Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaEfeso 5:1-33

5  Naizvozvo, ivai vatevedzeri vaMwari,+ sevana vanodiwa,  uye rambai muchifamba murudo,+ saKristu akakudaiwo,+ akazvipa nokuda kwenyu sechinopiwa uye sechibayiro+ kuna Mwari kuti ave kunhuhwirira kwakanaka.+  Ufeve+ nezvinhu zvisina kuchena zvemarudzi ose kana kukara+ ngazvirege kumbotaurwa nezvazvo pakati penyu,+ sezvinokodzera vanhu vatsvene;+  kana mufambiro unonyadzisa+ kana kutaura kwoupenzi kana majee anonyadzisa,+ izvo zvinhu zvisina kukodzera, asi panzvimbo paizvozvo kuonga.+  Nokuti munoziva izvi, uye munonyatsozviziva, kuti hapana chifeve+ kana munhu asina kuchena kana munhu anokara+—zvinoreva kuva munhu anonamata zvidhori—ane nhaka chero ipi zvayo muumambo hwaKristu nohwaMwari.+  Ngaparege kuva nomunhu anokunyengerai nemashoko asina zvaanobatsira,+ nokuti nokuda kwezvinhu zvataurwa kare hasha dzaMwari dziri kuuya pavanakomana vasingateereri.+  Naizvozvo musagoverana navo;+  nokuti maimbova rima,+ asi zvino mava chiedza+ munaShe. Rambai muchifamba sevana vechiedza,  nokuti chibereko chechiedza chinoumbwa nokunaka kwemarudzi ose nokururama nechokwadi.+ 10  Rambai muchiva nechokwadi chezvinhu zvinogamuchirika+ kunaShe; 11  uye regai kugoverana+ navo mumabasa asina zvibereko erima,+ asi, itoashorai,+ 12  nokuti zvinhu zvavanoita pachivande zvinotonyadzisa kurondedzera.+ 13  Zvino zvinhu zvose zviri kushorwa+ zviri kuiswa pachena nechiedza, nokuti zvinhu zvose zviri kuiswa pachena,+ izvo chiedza. 14  Saka zvinonzi: “Muka,+ haiwa iwe munhu akarara, muka kubva kuvakafa,+ uye Kristu achavhenekera+ pauri.” 15  Naizvozvo rambai muchinyatsochenjerera kuti kufamba+ kwamunoita kurege kuita sezvinoita vanhu vasina kuchenjera asi sezvinoita vakachenjera, 16  muchizvitengera nguva+ yakakodzera, nokuti mazuva akaipa.+ 17  Nokuda kweizvi musava mapenzi, asi rambai muchinzwisisa+ kuti zvinodiwa+ naJehovha ndezvipi. 18  Uyewo, musadhakwa+ newaini, nokuti pakudhakwa ndipo pane zvakaipa,+ asi rambai muchizadzwa nomudzimu,+ 19  muchitaurirana nemapisarema,+ muchirumbidza+ Mwari nenziyo dzomudzimu, muchiimba+ uye muchiridzira Jehovha nziyo+ mumwoyo menyu, 20  muchigara muchionga+ Mwari wedu uye Baba vedu nokuda kwezvinhu zvose nomuzita raShe wedu Jesu Kristu. 21  Zviisei pasi pomumwe nomumwe+ muchitya Kristu. 22  Madzimai ngaazviise pasi+ pevarume vawo sokunaShe, 23  nokuti murume ndiye musoro womudzimai+ wake, Kristu zvaari musoro weungano,+ iye zvaari muponesi womuviri uyu. 24  Chokwadi, ungano zvainozviisa pasi paKristu, madzimai ngaaitewo saizvozvo kuvarume vawo muzvinhu zvose.+ 25  Varume, rambai muchida madzimai enyu,+ Kristu zvaakadawo ungano, akazvipa nokuda kwayo,+ 26  kuti aitsvenese,+ achiichenesa nokuita zvokuishambidza nemvura achishandisa shoko,+ 27  kuti aise ungano kwaari iine runako rwayo,+ isina ruvara kana kuunyana kana kuti chero chimwe chezvinhu zvakadaro, asi kuti ive tsvene isina gwapa.+ 28  Saizvozvo varume vanofanira kuda madzimai avo semiviri yavo. Anoda mudzimai wake anozvida, 29  nokuti hapana murume akambovenga nyama yake; asi anoipa zvokudya uye anoitarisira,+ sezvinoitirawo Kristu ungano, 30  nokuti tiri nhengo dzomuviri wake.+ 31  “Saka murume achasiya baba vake naamai vake, onamatira mudzimai wake, uye vaviri vacho vachava nyama imwe.”+ 32  Chakavanzika chitsvene+ ichi chikuru. Zvino ndiri kutaura pamusoro paKristu neungano.+ 33  Kunyange zvakadaro, mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mudzimai wake+ sezvaanozviita; uyewo, mudzimai anofanira kuremekedza+ murume wake kwazvo.

Mashoko Emuzasi