Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaFiripi 2:1-30

2  Zvino, kana pakati penyu paine kukurudzira chero kupi zvako muna Kristu,+ kana paine kunyaradza kworudo, kana paine kugoverana kwomudzimu,+ kana paine rudo rukuru+ netsitsi,  zadzisai mufaro wangu pakuti mune kufunga kwakafanana+ uye mune rudo rwakafanana, muchibatanidzwa mumweya, muchiva nokufunga kwakafanana,+  musingaiti chinhu nokukakavara+ kana kuzvikudza,+ asi nepfungwa dzinozvininipisa muchifunga kuti vamwe vakuru+ kwamuri,  musingarambi muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu,+ asi muchiva nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.+  Ivai nemafungiro aya aivawo naKristu Jesu,+  uyo, kunyange zvazvo aivapo saMwari,+ haana kufunga nezvokubvuta, kureva kuti ave akaenzana naMwari.+  Aiwa, asi akazvidurura, akava somuranda,+ akava akafanana nevanhu.+  Kupfuura izvozvo, paakazviwana ava somunhu,+ akazvininipisa, akateerera kusvikira parufu,+ chokwadi, rufu padanda rokutambudzikira.+  Nokuda kwechikonzero ichochiwo Mwari akamukwidziridza kunzvimbo yepamusoro,+ akamupa nomutsa zita rinopfuura mamwe mazita ose,+ 10  kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame, evaya vari kudenga nevaya vari panyika nevaya vari pasi pevhu,+ 11  uye kuti rurimi rwose rubvume pachena+ kuti Jesu Kristu ndiIshe+ kuti Mwari Baba vakudzwe.+ 12  Naizvozvo, vadiwa vangu, rambai muchishandira kuponeswa kwenyu nokutya+ nokudedera, nenzira yamagara muchiteerera+ nayo, kwete pandinenge ndiripo chete, asi kunyanya pandinenge ndisipo; 13  nokuti Mwari ndiye, ari kushanda mamuri+ kuti mude uye muite zvinomufadza.+ 14  Rambai muchiita zvinhu zvose musingagunun’uni+ uye musingaitirani nharo,+ 15  kuti muve vasina chavanopomerwa+ nevasina mhosva, vana+ vaMwari vasina gwapa pakati pechizvarwa chisina kururama,+ chakamonyana, chamuri kupenya pakati pacho sezvinhu zvinovheneka munyika,+ 16  muchiramba makabatisisa shoko roupenyu,+ kuti ndive nechikonzero chokupembera nomufaro pazuva raKristu,+ kuti handina kumhanyira pasina kana kushanda zvakaoma pasina.+ 17  Zvisinei, kunyange ndiri kudururwa sechinopiwa chinonwiwa+ pamusoro pechibayiro+ nepabasa rinoitirwa vanhu vose ramakatungamirirwa kwariri nokutenda,+ ndiri kufara uye ndinofara kwazvo+ nemi mose. 18  Zvino saizvozvowo nemiwo farai, mufare kwazvo neni.+ 19  Ndiri kutarisira kuti, kana Ishe Jesu achida, ndichakurumidza kukutumirai Timoti, kuti ndive mweya unofara+ pandichaziva nezvezvinhu zvine chokuita nemi. 20  Nokuti handina mumwezve ane kufunga kwakafanana nokwake achatarisira+ zvinhu zvine chokuita nemi nomwoyo wose. 21  Nokuti vamwe vose vari kuzvitsvakira zvavanoda,+ kwete zviya zvaKristu Jesu. 22  Asi munoziva uchapupu hwaakapa pamusoro pake, kuti iye akashanda neni mukuita kuti mashoko akanaka aenderere mberi, sezvinoita mwana+ anoshanda nababa vake. 23  Naizvozvo, uyu ndiye munhu wandiri kutarisira kukurumidza kutuma kana ndangoona kuti zvinhu zvichange zvakandimirira sei. 24  Chokwadi, ndine chivimbo kuti kana Ishe achida, ini ndichakurumidzawo kuuya.+ 25  Zvisinei, ndinofunga kuti zvakakodzera kuti ndikutumirei Epafrodhito,+ hama yangu uye mushandi pamwe chete neni+ nomurwi pamwe chete neni,+ asi nhume yenyu nomushandi wangu pane zvandinoda, 26  zvaari kusuwa kukuonai mose uye zvaakasuruvara nokuti imi makanzwa kuti akanga arwara. 27  Chokwadi, iye akarwara zvokuda kufa; asi Mwari akamunzwira ngoni,+ chokwadi, kwete iye chete, asi neniwo, kuti ndirege kuva neshungu pamusoro pedzimwe shungu. 28  Naizvozvo ndiri kukurumidza kwazvo kumutuma, kuti pamunomuona mufarezve uye ini ndirege kuva neshungu. 29  Naizvozvo mugamuchirei+ sezvamunoita vateveri vaShe nomufaro wose; uye rambai muchida vanhu vakadaro,+ 30  nokuti iye akapotsa afa nokuda kwebasa raShe, achiisa mweya wake pangozi,+ kuti atsive kwazvo kusavapo kwenyu pano kuti mundishandire.+

Mashoko Emuzasi