Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

VaGaratiya 5:1-26

5  Kristu akatisunungura+ nokuda kworusununguko rwakadaro. Naizvozvo mirai makasimba,+ uye musazvirega muchisungwazve pajoko rouranda.+  Onai! ini, Pauro, ndiri kukuudzai kuti kana mukadzingiswa,+ Kristu haazovi nezvaanobatsira kwamuri.  Zvakare, ndinopupurirazve munhu wose anodzingiswa kuti anosungirwa kuti achengete Mutemo wose.+  Imi makaparadzaniswa naKristu, pasinei hapo nokuti muri vanaani, imi munoedza kunzi makarurama pachishandiswa mutemo;+ mabva pamutsa wake usina kukodzera kuwanwa.+  Kana tiri isu nomudzimu tiri kumirira nomwoyo wose kururama kunotarisirwa nokuda kwokutenda.+  Nokuti kuna Kristu Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvimbokoshi,+ asi kutenda+ kunoshanda norudo+ ndiko kunokosha.  Makanga muchimhanya zvakanaka.+ Ndiani akakudzivisai kuti murambe muchiteerera chokwadi?+  Kunyengetedza kworudzi urwu hakubvi kuna Iye anokudanai.+  Mbiriso shomanana inovirisa mukanyiwa wose.+ 10  Ndinovimba+ nemi imi muri pamwe+ naShe kuti hamuzosviki pakufunga neimwe nzira; asi uya ari kukunetsai+ achatakura mutongo wake,+ pasinei nokuti angava ani. 11  Kana ndiri ini, hama, kana ndichiri kuparidza kudzingiswa, ndichiri kutambudzirwei? Saka, chokwadi, chinhu chinogumbura+ chedanda rokutambudzikira+ chabviswa.+ 12  Ndaizoda hangu kuti kudai vanhu vari kuedza kukukanganisai+ vaizoita kuti vachekwe havo.+ 13  Chokwadi, hama, makadanirwa rusununguko;+ asi musashandisa rusununguko urwu sechinhu chokuzvipembedza nacho chenyama inotadza,+ asi shandiranai norudo.+ 14  Nokuti Mutemo wose unozadzika+ neshoko rimwe chete, rinoti: “Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.”+ 15  Asi kana muchiramba muchirumana nokudyana,+ chenjerai kuti hamupedzani.+ 16  Asi ndinoti, Rambai muchifamba maererano nomudzimu+ uye hamuzomboiti zvinodiwa nenyama.+ 17  Nokuti nyama inorwisana nomudzimu+ pakuchiva kwayo, uye mudzimu unorwisana nenyama; nokuti izvi zvinorwisana, zvokuti zvinhu chaizvo zvamaizoda kuita hamuzviiti.+ 18  Uyezve, kana muchitungamirirwa nomudzimu,+ hamusi pasi pomutemo.+ 19  Zvino mabasa enyama anooneka,+ uye ndeaya, ufeve,+ kusachena, kusazvibata,+ 20  kunamata zvidhori, tsika yokuita zvemidzimu,+ kuvengana, kupopotedzana, godo, kufufutirwa nehasha, kukakavadzana, kupesana, kuita tumapoka, 21  shanje, kunwira kudhakwa,+ mitambo yemafaro akanyanyisa, nezvinhu zvakaita seizvi. Ndiri kufanokunyeverai pamusoro pezvinhu izvi, sokufanokunyeverai kwandakamboita, kuti vane tsika yokuita+ zvinhu zvakadai havazogari nhaka youmambo hwaMwari.+ 22  Asi chibereko+ chomudzimu rudo, mufaro, rugare, mwoyo murefu, mutsa, runako,+ kutenda, 23  unyoro, kuzvidzora.+ Hapana mutemo unorambidza zvinhu zvakadai.+ 24  Zvakare, vaya vari vanhu vaKristu Jesu vakaroverera nyama pamwe chete nezvido zvayo nokuchiva kwayo.+ 25  Kana tichirarama maererano nomudzimu, ngatirambei tichifambawo zvakanaka maererano nomudzimu.+ 26  Ngatiregei kuzvikudza, tichimutsa makwikwi+ pakati pedu, tichiitirana shanje.+

Mashoko Emuzasi