Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaHebheru 3:1-19

3  Naizvozvo, hama tsvene, dzinogoverana pamwe chete kudanwa kwokudenga,+ fungai nezvomuapostora+ uye mupristi mukuru watinopupurira+—iye Jesu.  Iye akanga akatendeka+ kuna Iye akaita kuti ave izvozvo, sezvakanga zvakaitawo Mosesi+ muimba yose yaIyeye.+  Nokuti iye anonzi akakodzera kuti akudzwe kwazvo+ kupfuura Mosesi, anoivaka+ zvaanokudzwa kwazvo kupfuura imba yacho.+  Chokwadi, imba imwe neimwe inovakwa nomumwe munhu, asi iye akavaka zvinhu zvose ndiMwari.+  Somushandi,+ Mosesi akanga akatendeka muimba yose yaIyeye kuti zvive uchapupu hwezvinhu zvaizotaurwa pashure,+  asi Kristu akanga akatendeka soMwanakomana+ pakutarisira imba yaIyeye. Isu tiri imba yaIyeye,+ kana tikabatisisa rusununguko rwedu rwokutaura uye tikaita kuti kuzvirumbidza kwedu pamusoro petariro kuve kwakasimba kusvikira kumugumo.+  Saka, mudzimu mutsvene+ unoti: “Nhasi kana mukateerera inzwi rake,+  musaomesa mwoyo yenyu sepanguva yamakakonzera kutsamwa kwazvo,+ sezvamakaita pazuva rokuedza+ murenje,+  pandakaedzwa nemadzitateguru enyu nomuedzo, kunyange zvazvo akanga aona mabasa angu+ kwemakore makumi mana.+ 10  Saka ndakanyangadzwa nechizvarwa ichi ndikati, ‘Vanogara vachirasika mumwoyo mavo,+ uye ivo havana kusvika pakuziva nzira dzangu.’+ 11  Naizvozvo ndakapika ndakatsamwa ndikati, ‘Havazopindi+ muzororo rangu.’”+ 12  Hama, chenjerai, kuti muna ani naani wenyu murege kumuka mwoyo wakaipa usina kutenda nokubva pana Mwari mupenyu;+ 13  asi rambai muchirayirana+ zuva rimwe nerimwe, chero bedzi zvinganzi “Nhasi,”+ kuti parege kuva nomumwe wenyu angaomeswa nesimba rinonyengera+ rechivi. 14  Nokuti chokwadi tinogoverana Kristu+ chero bedzi tikabatisisa chivimbo chataiva nacho pakutanga chakasimba kusvikira kumugumo,+ 15  pazvinenge zvichinzi: “Nhasi kana mukateerera inzwi rake,+ musaomesa mwoyo yenyu sepanguva yamakakonzera kutsamwa kwazvo.”+ 16  Nokuti ndivanaani vakanzwa asi vakamutsamwisa kwazvo?+ Chokwadi, vaya vose vakabuda muIjipiti vachitungamirirwa naMosesi havana kudaro here?+ 17  Zvakare, ndivanaani vakanyangadza Mwari kwemakore makumi mana?+ Havasi vaya vakatadza, vane zvitunha zvakawira murenje here?+ 18  Asi akapika kuna vanaani+ kuti havafaniri kupinda muzororo rake kunze kwokune vaya vasina kuteerera?+ 19  Naizvozvo tinoona kuti vaisagona kupinda nokuti vakanga vasingatendi.+

Mashoko Emuzasi