Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaHebheru 13:1-25

13  Kudanana kwenyu sehama ngakupfuurire.+  Musakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka,+ nokuti nokuita izvozvo, vamwe vakagamuchira ngirozi+ vasingazvizivi.  Rambai muchifunga vaya vakasungwa nezvisungo zvomujeri+ sokunge kuti makasungwa pamwe chete navo,+ nevaya vari kuitirwa zvakaipa,+ imiwo zvamuchiri mumuviri wenyama.  Kuroorana ngakukudzwe navose, mubhedha wevakaroorana ngaurege kusvibiswa,+ nokuti Mwari achatonga zvifeve nemhombwe.+  Mararamiro enyu ngaave okusada mari,+ muchigutsikana+ nezvinhu zvinenge zviripo.+ Nokuti iye akati: “Handingambokuregerei kana kumbokusiyai.”+  Kuti tive vakashinga+ kwazvo tichiti: “Jehovha ndiye mubatsiri wangu; handingatyi. Munhu angandiitei?”+  Yeukai vaya vari kukutungamirirai,+ vakakutaurirai shoko raMwari, uye sezvamunocherechedza kuti mufambiro wavo unoguma sei, tevedzerai+ kutenda kwavo.+  Jesu Kristu anogara akadaro zuro nanhasi, uye nokusingaperi.+  Musatsauswa nedzidziso dzakasiyana-siyana uye dzisingazivikanwi;+ nokuti zvakanaka kuti mwoyo usimbiswe nomutsa usina kukodzera kuwanwa,+ kwete nezvokudya,+ izvo zvisina kubatsira vaya vanozvibatikanisa nazvo. 10  Tine atari iyo vaya vanoita basa dzvene patende vasina simba rokudyira pairi.+ 11  Nokuti mitumbi yemhuka dziya dzine ropa rinopinzwa munzvimbo tsvene nomupristi mukuru nokuda kwechivi, inopisirwa kunze kwomusasa.+ 12  Nokudaro Jesuwo akatamburira kunze kwegedhi,+ kuti atsvenese+ vanhu neropa rake.+ 13  Naizvozvo, ngatiendei kwaari kunze kwomusasa, takatakura ruzvidzo rwaakatakura,+ 14  nokuti pano hatina guta rinoramba riripo,+ asi tiri kutsvaka nomwoyo wose riya richauya.+ 15  Ngatigarei tichipa Mwari chibayiro chokurumbidza+ nokwaari, icho chibereko chemiromo+ iyo inozivisa pachena zita rake.+ 16  Zvakare, musakanganwa kuita zvakanaka+ nokugoverana zvinhu nevamwe, nokuti Mwari anofadzwa kwazvo nezvibayiro zvakadaro.+ 17  Teererai vaya vari kukutungamirirai,+ muzviise pasi,+ nokuti ivo vari kurinda mweya yenyu sevanhu vachazozvidavirira;+ kuti vaite izvi nomufaro kwete nokugomera, nokuti izvi zvaizokukuvadzai.+ 18  Rambai muchitinyengeterera,+ nokuti tinovimba kuti tine hana yakatendeseka, zvatinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose.+ 19  Asi ndinokurayirai kwazvo kuti muite izvi, kuti ini ndikurumidze kudzorerwa kwamuri.+ 20  Zvino Mwari worugare,+ akamutsa mufudzi mukuru+ wemakwai+ kubva kuvakafa,+ iye Ishe wedu Jesu, neropa resungano isingaperi,+ 21  ngaakushongedzei nezvinhu zvose zvakanaka kuti muite zvaanoda, achiita matiri zvinomufadza+ kwazvo pamberi pake achishandisa Jesu Kristu; kukudzwa ngakuve kwaari nokusingaperi-peri.+ Ameni. 22  Zvino ndinokurayirai, hama, kuti mushivirire panoverengwa shoko iri rokukurudzira, nokuti, chokwadi, ndakakunyorerai tsamba nemashoko mashoma.+ 23  Zivai kuti hama yedu Timoti+ yakasunungurwa, uye kana ikakurumidza kuuya, ndichauya kuzokuonai pamwe chete nayo. 24  Ndikwazisireiwo vose vaya vari kukutungamirirai+ nevamwe vatsvene vose. Vaya vari muItari+ vari kukukwazisai. 25  Mutsa usina kukodzera kuwanwa+ ngauve nemi mose.

Mashoko Emuzasi