VaFiripi 1:1-30

1  Pauro naTimoti, varanda+ vaKristu Jesu, kuvatsvene vose vari pamwe naKristu Jesu vari muFiripi,+ pamwe chete nevatariri nevashumiri vanoshumira:+  Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.+  Ndinogara ndichionga Mwari wangu pose pandinokuyeukai+  pakuteterera kwangu kwose nokuda kwenyu mose,+ sezvandinoteterera nomufaro,  nokuda kwezvamakaita+ pamusoro pemashoko akanaka kubvira pazuva rokutanga kusvikira panguva ino.  Nokuti ndine chivimbo pachinhu ichochi, kuti iye akatanga basa rakanaka mamuri achariita kusvikira rapera,+ kusvikira pazuva+ raJesu Kristu.  Zvakarurama chaizvo kuti ndifunge izvi pamusoro penyu mose, nokuti muri pamwoyo wangu,+ mose zvenyu zvamunogoverana+ neni pamutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari, pazvisungo zvangu zvomujeri+ nepakudzivirira+ nokusimbisa zviri pamutemo+ mashoko akanaka.  Nokuti Mwari ndiye chapupu changu chokuti ndinokusuwai sei mose zvenyu norudo rukuru+ soruya runa Kristu Jesu.  Izvi ndizvo zvandinoramba ndichinyengeterera, kuti rudo rwenyu rurambe ruchiwanda+ nezivo yakarurama+ uye noungwaru hwakazara;+ 10  kuti muve nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi,+ kuti muve vasina chavanopomerwa+ uye musingagumburi+ vamwe kusvikira pazuva raKristu, 11  uye kuti muzadzwe nechibereko chakarurama,+ chinouya pachishandiswa Jesu Kristu, kuti Mwari akudzwe uye arumbidzwe.+ 12  Zvino hama, ndinoda kuti muzive kuti zvakaitika kwandiri zvakaita kuti mashoko akanaka afambire mberi+ panzvimbo pokuti adzokere shure, 13  zvokuti kusungwa kwangu+ pamusoro paKristu kwakazivikanwa+ pakati peVarindi vose vomuMuzinda waMambo nevamwe vose;+ 14  uye hama zhinji munaShe, dzichinzwa dziine chivimbo nokuda kwezvisungo zvangu zvomujeri, dziri kutonyanya kuratidza ushingi kuti dzitaure shoko raMwari dzisingatyi.+ 15  Chokwadi, vamwe vari kuparidza Kristu neshanje nemakwikwi,+ asi vamwewo nechido.+ 16  Vapedzisira kutaurwa nezvavo vari kuzivisa Kristu nokuda kworudo, nokuti vanoziva kuti ndakaiswa pano kuti ndidzivirire+ mashoko akanaka; 17  asi vatanga kutaurwa nezvavo vanozviita nokuda kwokukakavara,+ havazviiti nevavariro yakachena, nokuti vane pfungwa yokundimutsira kutambura+ pazvisungo zvangu zvomujeri. 18  Saka zvinoguma nei? Hapana, kunze kwokuti munzira dzose, mungava mukunyepedzera+ kana muchokwadi, Kristu ari kuziviswa,+ uye ndinofara nazvo. Chokwadi, ndicharambawo ndichifara, 19  nokuti ndinoziva kuti izvi zvichaita kuti ndiponeswe nokuteterera+ kwenyu uye kugoverwa kwomudzimu waJesu Kristu,+ 20  maererano nokutarisira kwangu nomwoyo wose+ netariro+ yokuti hapana chandinozonyara nacho,+ asi kuti parusununguko rwokutaura rwose,+ Kristu achakudzwa zvino pachishandiswa muviri wangu,+ sezvaagara achiitwa, mukurarama kana mukufa.+ 21  Nokuti kwandiri, kurarama, ndiKristu,+ uye kufa,+ kupfuma. 22  Zvino kana kuri kuramba ndichirarama panyama, ichi ndicho chibereko chebasa rangu+—asi kuti ndichasarudza chinhu chipi, handitauri. 23  Ndinomanikidzwa nezvinhu zviviri izvi;+ asi zvandinoda ndiko kusunungurwa uye kuva pamwe chete naKristu,+ nokuti izvi, chokwadi, zviri nani zvikuru.+ 24  Zvisinei, zvakakodzera kwazvo kuti ndirambe ndiri munyama nokuda kwenyu.+ 25  Naizvozvo, ndiine chivimbo neizvi, ndinoziva kuti ndicharamba ndiripo+ uye ndichagara nemi mose kuti mufambire mberi+ uye nokuda kwomufaro wokutenda kwenyu, 26  kuti kupembera kwenyu nomufaro kufashukire muna Kristu Jesu nokuda kwangu nokuvapo kwangu nemi zvakare. 27  Asi ingozvibatai nenzira yakakodzera+ mashoko akanaka pamusoro paKristu, kuti, kunyange ndikauya ndikakuonai kana kuti kana ndikasavapo, ndinzwe pamusoro pezvinhu zvine chokuita nemi, kuti makamira makasimba mumafungiro mamwe chete, nomweya mumwe chete+ muchibishairira kutenda kwemashoko akanaka muri pamwe chete, 28  musingambotyiswi nevanopikisana nemi.+ Chinhu ichochi uchapupu hwokuparadzwa kwavari, asi hwokuponeswa kwamuri;+ uye chiratidzo ichi chinobva kuna Mwari, 29  nokuti imi makapiwa ropafadzo nokuda kwaKristu, kwete kuti mutende+ maari chete, asiwo kuti mutambure+ nokuda kwake. 30  Nokuti muri kurwa zvakafanana nezvamakaona kwandiri+ uye zvakafanana nezvamunonzwa iye zvino pamusoro pangu.+

Mashoko Emuzasi