VaHebheru 9:1-28

9  Naizvozvo, kana iri sungano yekare, yaiva nemirayiro yebasa dzvene+ nenzvimbo yayo tsvene+ yepano panyika.  Nokuti kwakavakwa imba yokutanga yetende+ maiva nechigadziko chemarambi+ uyewo tafura+ nezvingwa zvokuratidzira;+ uye inonzi “Nzvimbo Tsvene.”+  Asi seri kweketeni+ rechipiri kwaiva neimba yetende yainzi “Nzvimbo Tsvenetsvene.”+  Iyoyi yaiva nomudziyo wendarama+ wokupisira zvinonhuhwirira uye areka yesungano+ yakanga yakafukidzwa mativi ose nendarama,+ maiva nechirongo chendarama chaiva nemana+ netsvimbo yaAroni yakanga yakatungira+ uye mahwendefa+ esungano;  asi pamusoro payo paiva nemakerubhi aibwinya+ akanga akadzikatidza chifukidziro chokuyananisa.+ Asi ino haisi nguva yokutaura zvose pamusoro pezvinhu izvi.  Pashure pokunge zvinhu izvi zvagadzirwa saizvozvi, vapristi vanopinda muimba yokutanga yetende+ nguva dzose kuti vaite mabasa matsvene;+  asi mupristi mukuru anopinda oga muimba yechipiri kamwe chete pagore,+ aine ropa,+ raanopa nokuda kwake+ uye nokuda kwezvivi zvevanhu zvavakaita vasingazivi.+  Nokudaro mudzimu mutsvene unoita kuti zvive pachena kuti nzira+ inopinda munzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa pachena tende rokutanga parakanga richakamira.+  Tende irori mufananidzo+ wenguva yakatarwa yavapo iye zvino,+ uye maererano nawo zvipo nezvibayiro zvinopiwa.+ Zvisinei, izvi hazvigoni kuita kuti munhu anenge achiita basa dzvene ave nehana+ yakachena zvakakwana,+ 10  asi zvinongova nechokuita nezvokudya+ nezvokunwa+ norubhabhatidzo rwakasiyana-siyana.+ Zvakanga zviri zvinodiwa nomutemo pamusoro penyama+ uye zvakaiswa kusvikira panguva yakatarwa yokururamisa zvinhu.+ 11  Zvisinei, pakauya Kristu somupristi mukuru+ wezvinhu zvakanaka zvakaitika, akapinda nomutende guru kwazvo uye rakakwana kwazvo risina kugadzirwa nemaoko, kureva kuti, risina kusikwa sezvinhu zvepasi pano,+ 12  iye haana kupinda neropa+ rembudzi nerenzombe duku, asi neropa rake pachake,+ kamwe chete zvachose munzvimbo tsvene, akatiwanira kununurwa kusingaperi.+ 13  Nokuti kana ropa rembudzi+ nerenzombe+ nemadota+ etsiru zvinosaswa pane vaya vakasvibiswa+ zvichitsvenesa kusvikira nyama yachena,+ 14  ropa+ raKristu, uyo akazvipa+ kuna Mwari asina gwapa nokushanda kwomudzimu usingaperi, richachenesa+ zvikuru sei hana dzedu pamabasa akafa+ kuti tiitire Mwari mupenyu basa dzvene?+ 15  Naizvozvo ndokusaka Kristu ari murevereri+ wesungano itsva, kuitira kuti vaya vakadanwa vagamuchire chipikirwa chenhaka isingaperi,+ nokuti iye akafira kuti vasunungurwe norudzikinuro+ pakudarika kwaiitwa musungano yokutanga.+ 16  Nokuti pane sungano+ panofanirawo kuva norufu rwomunhu anoita sungano yacho. 17  Nokuti sungano inoshanda kana paine zvinenge zvabayirwa, zvaisingashandi chero panguva ipi zvayo munhu anoita sungano paanenge achiri mupenyu. 18  Naizvozvo kunyange sungano yokutanga+ haina kukumikidzwa pasina ropa.+ 19  Nokuti maererano noMutemo apo murayiro wose wakanga wataurwa naMosesi kuvanhu vose,+ aitora ropa renzombe duku nerembudzi nemvura nemvere dzemakwai tsvuku nehisopi,+ osasa bhuku racho uye vanhu vose, 20  achiti: “Iri ndiro ropa resungano iyo Mwari akarayira pamuri.”+ 21  Aisasa tende+ nemidziyo yose yebasa rinoitirwa vanhu vose saizvozvo achishandisa ropa.+ 22  Chokwadi, zvinenge zvinhu zvose zvinocheneswa neropa+ maererano noMutemo, uye kana ropa rikasadururwa+ hapana kukanganwirwa kunovapo.+ 23  Naizvozvo zvakanga zvakakodzera kuti mifananidzo chaiyo+ yezvinhu zviri kumatenga icheneswe nenzira idzi,+ asi zvinhu zvokudenga zvicheneswe nezvibayiro zviri nani pane zvibayiro zvakadaro. 24  Nokuti Kristu haana kupinda munzvimbo tsvene yakagadzirwa nemaoko,+ iri mufananidzo wenzvimbo chaiyoiyo,+ asi mudenga chaimo,+ zvino kuti aoneke pamberi paiye Mwari nokuda kwedu.+ 25  Uyewo hazvina kukodzera kuti azvipe kazhinji, chokwadi sokupinda kunoita mupristi mukuru munzvimbo tsvene+ gore negore+ neropa risiri rake. 26  Kudai zvakanga zvakadaro, aizofanira kutambura kazhinji kubva pakuvambwa+ kwenyika. Asi zvino akazviratidza pachena+ kamwe chete+ zvachose pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho+ kuti abvise chivi nokuzviita chibayiro kwake.+ 27  Vanhu zvavakatemerwa+ kuti vafe kamwe chete zvachose, asi pashure paizvozvi pova nokutongwa,+ 28  saizvozvowo Kristu akabayirwa kamwe chete+ zvachose kuti atakure zvivi zvevazhinji;+ uye panguva yechipiri+ yaanooneka+ zvichaitika asisina chokuita nechivi+ uye kune vaya vari kumutsvaka nomwoyo wose kuti vaponeswe.+

Mashoko Emuzasi