VaHebheru 12:1-29

12  Naizvozvo, zvatiine gore guru kudai rezvapupu+ rakatikomba, ngatibviseiwo zvinhu zvose zvinorema+ nechivi chinotipingirisha+ nyore nyore uye ngatimhanyei nokutsungirira+ nhangemutange+ yakaiswa pamberi pedu,+  sezvatinoramba takatarira Mumiririri Mukuru+ uye Mukwanisi wokutenda kwedu,+ iye Jesu. Iye akatsungirira+ padanda rokutambudzikira nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, asina hanya nokunyadziswa, uye akagara kuruoko rworudyi rwechigaro choumambo chaMwari.+  Chokwadi, nyatsofungai iye akatsungirira kutaura kwokukakavara kwakadaro+ kwevatadzi avo vairwisa zvinhu zvinovabatsira, kuti murege kuneta nokupera simba pamweya yenyu.+  Pakurwisana kwenyu nechivi ichocho hamusati mamborwisa kusvika pakubuda ropa,+  asi makanganwa zvachose kurayira kunokudanai sevanakomana+ kuchiti: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kunobva kuna Jehovha, uyewo usapera simba paunoruramiswa naye;+  nokuti Jehovha anoranga waanoda; chokwadi, anorova munhu wose waanogamuchira somwanakomana.”+  Imi muri kutsungirira kuti murangwe.+ Mwari ari kukubatai sezvaanoita vanakomana.+ Nokuti ndoupi mwanakomana uyo baba vasingarangi?+  Asi kana musingarangwi sezvinoitwa vose, chokwadi hamusi vana vepamutemo,+ uye hamusi vanakomana.  Uyezve, taimbova navanababa venyama vakaita sesu vaitiranga,+ uye taivaremekedza. Zvino isu hatifaniri here kuzviisa pasi paBaba voupenyu hwedu hwomudzimu zvakatonyanya kuti tirarame?+ 10  Nokuti ivo vaitiranga kwemazuva mashoma maererano nezvaiita sezvakanaka kwavari,+ asi iye anoita saizvozvo kuti tibatsirwe, kuti tigoverane utsvene hwake.+ 11  Chokwadi, hapana kurangwa kunoita sokunofadza panguva ino, asi kunoshungurudza;+ pashure kwozoberekera vakarovedzwa nakwo chibereko chine rugare,+ iko kururama.+ 12  Nokudaro twasanudzai maoko anorembera+ nemabvi asina simba,+ 13  uye rambai muchigadzirira tsoka dzenyu+ nzira dzakarurama, kuti chinokamhina chirege kushodogoka, asi kuti chiporeswe.+ 14  Teverai rugare nevanhu vose,+ noutsvene+ nokuti kana ihwo husipo hapana munhu angazoona Ishe,+ 15  muchinyatsochenjerera kuti hapana munhu angashayiswa mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari;+ kuti parege kuva nomudzi une muchetura+ unomuka wokonzera dambudziko uye kuti vazhinji varege kusvibiswa nawo;+ 16  kuti parege kuva nechifeve kana munhu asingaongi zvinhu zvitsvene, saIsau,+ uyo akatsinhanisa udangwe hwake nokudya kumwe chete.+ 17  Nokuti munoziva kuti pashure pachowo paakada kugara nhaka yechikomborero+ iye akarambwa,+ nokuti, kunyange zvazvo akatsvaka nomwoyo wose kushandurwa kwepfungwa nemisodzi,+ haana kukuwanira nzvimbo.+ 18  Nokuti hamuna kuswedera pedyo nechiya chinogona kubatwa+ uye chakapiswa nomoto,+ negore dema nerima gobvu nemhepo ine mvura,+ 19  nokurira kwebhosvo+ nenzwi remashoko;+ pavakanzwa inzwi iroro vanhu vakakumbira kuti parege kuva neshoko rinowedzerwa kwavari.+ 20  Nokuti murayiro uyu wakanga wakaoma kuti vautsungirire, waiti: “Kana mhuka ikagunzva gomo racho, inofanira kutemwa nematombo.”+ 21  Uyewo, zvakaratidzwa zvacho zvaityisa kwazvo zvokuti Mosesi akati: “Ndiri kutya uye ndiri kudedera.”+ 22  Asi imi maswedera kuGomo reZiyoni,+ uye kuguta+ raMwari mupenyu, iro Jerusarema rokudenga,+ nokumakumi ezviuru engirozi,+ 23  mugungano revanhu vose,+ neungano yematangwe+ akanyorwa+ kumatenga, uye Mwari Mutongi wevanhu vose,+ noupenyu hwomudzimu+ hwevanhu vakarurama vakaitwa vakakwana,+ 24  naJesu murevereri+ wesungano itsva,+ neropa rokusasa,+ rinotaura zviri nani kupfuura ropa raAbheri.+ 25  Onai kuti hamurambi iye ari kutaura.+ Nokuti kana avo vakaramba uyo akanga achipa nyevero yaMwari panyika+ vasina kupukunyuka, isuwo hatingapukunyuki kana tikafuratira uyo anotaura ari kumatenga.+ 26  Panguva iyoyo inzwi rake rakazunungusa nyika,+ asi zvino akapikira, achiti: “Ndichadederesa zvakare kwete nyika chete asi dengawo.”+ 27  Zvino kutaura kwokuti “Zvakare” kunoreva kubviswa kwezvinhu zviri kuzununguswa sezvinhu zvakaitwa,+ kuti zvinhu zvisiri kuzununguswa zvirambe zviripo.+ 28  Saka, zvatichagamuchira umambo husingazununguswi,+ ngatirambei tiine mutsa usina kukodzera kuwanwa, uyo watingaitira nawo Mwari basa dzvene zvinogamuchirika nokumutya nokumuremekedza.+ 29  Nokuti Mwari wedu moto unoparadza.+

Mashoko Emuzasi