VaHebheru 11:1-40

11  Kutenda+ kutarisira nechivimbo zvinhu zvinenge zvichitarisirwa,+ kuratidzwa kuri pachena kwezvinhu chaizvoizvo kunyange zvisati zvaonekwa.+  Nokuti nokuda kwokutenda uku vanhu vomunguva yekare vakapupurirwa.+  Nokutenda tinonzwisisa kuti mamiriro ezvinhu+ epanguva yacho akarongwa neshoko raMwari,+ zvokuti zvinhu zvinooneka zvakabva muzvinhu zvisingaoneki.+  Nokutenda Abheri akapa Mwari chibayiro chaikosha kupfuura chaKaini,+ kunova kutenda kwakaita kuti apupurirwe kuti akanga akarurama, Mwari achipupurira+ pamusoro pezvipo zvake; uye nokutenda kwacho, kunyange zvazvo iye akafa, achiri kutaura.+  Nokutenda Inoki+ akatamiswa kuti asaona rufu, uye haana kuzomboonekwa nokuti Mwari akanga amutamisa;+ nokuti asati atamiswa akapupurirwa kuti akanga anyatsofadza Mwari.+  Zvakare, pasina kutenda+ hazvibviri kunyatsomufadza,+ nokuti iye anosvika kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko+ uye kuti anopa mubayiro+ vaya vanomutsvaka nomwoyo wose.+  Nokutenda Noa,+ pashure pokunge anyeverwa naMwari nezvezvinhu zvakanga zvisati zvaonekwa,+ akaratidza kutya Mwari, akavaka areka+ kuti aponese imba yake; uye nokutenda uku akapa nyika mhosva,+ akava mugari wenhaka yokururama+ kunoenderana nokutenda.  Nokutenda Abrahamu,+ paakadanwa, akateerera akaenda kunzvimbo yaaizofanira kugamuchira senhaka; uye akabuda, kunyange akanga asingazivi kwaakanga achienda.+  Nokutenda akagara ari mutorwa munyika yechipikirwa,+ somunyika isiri yake, akagara mumatende+ pamwe chete naIsaka+ naJakobho,+ vagari venhaka yechipikirwa ichocho pamwe chete naye.+ 10  Nokuti akanga achimirira guta+ rine nheyo chaidzo, iro Mwari ari muvaki nomuiti waro.+ 11  Nokutenda naiyewo Sara+ akagamuchira simba rokubata pamuviri pomwana, kunyange akanga apfuura zera racho,+ sezvaaifunga kuti akanga amupikira akanga akatendeka.+ 12  Nokudarowo munhu mumwe chete,+ iye akanga aita seafa,+ akabereka vana vazhinji senyeredzi dzokudenga uye sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa, risingaverengeki.+ 13  Ivava vose vakafa+ vachitenda, kunyange vasina kuwana kuzadzika kwezvipikirwa,+ asi vakazviona zviri kure,+ vakazvikwazisa, vakazivisa pachena kuti vakanga vari vaeni nevagari venguva duku munyika yacho.+ 14  Nokuti vaya vanotaura zvinhu zvakadaro vanopupurira kuti vari kuzvitsvakira nomwoyo wose nzvimbo yavo pachavo.+ 15  Asi, chokwadi kudai vakanga varamba vachiyeuka nzvimbo iyoyo yavakanga vabva,+ vangadai vakava nomukana wokudzokera.+ 16  Asi zvino vari kuvavarira kuwana nzvimbo iri nani, ine chokuita nokudenga.+ Nokudaro Mwari haanyari navo, kuti anzi Mwari wavo,+ nokuti akavagadzirira guta.+ 17  Nokutenda Abrahamu, paakaedzwa,+ akaita sokunge akanga atobayira Isaka, uye munhu akanga agamuchira zvipikirwa nomufaro akaedza kupa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga,+ 18  kunyange akanga audzwa kuti: “Achanzi ‘mwana* wako’ achavapo nokuna Isaka.”