VaHebheru 10:1-39

10  Nokuti Mutemo zvauri mumvuri+ wezvinhu zvakanaka zvichauya, asi kwete zvinhu zvacho chaizvo, vanhu havangambogoni kuita kuti vaya vanoswedera pedyo vave vakakwana+ nezvibayiro zvakafanana zvavanogara vachipa gore negore.  Kudai zvakanga zvakadaro, zvibayiro zvingadai zvisina kurega kupiwa here, nokuti vaya vaiita basa dzvene vakanga vacheneswa kamwe chete zvachose vaisazoziva zvivi?+  Asi, nezvibayiro izvi vanoyeuchidzwa zvivi gore negore,+  nokuti hazvibviri kuti ropa renzombe nerembudzi ribvise zvivi.+  Nokudaro paanouya munyika iye anoti: “‘Hamuna kuda chibayiro nechinopiwa,+ asi makandigadzirira muviri.+  Hamuna kubvumira zvinopiwa zvinopiswa zvakakwana nechinopiwa chechivi.’+  Ndakabva ndati, ‘Tarirai! Ndauya (mumupumburu webhuku makanyorwa nezvangu)+ kuzoita zvamunoda, haiwa Mwari.’”+  Pashure pokutanga kutaura kuti: “Hamuna kuda uyewo hamuna kubvumira zvibayiro uye zvinopiwa nezvinopiswa zvakakwana nechinopiwa chechivi”+—zvibayiro zvinopiwa maererano noMutemo+  chokwadi iye anobva ati: “Tarirai! Ndauya kuzoita zvamunoda.”+ Anobvisa chokutanga kuti atange chechipiri.+ 10  Ne“zvamunoda”+ izvozvi zvataurwa isu takatsveneswa+ nokupiwa+ kwomuviri waJesu Kristu kamwe chete+ zvachose. 11  Uyewo, mupristi wose anomira panzvimbo yake+ zuva nezuva+ kuti aite basa rinoitirwa vanhu vose uye kuti ape zvibayiro zvakafanana kazhinji, izvi zvazvisingambokwanisi kubvisa zvivi zvachose.+ 12  Asi munhu uyu akapa chibayiro chimwe chete nokuda kwezvivi nokusingaperi,+ akagara kuruoko rworudyi rwaMwari,+ 13  kubvira panguva iyoyo akamirira kusvikira vavengi vake vaitwa kuti vave sechitsiko chetsoka dzake.+ 14  Nokuti akaita kuti vanotsveneswa vave vakakwana+ nokusingaperi nechibayiro chimwe chete+ chinopiwa. 15  Zvakare, mudzimu mutsvene+ unotipupurirawo, nokuti pashure pokunge wataura kuti: 16  “‘Iyi ndiyo sungano yandichaita navo pashure pemazuva iwayo,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Ndichaisa mitemo yangu mumwoyo mavo, uye ndichainyora mupfungwa dzavo,’”+ 17  unozoti: “Handichazomboyeukizve zvivi zvavo nemabasa avo okusateerera mutemo.”+ 18  Zvino pane kukanganwirwa+ kweizvi, hapasisina chinopiwa nokuda kwechivi.+ 19  Naizvozvo, hama, zvatiine ushingi hwokupinda+ munzvimbo tsvene+ neropa raJesu, 20  yaakakumikidza nokuda kwedu senzira itsva uye mhenyu inopinda nepaketeni,+ iro riri nyama yake,+ 21  uye zvatiine mupristi mukuru anotarisira imba yaMwari,+ 22  ngatiswederei pedyo naMwari nemwoyo yechokwadi tiine chivimbo chizere nokutenda, mwoyo yedu yasaswa kuti inatswe pahana yakaipa+ uye miviri yedu yashambidzwa nemvura yakachena.+ 23  Ngatibatisisei mukana wokuzivisa tariro yedu+ pachena tisingazununguki,+ nokuti iye akapikira akatendeka.+ 24  Ngatirangarirane kuti tikurudzirane+ kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo,+ 25  tisingaregi kuungana kwedu,+ setsika ine vamwe, asi tikurudzirane,+ kunyanya zvamunoona zuva richiswedera pedyo.+ 26  Nokuti kana tiine tsika yokuita chivi nemaune+ pashure pokunge tagamuchira zivo yakarurama pamusoro pechokwadi,+ hapasisina kana chibayiro chimwe chasara nokuda kwezvivi,+ 27  asi pane kutarisira kunotyisa kwokutongwa+ uye pane godo rinopisa richapedza vaya vanopikisa.+ 28  Chero munhu upi zvake anenge azvidza mutemo waMosesi anofa asinganzwirwi tsitsi, kana zvapupurirwa nevaviri kana vatatu.+ 29  Hamufungi here kuti munhu akatsika-tsika+ Mwanakomana waMwari uye uyo akaona ropa+ resungano raakatsveneswa naro serisingakoshi, uye uyo akatsamwisa mudzimu+ womutsa usina kukodzera kuwanwa nokuuzvidza, achanzi akakodzerwa nechirango+ chakatonyanya kukura? 30  Nokuti tinoziva iye akati: “Kutsiva ndokwangu; ndicharipira”;+ uyezve: “Jehovha achatonga vanhu vake.”+ 31  Zvinotyisa kuwira mumaoko aMwari mupenyu.+ 32  Zvisinei, rambai muchiyeuka mazuva ekare amakatsungirira kurwisa kukuru muchitambura,+ pashure pokunge mavhenekerwa,+ 33  dzimwe nguva pamaiiswa pachena sepanzvimbo yemitambo+ muchizvidzwa nokutambudzwa, uye dzimwe nguva pamakagoverana nevaya vakanga vachiitirwa zvinhu zvakadaro.+ 34  Nokuti makanzwira tsitsi vaya vaiva mujeri uye makabvuma nomufaro kuti zvinhu zvenyu zvipambwe,+ muchiziva kuti imi mune zvinhu zviri nani uye zvinogara.+ 35  Naizvozvo, musarasa rusununguko rwenyu rwokutaura,+ ruchapiwa mubayiro mukuru.+ 36  Nokuti munofanira kutsungirira,+ kuti kana maita zvinodiwa naMwari,+ mugamuchire kuzadzika kwechipikirwa.+ 37  Nokuti “nguva dukuduku”+ ichiripo, uye “iye anouya achasvika uye haanganonoki.”+ 38  “Asi munhu wangu akarurama achararama nokuda kwokutenda,”+ uye, “kana akadzokera shure, mweya wangu hauzomufariri.”+ 39  Zvino isu hatisi vaya vanodzokera shure kunoparadzwa,+ asi vaya vane kutenda kunochengetedza mweya uri mupenyu.+

Mashoko Emuzasi