Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaGaratiya 1:1-24

1  Ini Pauro,+ ndiri muapostora,+ asina kubva kuvanhu kana kugadzwa nomunhu, asi akagadzwa naJesu Kristu+ naMwari Baba,+ vaya vakamumutsa kubva kuvakafa.+  Ini nehama dzose dziri pamwe chete neni,+ tinonyorera ungano dzeGaratiya:+  Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare+ zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.  Iye akazvipa nokuda kwezvivi zvedu+ kuti atinunure mumamiriro ezvinhu akaipa epanguva ino+ maererano nokuda+ kwaMwari wedu naBaba vedu,  ivo ngavakudzwe nokusingaperi-peri.+ Ameni.  Ndinoshamiswa kuti muri kukurumidza zvakadaro kubva pana Iye+ akakudanai nomutsa usina kukodzera kuwanwa waKristu+ muchienda kune mamwe mashoko akanaka akasiyana.+  Asi iwo haasi mamwe; kungoti chete kune vamwe vari kukunetsai+ vachida kutsaudzira mashoko akanaka pamusoro paKristu.+  Zvisinei, kunyange kudai isu kana ngirozi inobva kudenga yaizokuzivisai chimwe chinhu chichinzi mashoko akanaka, chinopfuura zvatakakuzivisai tichiti mashoko akanaka, iyo ngaive yakatukwa.+  Sezvatataura pamusoro apa, iniwo zvino ndinoti, Hazvinei kuti ndiani anokuzivisai chimwe chinhu achiti mashoko akanaka chinopfuura zvamakagamuchira,+ iye ngaave akatukwa. 10  Chokwadi, iko zvino ndava kuedza kunyengetedza vanhu here kana kuti Mwari? Kana kuti ndiri kutsvaka kufadza vanhu here?+ Kudai ndanga ndichiri kufadza vanhu,+ ndingadai ndisiri muranda waKristu.+ 11  Nokuti hama, ndinokuzivisai kuti mashoko akanaka andakazivisa ndichiti mashoko akanaka haasi chinhu chomunhu;+ 12  nokuti handina kuagamuchira achibva kumunhu, kana kuadzidziswa, asi ndakaita zvokuzarurirwa naJesu Kristu.+ 13  Chokwadi, imi makanzwa nezvomufambiro wangu wekare muchiJudha,+ kuti ndakaramba ndichitambudza+ ungano yaMwari zvakanyanya uye ndichiiparadza,+ 14  uye ndakanga ndichibudirira kwazvo muchiJudha kupfuura vazhinji vezera rangu mudzinza rangu,+ zvandakanga ndichishingairira+ kwazvo tsika+ dzemadzibaba angu. 15  Asi Mwari, iye akandiparadzanisa nedumbu raamai vangu paakandidana+ nomutsa wake usina kukodzera kuwanwa,+ akafunga kuti zvakanaka 16  kuti aratidze Mwanakomana wake achishandisa ini,+ kuti ndizivise mashoko akanaka pamusoro pake kune mamwe marudzi,+ ini handina kubva ndakurukura nenyama neropa.+ 17  Uyewo handina kukwira kuJerusarema kune vaya vakanditangira kuva vaapostora,+ asi ndakaenda kuArabhiya, ndikadzokerazve kuDhamasiko.+ 18  Zvino kwapera makore matatu ini ndakakwira kuJerusarema+ kunoshanyira Kefasi,+ uye ndakagara naye kwemazuva gumi nemashanu. 19  Asi hapana nomumwewo zvake wevaapostora wandakaona, kunze kwaJakobho+ munun’una+ waShe. 20  Zvino kana zviri zvinhu zvandiri kukunyorerai, tarirai! handisi kureva nhema+ pamberi paMwari. 21  Pashure paizvozvo ndakaenda+ kunzvimbo dzeSiriya neKirikiya. 22  Asi ungano dzokuJudhiya dzakanga dziri pamwe naKristu+ dzakanga dzisati dzamboona chiso changu; 23  dzaingonzwa chete kuti: “Murume uya aimbotitambudza+ zvino ava kuzivisa mashoko akanaka pamusoro pokutenda kwaaimboparadza.”+ 24  Naizvozvo vakatanga kukudza+ Mwari nokuda kwangu.

Mashoko Emuzasi