Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

VaEfeso 6:1-24

6  Vana, teererai vabereki+ venyu munaShe,+ nokuti izvi ndizvo zvakarurama:+  “Kudza baba vako naamai vako”;+ uyo uri murayiro wokutanga une chipikirwa chokuti:+  “Kuti zvikufambire zvakanaka uye ugare panyika kwenguva refu.”+  Imi vanababa, musatsamwisa vana venyu,+ asi rambai muchivarera+ mukuranga+ nokutungamirira pfungwa+ kunoitwa naJehovha.  Imi varanda, teererai vaya vari vanatenzi venyu panyama,+ nokutya nokudedera+ nemwoyo yenyu yose, sokuna Kristu,  musingashandi pamunenge muchingoonekwa chete sevanhu vanofadza vanhu,+ asi sevaranda vaKristu, muchiita zvinodiwa naMwari nomweya wose.+  Ivai varanda vane pfungwa dzakanaka, sokuna Jehovha,+ kwete kuvanhu,  nokuti munoziva kuti chero zvakanaka zvingaitwa nomumwe nomumwe, iye achawanazve izvozvi kubva kuna Jehovha,+ angava ari muranda kana kuti munhu akasununguka.+  Uyewo, imi vanatenzi, rambai muchivaitirawo saizvozvo, muchirega kuvatyisidzira,+ nokuti munoziva kuti Tenzi wavo nowenyu+ ari kumatenga, uye haasaruri.+ 10  Pakupedzisira, rambai muchiwana simba+ munaShe nomuukuru+ hwesimba rake. 11  Shongai nhumbi dzose dzokuzvidzivirira nadzo+ dzinobva kuna Mwari kuti mukwanise kumira makasimba pakurwisana nemanomano+ aDhiyabhorosi; 12  nokuti hatirwi+ neropa nenyama, asi nehurumende,+ nevanhu vane masimba,+ nevatongi venyika+ verima rino, nemasimba emidzimu yakaipa+ ari munzvimbo dzomumatenga. 13  Nokuda kweizvi torai nhumbi dzose dzokuzvidzivirira nadzo dzinobva kuna Mwari,+ kuti mukwanise kurwisa pazuva rakaipa uye, kumira makasimba pashure pokunge manyatsoita zvinhu zvose.+ 14  Naizvozvo, mirai makasimba, zviuno zvenyu zvakasungwa+ nechokwadi,+ uye makapfeka chinhu chinovhariridza chipfuva, chokururama,+ 15  uye tsoka+ dzenyu dzakapfeka kugadzirirwa kwemashoko akanaka orugare.+ 16  Kupfuura zvinhu zvose, torai nhoo huru yokutenda,+ yamuchakwanisa kudzima nayo zvombo zvinopisa zvinoita zvokukandwa zveakaipa.+ 17  Uyewo, gamuchirai ngowani+ yoruponeso, nebakatwa+ romudzimu,+ iro shoko raMwari,+ 18  muchiramba muchinyengetera+ mumudzimu nguva dzose nokunyengetera kworudzi rwose nokuteterera.+ Nokuda kwaizvozvo rambai makamuka nguva dzose muchitetererera vatsvene vose, 19  uye iniwo, kuti ndigoneswe kutaura+ nokushama muromo wangu, norusununguko rwokutaura+ kuti ndizivise chakavanzika chitsvene chemashoko akanaka,+ 20  andiri kushanda ndiri mumiririri wawo ndakasungwa+ necheni; kuti nditaure pamusoro pawo noushingi sezvandinofanira kutaura.+ 21  Zvino kuti muzivewo nezvangu, kuti ndakadii, Tikiko,+ hama inodiwa nomushumiri akatendeka munaShe, achakuzivisai zvose.+ 22  Ndiri kumutuma kwamuri nokuda kwaizvozvi, kuti muzive nezvezvinhu zvine chokuita nesu uye kuti anyaradze mwoyo yenyu.+ 23  Hama ngadzive norugare norudo nokutenda zvinobva kuna Mwari Baba naShe Jesu Kristu. 24  Mutsa usina kukodzera kuwanwa+ ngauve nevaya vose vanoda Ishe wedu Jesu Kristu nenzira isingaori.

Mashoko Emuzasi