Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaHebheru 8:1-13

8  Zvino pazvinhu zviri kutaurwa, shoko guru ndeiri: Tine mupristi mukuru+ akaita souyu, uye akagara kurudyi rwechigaro choumambo chaChangamire kumatenga,+  ari mushumiri womunzvimbo tsvene+ anoshandira vanhu vose uye womutende rechokwadi, rakamiswa naJehovha,+ kwete munhu.+  Nokuti mupristi mukuru wose anogadzwa kuti ape zvipo nezvibayiro;+ saka zvakanga zvakakodzera kuti uyuwo ave nechimwe chinhu chokupa.+  Zvino, kudai akanga ari panyika, aisazova mupristi,+ zvapaiva nevanhu vaipa zvipo maererano noMutemo,  asi vari vanhu vanoita basa dzvene riri mumufananidzo chaiwo+ uye mumvuri+ wezvinhu zvokudenga; sokupiwa murayiro kwakaitwa Mosesi naMwari+ paakanga ava kuda kugadzira tende rose:+ Nokuti iye anoti: “Ona kuti unogadzira zvinhu zvose maererano nomufananidzo wazvo wawakaratidzwa mugomo.”+  Asi zvino Jesu akawana basa rinoitirwa vanhu vose rakatonyanya kunaka, zvokuti ndiyewo murevereri+ wesungano yakafanana iri nani,+ yakasimbiswa zviri pamutemo pazvipikirwa+ zviri nani.  Nokuti kudai sungano yokutanga iyoyo yakanga isina mhosva, pangadai pasina kutsvakwa nzvimbo nokuda kweyechipiri;+  nokuti iye anowanira vanhu mhosva paanoti: “‘Tarirai! Mazuva achauya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘andichaita sungano itsva+ neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha;  isina kufanana nesungano+ yandakaita nemadzitateguru avo pazuva randakabata maoko avo kuti ndivabudise munyika yeIjipiti,+ nokuti havana kuramba vari musungano yangu,+ zvokuti ndakabva ndarega kuvatarisira,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.”+ 10  “‘Nokuti iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri pashure pemazuva iwayo,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Ndichaisa mitemo yangu mupfungwa dzavo, uye ndichainyora mumwoyo mavo.+ Ndichava Mwari wavo,+ uye ivo vachava vanhu vangu.+ 11  “‘Mumwe nomumwe haangazombodzidzisi wokwake uye mumwe nomumwe hama yake, achiti: “Ziva Jehovha!”+ Nokuti vose vachandiziva,+ kubvira kumuduku wavo kusvikira kumukuru wavo. 12  Nokuti ndichanzwira ngoni mabasa avo asina kururama, uye handizomboyeukizve+ zvivi+ zvavo.’” 13  Paanotaura kuti “sungano itsva” iye aita kuti yekare isashanda.+ Zvino chinoitwa kuti chisashanda uye chiri kusakara chava kuda kutsakatika.+

Mashoko Emuzasi