye musoro womuviri, iyo ungano.+ Ndiye wokutanga, dangwe kubva kuvakafa,+ kuti ave wokutanga+ muzvinhu zvose; 19  nokuti Mwari akaona zvakanaka kuti kuzara+ kwose kugare maari, 20  uye achishandisa iye kuti ayananisezve+ kwaari zvimwe zvinhu zvose+ nokuita rugare+ neropa+ raakateura padanda rokutambudzikira,+ pasinei nokuti zvingava zvinhu zviri panyika here kana kuti zvinhu zviri kumatenga. 21  Chokwadi, imi maimbova makaparadzaniswa+ uye muri vavengi vaMwari nokuti pfungwa dzenyu dzakanga dziri pamabasa akanga akaipa,+ 22  zvino iye akayananisazve+ achishandisa muviri wenyama waiyeye norufu rwake,+ kuti akuunzei kwaari muri vatsvene, musina gwapa+ uye musina chamunopomerwa,+ 23  chero bedzi imi muchiramba muri pakutenda,+ makatsiga panheyo+ uye makasimba+ musingabviswi patariro yemashoko akanaka iwayo amakanzwa,+ uye akaparidzirwa+ zvisikwa zvose+ zviri pasi pedenga. Ini Pauro ndakava mushumiri wemashoko akanaka iwaya.+ 24  Ndiri kufara zvino pakutambura kwangu kuzhinji nokuda kwenyu,+ uye iniwo, ndiri kuzadzisa panyama yangu zvakasara pakutambudzika+ kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo ungano.+ 25  Ndakava mushumiri+ weungano iyi maererano noutariri+ hunobva kuna Mwari hwandakapiwa nokuda kwenyu kuti ndiparidze shoko raMwari zvizere, 26  chakavanzika chitsvene+ chakanga chakavanzika kubvira mumamiriro ezvinhu epanguva yekare+ nomuzvizvarwa zvakapfuura. Asi zvino chakaiswa pachena+ kuvatsvene vake, 27  kune vaya avo Mwari akafarira kuzivisa kuti pfuma inokudzwa+ yechakavanzika chitsvene+ pakati pemamwe marudzi chii. Chakavanzika chitsvene chacho ndiKristu+ ari pamwe nemi, iyo tariro yokukudzwa pamwe chete naye.+ 28  Iye ndiye watiri kuzivisa,+ tichirayira munhu wose nokudzidzisa munhu wose nokuchenjera kwose,+ kuti tiunze munhu wose akakwana+ ari pamwe naKristu. 29  Chokwadi ndiri kushanda nesimba nokuda kwaizvozvi, ndichizvishandisa nesimba+ maererano nokushanda+ kwaanoita uye uko kuri kushanda mandiri nesimba.+

Mashoko Emuzasi