VaHebheru 7:1-28

7  Nokuti Merekizedheki uyu, mambo weSarema, mupristi waMwari Wokumusorosoro,+ akasangana naAbrahamu achibva kunokunda madzimambo iye akamukomborera+  uye uyo Abrahamu akakamurira chegumi chakabva pazvinhu zvose,+ kutanga, kana zvichishandurwa, ndi“Mambo Wokururama,” uyewo ndimambo weSarema,+ kureva kuti, “Mambo Worugare.”  Zvaakanga asina baba, asina amai, asina dzinza, asina panotangira mazuva+ kana mugumo woupenyu, asi zvaakaitwa soMwanakomana waMwari,+ iye anoramba ari mupristi nokusingaperi.+  Saka, onaika, kuti murume uyu akanga ari mukuru sei uyo Abrahamu, musoro wemhuri, akapa chegumi chezvinhu zvikuru zvakapambwa.+  Chokwadi, varume vokuvanakomana vaRevhi+ vanogamuchira basa ravo roupristi vane murayiro wokutora zvegumi+ kuvanhu+ maererano noMutemo, kureva, kubva kuhama dzavo, kunyange zvazvo ivava vakabva muchiuno chaAbrahamu;+  asi munhu asina dzinza+ rakabva kwavari akatora zvegumi kuna Abrahamu,+ akakomborera uya aiva nezvipikirwa.+  Zvino pasina kana nharo, muduku anokomborerwa nomukuru.+  Pamwe, vanhu vanofa ndivo vanogamuchira zvegumi,+ asi pamwe pacho ndomumwe munhu uyo anopupurirwa kuti mupenyu.+  Ndingati, kunyange Revhi uya anogamuchira zvegumi akaripawo zvegumi nokuna Abrahamu, 10  nokuti akanga achiri muchiuno+ chatateguru vake, Merekizedheki paakasangana navo.+ 11  Naizvozvo, kana kukwana+ zvechokwadi kwaiitwa kuti kuvepo pachishandiswa upristi hwevaRevhi,+ (nokuti nahwo vanhu vakapiwa Mutemo sechimwe chinhu chawo,)+ kwaizodirweizve+ kuti mumwe mupristi amuke maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki,+ kwete maererano nezvakanga zvakaita Aroni? 12  Nokuti upristi hwacho zvahuri kuchinjwa,+ zvinovawo zvakakodzera kuti mutemo uchinjewo.+ 13  Nokuti munhu anotaurirwa zvinhu izvi aiva werimwe dzinza,+ risina kana munhu akamboshumira paatari.+ 14  Nokuti zviri pachena kwazvo kuti Ishe wedu akabva muna Judha,+ dzinza iro Mosesi asina chaakataura nezvaro pamusoro pevapristi. 15  Zvinotova pachena kwazvo kuti kunomuka mumwe mupristi+ akafanana naMerekizedheki,+ 16  azova saizvozvo, kwete maererano nomutemo wakaita zvokurayirwa pazvinhu zvine chokuita nenyama,+ asi maererano nesimba rinoita kuti awane upenyu husingagoni kuparadzwa,+ 17  nokuti pakupupura zvinonzi: “Iwe uri mupristi nokusingaperi maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki.”+ 18  Saka, chokwadi murayiro wokutanga unoiswa parutivi nokuda kwokushayiwa kwawo simba+ uye kusashanda kwawo.+ 19  Nokuti Mutemo hauna chinhu chawakaita kuti chive chakakwana,+ asi kuunzwa kwetariro iri nani+ kwakaita kuti zvinhu zvive zvakakwana, iyo yatinoswedera nayo pedyo naMwari.+ 20  Uyewo, pakuti hazvina kuitwa pasina mhiko yakapikwa, 21  (nokuti chokwadi kune vanhu vakava vapristi pasina mhiko yakapikwa, asi kune mumwe akava mupristi nemhiko yakapikwa naIye akati pamusoro pake: “Jehovha akapika+ (uye haazozvidembi) kuti, ‘Iwe uri mupristi nokusingaperi,’”)+ 22  saizvozvowo Jesu akava uya akapiwa sechokumbofanobata chesungano iri nani.+ 23  Uyezve, vazhinji vaifanira kuva vapristi vachitsivana+ nokuti vaidziviswa norufu+ kuti varambe vakadaro, 24  asi iye nokuti akaramba ari mupenyu nokusingaperi,+ upristi hwake hahuna kana vanotsiva. 25  Naizvozvo anokwanisawo kuponesa zvakakwana vaya vanosvika kuna Mwari vachishandisa iye, nokuti anogara ari mupenyu kuti ateterere nokuda kwavo.+ 26  Nokuti mupristi mukuru akadai souyu akanga akatikodzera,+ akavimbika,+ asina mhosva,+ asina kusvibiswa,+ akaparadzaniswa nevatadzi,+ uye akava akakwirira kupfuura matenga.+ 27  Haafaniri kupa zvibayiro zuva nezuva,+ sezvinoitwa nevapristi vakuru vaya, kutanga nokuda kwezvivi zvake+ kwozotevera zviya zvevanhu:+ (nokuti akaita izvi kamwe chete+ zvachose paakazvibayira;)+ 28  nokuti Mutemo unogadza vanhu vasina simba+ kuti vave vapristi vakuru,+ asi shoko remhiko+ yakapikwa rakauya pashure poMutemo rinogadza Mwanakomana, uyo akaitwa kuti ave akakwana+ nokusingaperi.

Mashoko Emuzasi