+ 19  Asi akafunga kuti Mwari akanga achikwanisa kumumutsa kunyange kubva kuvakafa;+ uye akamugamuchirawo nenzira yokufananidzira+ kubva ikoko. 20  Nokutendawo Isaka akakomborera Jakobho+ naIsau+ pamusoro pezvinhu zvaizouya. 21  Nokutenda Jakobho, paakanga ava kuda kufa,+ akakomborera mumwe nomumwe wevanakomana vaJosefa+ akanamata akazendamira pamusoro pomudonzvo wake.+ 22  Nokutenda Josefa, ava kusvika kumugumo wake, akataura nezvokubuda+ kwevana vaIsraeri; uye akapa murayiro pamusoro pemapfupa ake.+ 23  Nokutenda Mosesi akavanzwa kwemwedzi mitatu nevabereki vake pashure pokunge aberekwa,+ nokuti vakaona kuti mwana wacho muduku akanga akanaka+ uye havana kutya murayiro+ wamambo. 24  Nokutenda Mosesi, paakanga akura,+ akaramba kunzi mwanakomana womwanasikana waFarao,+ 25  achisarudza kuitirwa zvakaipa pamwe chete nevanhu vaMwari panzvimbo pokufadzwa nechivi kwenguva duku, 26  nokuti akaona kuzvidzwa+ kwaKristu sepfuma huru pane pfuma yeIjipiti; nokuti akaramba akatarira kuripwa kwomubayiro.+ 27  Nokutenda akabva kuIjipiti,+ asi asingatyi kutsamwa kwamambo,+ nokuti akaramba akasimba seaiona Uyo asingaoneki.+ 28  Nokutenda akanga achengeta paseka+ uye akasasa ropa,+ kuti muparadzi arege kugunzva matangwe avo.+ 29  Nokutenda vakapfuura nomuGungwa Dzvuku sepanyika yakaoma,+ asi pavakatsunga kupindawo namo vaIjipiti vakamedzwa.+ 30  Nokutenda, masvingo eJeriko akawira pasi pashure pokunge apotererwa kwemazuva manomwe.+ 31  Nokutenda Rakabhi+ hure haana kuparara pamwe chete nevaya vasina kuteerera, nokuti akagamuchira vasori norugare.+ 32  Ndezvipi zvimwe zvandichataura? Nokuti nguva ichandiperera kana ndikarondedzera nezvaGidhiyoni,+ Bheraki,+ Samsoni,+ Jefta,+ Dhavhidhi+ uyewo Samueri+ nevamwe vaprofita,+ 33  avo vakakunda umambo pakurwa nokutenda,+ vakaita kuti pave nokururama,+ vakawana zvipikirwa,+ vakadzivisa miromo yeshumba,+ 34  vakadzivisa simba romoto,+ vakapukunyuka muromo webakatwa,+ vakaitwa vane simba vachibva pakusava nesimba,+ vakava vakashinga muhondo,+ vakakunda mauto evanhu vokune dzimwe nyika.+ 35  Vakadzi vakagamuchira vakafa vavo vamutswa;+ asi vamwe varume vakatambudzwa nokuti vakaramba kusunungurwa norumwe rudzikinuro, kuti vawane kumuka kuri nani. 36  Chokwadi, vamwe vakaedzwa nokusekwa uye nokuzvamburwa, uyezve, nezvisungo+ nemajeri.+ 37  Vakatemwa nematombo,+ vakaedzwa,+ vakachekwa nepakati, vakafa+ vachiurayiwa nebakatwa, vakafamba vakapfeka matehwe emakwai,+ vakapfeka matehwe embudzi, vachishayiwa,+ vachitambudzika,+ vachiitirwa zvakaipa;+ 38  uye nyika yakanga isina kuvakodzera. Vakadzungaira mumarenje nomumakomo nemapako+ nomuninga dzepanyika. 39  Asi ivava vose, kunyange vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo, havana kuwana kuzadzika kwechipikirwa,+ 40  nokuti Mwari akafanoona chimwe chinhu chiri nani+ nokuda kwedu,+ kuti varege+ kuitwa vakakwana+ isu tisipo.+

Mashoko Emuzasi

VaH 11:​18 Kureva, “mbeu.”