VaGaratiya 2:1-21

2  Zvino pashure pemakore gumi nemana ndakakwirazve kuJerusarema+ ndiina Bhanabhasi,+ ndikaendawo pamwe chete naTito.  Asi ndakakwira ikoko nokuti pane zvandakanga ndazarurirwa.+ Mashoko akanaka andiri kuparidza pakati pemamwe marudzi ndakaaisa pamberi pevanhu vakakurumbira,+ asi ndakaaisa pamberi pavo, ivo vari pavo voga, ndichityira kuti ndingangodaro ndaimhanyira+ pasina kana kuti ndakanga ndamhanyira pasina.+  Zvisinei, kunyange Tito,+ wandakanga ndiinaye, haana kugombedzerwa kuti adzingiswe,+ kunyange zvazvo aiva muGiriki.  Asi nemhosva yehama dzenhema+ dzakapinda chinyararire,+ dzakaverevedza kuti dzisore rusununguko+ rwedu rwatiinarwo tiri pamwe naKristu Jesu, kuti dzinyatsotiita varanda+  kune ivava isu hatina kumbobvuma senzira yokuzviisa pasi,+ aiwa, kunyange kweawa imwe chete zvayo, kuti chokwadi+ chemashoko akanaka chirambe chiinemi.  Asi kana vari vaya vaiita sokuti vanhu vanokosha,+ chokwadi, kwandiri vanhu ivavo vakakurumbira havana chinhu chitsva chavakapa. Chokwadi, kuti ivo vaimbova vanhu vorudzii hazvina zvazvinochinja kwandiri,+ nokuti Mwari haatariri kuti munhu akaita sei nechokunze.+  Asi, ivo pavakaona kuti ndakanga ndaronzeswa+ mashoko akanaka nokuda kwevaya vasina kudzingiswa,+ sezvakanga zvaitwa Petro nokuda kwevakadzingiswa+  nokuti Iye akapa Petro simba rakakodzera rokuti ave muapostora kune vaya vakadzingiswa, akandipawo simba+ nokuda kwevaya vemamwe marudzi;  chokwadi, pavakasvika pakuziva mutsa usina kukodzera kuwanwa+ wandakaitirwa,+ Jakobho+ naKefasi naJohani, vaya vainzi ndivo mbiru,+ vakabatana neni naBhanabhasi+ nemaoko okurudyi zvichiratidza kugoverana+ pamwe chete, kuti isu tiende kune mamwe marudzi, asi ivo kune vakadzingiswa. 10  Asi tinofanirawo kufunga nezvevarombo.+ Ndakavavarirawo nomwoyo wose kuti ndiite chinhu ichochi.+ 11  Zvisinei, pakauya Kefasi+ kuAndiyoki,+ ndakamushora takatarirana chiso nechiso, nokuti akanga aine mhosva.+ 12  Nokuti vamwe varume vaibva kuna Jakobho+ vasati vasvika, iye aidya+ nevanhu vemamwe marudzi; asi pavakasvika, akarega, akazviparadzanisa, achitya+ vaya veboka revakadzingiswa.+ 13  Vamwe vaJudha vose vakamutevedzerawo pakunyepedzera uku,+ zvokuti kunyange Bhanabhasi+ akabatanawo navo pakunyepedzera kwavo. 14  Asi pandakaona kuti vakanga vasiri kufamba zvakarurama maererano nechokwadi chemashoko akanaka,+ ndakati kuna Kefasi pamberi pavo vose:+ “Kana iwe, kunyange zvazvo uri muJudha, uchirarama sezvinoita mamwe marudzi, kwete sezvinoita vaJudha, sei uri kugombedzera vanhu vemamwe marudzi kuti vararame maererano netsika yechiJudha?”+ 15  Isu takazvarwa tiri vaJudha+ kwete vatadzi+ vanobva kune mamwe marudzi, 16  zvatinoziva kuti munhu haanzi akarurama+ nokuda kwemabasa omutemo, asi nokungotenda+ muna Kristu Jesu, kunyange isu takatenda muna Kristu Jesu, kuti tinzi takarurama nokuda kwokutenda muna Kristu,+ kwete nokuda kwemabasa omutemo, nokuti hapana munhu achanzi akarurama nokuda kwemabasa omutemo.+ 17  Zvino kana isu, takaonekwawo tiri vatadzi,+ pakutsvaka kuti tinzi takarurama pachishandiswa Kristu,+ chokwadi Kristu mushumiri wechivi here?+ Izvozvo ngazvirege kumboitika! 18  Nokuti kana ndikavakazve zvinhu chaizvo zvandaimboputsa,+ ndinoratidza kuti ndiri mudariki.+ 19  Kana ndiri ini, pachishandiswa mutemo ndakafa kumutemo,+ kuti ndive mupenyu kuna Mwari.+ 20  Ndakarovererwa pamwe chete naKristu.+ Handisisiri ini ndiri kurarama,+ asi Kristu ndiye ari kurarama ari pamwe neni.+ Chokwadi, upenyu hwandinorarama zvino+ munyama ndinohurarama nokutenda muMwanakomana waMwari, iye akandida akazvipa nokuda kwangu.+ 21  Handisundiri parutivi mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari;+ nokuti kana kururama kuchiitwa kuti kuvepo nomutemo,+ chokwadi Kristu hapana chaakafira.+

Mashoko Emuzasi